Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług asystencji...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług asystencji osobistej osobom niepełnosprawnym
Nabór od 30.03.2023 do 20.04.2023 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 607,944 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 607,944 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Miasto Grudziądz, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług asystencji osobistej osobom niepełnosprawnym.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem. W konkursie zostanie wybrana jedna oferta.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 607.944,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia asystentów za wykonaną usługę asystencji osobistej – 557.600,00 zł;

- zakup jednorazowych biletów komunikacji publicznej i biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi – 42.244,00 zł;

- zakup ubezpieczenia OC oraz NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystencji osobistej, w wysokości nie większej niż 150,00 zł rocznie dla jednego asystenta – 2.100,00 zł;

- koszty administracyjne (obsługi zadania) – 6.000,00 zł.

Warunki realizacji zadania:

 

1. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego przez uczestnika,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez niego miejsca,
 3. załatwianiu spraw urzędowych przez uczestnika,
 4. towarzyszeniu przy korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 5. innych czynnościach, które uczestnik wskaże, jako swoje potrzeby, i będą one obejmowały czynności określone w Załączniku nr 8 do Programu.

2. Zleceniobiorca jest zobowiązany świadczyć usługi adekwatnie do potrzeb uczestników, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IV Programu, zachowując przy tym wszystkie limity i prawa przysługujące uczestnikom.

3. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu (posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym) lub 
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w lit. a lub b.

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do udokumentowania kwalifikacji, o których mowa w ust. 3, dla minimum pięciu osób, które będą świadczyć usługi asystencji osobistej (dokumenty należy przedłożyć przy podpisaniu umowy na realizację zadania).

5. Zleceniobiorca jest zobowiązany zrealizować zadanie przy udziale 14 asystentów świadczących usługi asystencji osobistej.

6. Realizacja zadania będzie odbywała się w oparciu o następujące limity:

 1. wynagrodzenie asystenta za zrealizowaną usługę asystencji osobistej nie może przekroczyć kwoty 40,00 zł brutto za godzinę wraz z kosztami pracy zatrudniającego (nie jest dopuszczalne pokrywanie z tej kwoty kosztów administracyjnych zleceniobiorcy);
 2. wsparcie dla jednego uczestnika w okresie realizacji zadania nie może być wyższe niż:
 1. 474 godziny dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnospraw-ności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 2. 406 godzin dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. 203 godziny dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

      3. zleceniobiorca pokrywa koszt zakupu jednorazowych biletów komunikacji publiczneji biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp.dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi w wysokości nie większej niż:

 1. 300,00 zł miesięcznie – w przypadku asystenta wykonującego usługę asystencji osobistej dla jednej osoby niepełnosprawnej;
 2. 500,00 zł miesięcznie – w przypadku asystenta wykonującego usługę asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej oraz gdy koszty te związane są ze świadczeniem usług asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej.

      4.  Do czasu realizacji usług asystencji osobistej wlicza się czas oczekiwania/gotowościna świadczenie usług nie dłuższy niż 90 minut, jeżeli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 minut, wówczas usługę dojazdu do wybranego miejsca i powrotu z niego rozlicza się jako dwie odrębne usługi powiększone o 90 minut trwania.

      5. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tę samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę; do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

      6. Asystent może świadczyć usługę w tym samym czasie tylko dla jednej osoby niepełnosprawnej.

      7. W godzinach realizacji usługi nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

Zleceniobiorca, zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) przy realizacji zadania będzie zobowiązany do spełnienia określonych w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.

Nie dopuszcza się dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Oferent jest zobowiązany zawrzeć w ofercie:

1) w części III pkt 5 – analizę ryzyka, odnoszącą się do możliwych do wystąpienia problemów podczas realizacji zadania oraz określić sposoby mające na celu przeciwdziałanie ich wystąpieniu;

2) w części III pkt 6 – informacje dotyczące rezultatu realizacji zadania i sposobu monitorowania;

3) w części IV pkt 2 – sposób wyceny wkładu osobowego i/lub rzeczowego, jeżeli oferent planuje jego wniesienie w ramach realizacji zadania;

4) w części VI – opis sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania dotyczący dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Przed wypełnieniem oferty proszę zapoznać się szczegółowo z ogłoszeniem o konkursie (w tym zwrócić uwagę na wymagalność załączników).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama