Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Realizacja zadań o charakterze proekologicznym

Reklama
Nabór od 27.03.2023 do 17.04.2023 23:59
Biuro Spraw Społecznych
Łączny budżet 8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina Oborniki, Biuro Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja zadań o charakterze proekologicznym.
 1. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zapisanego w Programie współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok w rozdziale VI § 7 jako zadanie priorytetowe.

 1. Cel zadania

Celem zadania jest upowszechnianie wśród mieszkańców gminy Oborniki wiedzy i postaw sprzyjających ochronie środowiska naturalnego oraz podejmowanie działań, mających na celu polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Oborniki poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego.

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków planowanych na realizację tego zadania:

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

 1. Tytuł zadania:

Realizacja zadań o charakterze proekologicznym.

 1. Wysokość dotacji:
  1. w budżecie Gminy Oborniki na 2023 r. na okres wskazany ogłoszeniem konkursowym wynosi 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) z rozdz. 90095.
  2. w 2022 r. przyznano na realizację tego rodzaju zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert jedną dotację w kwocie 7 250,00 zł.
 1. Terminy i warunki  realizacji zadania

Ilekroć w treści ogłoszenia mowa jest o:

 1. Zleceniodawcy - oznacza to Gminę Oborniki,
 2. Zleceniobiorcy - oznacza to podmiot realizujący zlecone zadanie publiczne.
 1. Zadanie musi zostać zrealizowane w 2023 roku, do terminu określonego  w podpisanej umowie, nie dłużej niż do 15 grudnia 2023 r.
 2. Oczekiwanym rezultatem realizacji zadania jest organizacja co najmniej jednego przedsięwzięcia, mającego na celu angażowanie określonej liczbowo grupy odbiorców zadania w działania na rzecz mieszkańców gminy Oborniki zgodne z celem zadania określonym w ogłoszeniu o konkursie.
 3. Przedsięwzięcie organizowane w ramach zadania musi zawierać działania o charakterze edukacyjnym ukierunkowane na uświadamianie społeczeństwu pozytywnych i negatywnych skutków jego oddziaływań na środowisko przyrodnicze, wykazywanie i uzmysławianie konieczności dalekowzrocznego postrzegania wpływu aktualnie podejmowanych działań, zmiany swoich przyzwyczajeń i zachowań na takie, które nie szkodzą środowisku lub pomagają w poprawie jego stanu, w szczególności poprawie jakości powietrza.
 4. Podejmowane działania edukacyjne powinny mieć na celu uświadamianie społeczeństwa i wzbogacanie wiedzy w zakresie:
  1. zachowań pogarszających jakość powietrza (np. szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, spalania węgla w kotłach bezklasowych);
  2. skutków zdrowotnych i finansowych złej jakości powietrza;
  3. działań, które można i należy podejmować, aby lokalnie poprawić jakość powietrza, w tym korzyści jakie niesie dla środowiska:
   1. podłączenie do scentralizowanych źródeł ciepła,
   2. termomodernizacja budynków,
   3. nowoczesne niskoemisyjne źródła ciepła,
   4. korzystanie ze zbiorowych systemów komunikacji lub alternatywnych systemów transportu (rower, poruszanie się pieszo),
   5. zieleń w miastach;
  4. kształtowania właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej.
 5. Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane, gdy zakładany w ofercie rezultat zostanie osiągnięty.
 6. Dopuszcza się nieosiągnięcie rezultatu na poziomie wartości docelowej zadeklarowanej w ofercie w przypadku osiągnięcia rezultatu:
  1. na  poziomie  wyższym  od  planowanego,
  2. na poziomie nie niższym, niż 80% wartości zadeklarowanej w ofercie.
 7. Osiągnięcie rezultatu na poziomie niższym, niż wskazany w ust. 6 pkt 2 może skutkować koniecznością zwrotu dotacji w części lub w całości.
 8. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:
  1. z uwagi na sytuację wywołaną epidemią COVID-19 zadanie musi być realizowane z uwzględnieniem aktualnych wytycznych rządowych i sanitarnych w tym zakresie,
  2. zajęcia dla odbiorców zadania powinny być realizowane w miejscach łatwo dostępnych, w tym dostosowanych do specyfiki grupy docelowej; w przypadku takiej sytuacji faktycznej, w której przeszkody prawne i obostrzenia sanitarne uniemożliwią bezpieczną realizację zadania w przestrzeni fizycznej, dopuszcza się realizację zadania wyłącznie w przestrzeni wirtualnej lub w formie hybrydowej, stanowiącej połączenie działań realizowanych w przestrzeni fizycznej oraz wirtualnej,
  3. opis zadania powinien uwzględniać konieczność stosowania zaleceń wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
  4. przygotowując ofertę realizacji zadania oferent powinien dokonać analizy ryzyka związanego z realizacją zadania publicznego, szczególnie w zakresie zadeklarowanych rezultatów, w odniesieniu do sytuacji epidemicznej,
  5. w związku z ryzykiem wynikającym z sytuacji epidemicznej oferent powinien uwzględnić różne formy realizacji zadania, zastrzegając możliwości realizacji danego działania (jeśli dotyczy) w inny sposób, niż założony w ofercie,
  6. podmiot realizujący zadanie publiczne zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240); zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.
 9. Realizacja zadania nastąpi w formie wsparcia.
 10. Rozliczane są koszty ponoszone od daty ogłoszenia konkursu jako środki własne, natomiast z dotacji rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu określonego w podpisanej umowie, nie dłużej niż do 15 grudnia 2023 r.
 11. Wymagany jest wkład oferenta. Źródłem wkładu oferenta może być: wkład własny finansowy, wkład własny niefinansowy, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.
 12. Dopuszcza się możliwość wyceny wkładu własnego niefinansowego. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego
 13. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową
 14. Wydatki, które będą ponoszone  z dotacji muszą być:
  1. niezbędne dla realizacji zadania objętego konkursem;
  2. racjonalne i efektywne, w rozumieniu relacji nakładów do rezultatów;
  3. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania objętego konkursem;
  4. zgodne z zatwierdzonym harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania;
  5. odpowiednio udokumentowane.
 15. Burmistrz Obornik zastrzega sobie prawo zmiany wysokości dotacji po rozstrzygnięciu konkursu w przypadku zmiany zakresu rzeczowego danego zadania.
 16. Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć w trakcie realizacji zadania w kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami, o ile łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  1. dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego może być wyższy od odpowiedniego kosztu określonego w umowie:
   1. w przypadku kosztów określonych w umowie na co najmniej 5000,00 zł
    – o kwotę nie wyższą niż 20% tych kosztów,
   2. w przypadku kosztów określonych w umowie na mniej niż 5000,00 zł
    – o kwotę nie wyższą niż 1000,00 zł;
  2. przesunięcia nie zwiększają wartości kosztów administracyjnych,
  3. zostają wykonane wszystkie działania przewidziane w umowie.
 17. Zmiany w kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego powyżej 20% będą wymagały uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowego rodzaju kosztu. Wprowadzony nowy rodzaj kosztu nie może zmieniać istoty zadania publicznego oraz mieć wpływu na wcześniejszy wybór oferty.
 18. Zleceniobiorca po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 17, dokonuje aktualizacji treści oferty za pomocą narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl) w sposób analogiczny, jak w przypadku składania oferty opisany w rozdz. V ust. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 17 będą wymagały aneksu do umowy, z zastrzeżeniem spełnienia łącznie przesłanek wskazanych w ust. 16.
 19. Przekroczenie danej pozycji budżetowej powyżej 20% jej wartości, bez sporządzenia aneksu, o którym mowa w ust. 18, uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.
 20. Sporządzenie aneksu, o którym mowa w ust. 18 nie pozbawia Zleceniobiorcy możliwości korzystania z uprawnień wskazanych w ust. 16.
 21. Ogólne zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych określają przepisy:
  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1812 i 1265);
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414);
  3. Uchwały Nr LVII/669/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
 22. Po ogłoszeniu informacji o rozstrzygnięciu konkursu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, oferent przyjmujący dotację zobowiązany jest niezwłocznie złożyć dokumenty konieczne do sporządzenia projektu umowy o realizację zadania publicznego, w tym: aktualizację oferty zawierającą korektę m.in. planu i harmonogramu działań oraz kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, ew. informację o zmianie danych oferenta.
 23. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w trakcie realizacji zadania w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Zleceniodawcy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian Zleceniobiorca zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu. W szczególnych przypadkach akceptacja zmian przez strony umowy będzie zawierana w formie pisemnej aneksu do umowy. W przypadku braku akceptacji przez Zleceniodawcę zaproponowanych przez Zleceniobiorcę zmian, Burmistrz Obornik zastrzega możliwość rozwiązania umowy.
 24. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w trakcie realizacji zadania w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 20% planowanego poziomu osiągnięcia poszczególnych założonych rezultatów wymagają uzyskania zgody Zleceniodawcy. W szczególnych przypadkach akceptacja zmian przez strony umowy będzie zawierana w formie pisemnej aneksu do umowy.
 25. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w ofercie lub w korekcie załączonej do umowy. Sprawozdanie należy złożyć za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl). Wygenerowane w systemie Witkac.pl potwierdzenie złożenia sprawozdania powinno zostać wydrukowane, podpisane przez osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorcy (z wykorzystaniem pieczątki imiennej lub czytelnym podpisem) oraz złożone w sposób wskazany w rozdz. V ust. 2.
 26. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega w szczególności na weryfikacji przez Zleceniodawcę założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy. W przypadku niekompletnej realizacji planowanych działań lub nieosiągnięcia rezultatów w zakładanym wymiarze Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia w sprawozdaniu stosownych wyjaśnień.
 27. Brak zapewnienia dostępności, o której mowa w ust. 8 pkt 6 skutkować będzie rozwiązaniem przez Zleceniodawcę umowy o realizację zadania publicznego  jako nienależycie wykonanej, wraz z określeniem kwoty dotacji podlegającej zwrotowi.
 28. Burmistrz Obornik, zlecając zadanie publiczne, może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
 29. Kontrola prawidłowości wykonywania zadania publicznego w tym wydatkowania przekazanej dotacji może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu w ciągu 5 lat, licząc od początku roku następnego po roku, w którym było realizowane zadanie. Potwierdzeniem prawidłowo realizowanego zadania pod względem finansowym jest odpowiednio prowadzona rachunkowość.
 30. Konsekwencją naruszenia zasad realizacji zadania pod względem wydatkowania przekazanej dotacji może być rozwiązanie umowy i zwrot dotacji.
 1. Zasady i warunki składania ofert
 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które: 
  1. prowadzą działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem;
  2. zamierzają realizować takie zadanie;
  3. posiadają własny rachunek bankowy;
  4. posiadają własny Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).
 2. Oferty na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) należy składać do dnia 17.04.2023 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl), w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert. Wygenerowane w systemie Witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty powinno zostać wydrukowane, podpisane przez osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (z wykorzystaniem pieczątki imiennej lub czytelnym podpisem) oraz złożone wraz z załącznikami wskazanymi w ust. 5 niniejszego rozdziału (bezpośrednio, w drodze wysyłki pocztowej lub z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w formie załączników do dokumentu elektronicznego) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 w terminie do trzech dni roboczych od daty złożenia wersji elektronicznej oferty, jednak nie później niż dnia 18.04.2023 r. (liczy się data wpływu do Urzędu).
 3. Oferty złożone za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 4. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, nie będą podlegać ocenie.
 5. Wymagane załączniki do oferty:
  1. statut – potwierdzona zgodność z oryginałem z datą i parafowana każda ze stron statutu. Podpis potwierdzający zgodność powinien być czytelny, lub złożony z wykorzystaniem pieczęci imiennej;
  2. w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – kopia aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji;
  3. w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii oraz upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii lub dekret powołujący kościelną osobę prawną;
  4. w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę – pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału;
  5. w przypadku oferty składanych wspólnie przez oferentów – sposób reprezentacji podmiotów, gdy jest inny niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
 6. Wymagane jest zawarcie w ofercie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (cz. III pkt 6. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań [Dz. U. z 2018 r. poz. 2057]).
 7. Zakładane rezultaty realizacji zadania wskazane w części III w punktach 5 i 6 złożonej oferty powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy i cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 1. Kryteria stosowane przy wyborze ofert i zasady przyznawania dotacji
 1. Oferty spełniające wymogi, kompletne, przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) podlegać będą opiniowaniu przez komisję konkursową pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok przyjętego Uchwałą Nr LVII/669/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 listopada 2022 r.
 2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niezgodne z warunkami określonymi w ustawie, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
 3. W wyniku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej w zakładce dotyczącej organizacji pozarządowych oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Nie przewiduje się indywidualnego informowania oferentów o wynikach konkursu.
 5. Burmistrz Obornik zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części.
 6. Postępowanie konkursowe nie przewiduje postępowania odwoławczego.
 7. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 05.05.2023 r.
 1. Informacje dodatkowe
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Obornikach lub pod nr tel. 61 65 59 125.
 2. Formularz oferty i sprawozdania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego – zakładka Organizacje Pozarządowe, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach lub w Urzędzie Miejskim w Obornikach.
 3. Informacja o podziale środków w roku 2022 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Obornikach: www.oborniki.pl

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama