Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 23.03.2023 do 13.04.2023 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
biuro@rops.krakow.pl
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. PLN
Seniorzy
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2023 – 2024 pn. „Aktywny Senior”.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Zgodnie z zapisami Programu, w ramach konkursu zlecane będą zadania polegające na:

 1. wspieraniu funkcjonowania społecznego i aktywności osób starszych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych), także przy wykorzystaniu innowacji społecznych dostępnych na stronie www.rops.krakow.pl;
 2. propagowaniu wiedzy, podnoszeniu kompetencji w zakresie korzystania z narzędzi internetowych (platform komunikacyjnych, komunikatorów);
 3. budowaniu pozytywnego wizerunku starości, szeroko rozumianej edukacji do starości i w starości; rozwoju współpracy / integracji międzypokoleniowej;
 4. prowadzeniu doradztwa, poradnictwa, akcji / kampanii informacyjnych, na temat m.in. instytucji i form pomocy (wsparcia), ochrony praw konsumentów;
 5. budowaniu podmiotowości i zaangażowania osób starszych, w tym samotnych, w działalność na rzecz środowisk lokalnych (w tym rozwój usług w klubach i rozwój grup samopomocowych);
 6. włączaniu osób starszych w dialog i współpracę z samorządem lokalnym m.in. poprzez propagowanie idei rozwoju gminnych rad seniorów;
 7. rozwoju aktywności edukacyjnej osób starszych, w tym UTW (w tym profesjonalizacja kadr);
 8. promowaniu i wspieraniu wolontariatu (głównie w zakresie opieki długoterminowej) zarówno wśród seniorów jak i młodego pokolenia

ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców z obszarów wiejskich.

Podejmowane działania mają służyć, w szczególności:

 1. zwiększeniu udziału seniorów w życiu społecznym i publicznym, także poprzez wolontariat, podniesienie poziomu ich aktywności społecznej, kulturowej, poprawie umiejętności korzystania z narzędzi internetowych, uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych
 2. promocji aktywnego trybu życia, wzrostowi świadomości, zwiększeniu wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym, wzmocnieniu integracji międzypokoleniowej, kreowaniu pozytywnego wizerunku osób starszych, podtrzymywaniu i wzrostowi więzi społecznych i komunikacji międzyludzkich

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach konkursu środki finansowe do łącznej kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych), przy czym: w 2023 r. środki finansowe do łącznej kwoty 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) w 2024 r. środki finansowe do łącznej kwoty 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Do konkursu mogą być składane oferty zadań zaplanowanych na okres dwuletni przy czym z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie koszty związane z realizacją zadania poniesione w okresie od daty zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego do dnia 30.11.2024r.

Realizacja zadań powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2023 r., a kończyć nie później niż 30 listopada 2024 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty nie może być mniejszy niż 20 000 zł.

Zadania realizowane będą w formie wsparcia. Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym w wysokości minimum 10% łącznej kwoty całkowitego kosztu realizacji zadania. Wkład własny rozumiany jest jako suma wkładu własnego finansowego (obowiązkowego) i ewentualnego wkładu własnego niefinansowego (osobowego i rzeczowego).

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, tj. obejmują działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria wyboru ofert zawiera Regulamin konkursu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 427/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2023 r. 

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty na zasadach określonych  w Regulaminie konkursu.

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1. aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności Oferenta/Oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:

 1. w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualna (tzn. zgodna ze stanem faktycznym) informacja odpowiadająca aktualnemu, pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych; dodatkowo oświadczenie o zgodności prowadzonej przez siebie działalności z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie,
 3. w przypadku pozostałych podmiotów, które nie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – inny dokument właściwy dla Oferenta/Oferentów. Jeśli ofertę składa stowarzyszenie zwykłe dokumentem właściwym będzie wypis z ewidencji zawierający następujące dane: nazwę stowarzyszenia, cel działania, adres siedziby, reprezentację stowarzyszenia, informację o statusie organizacji pożytku publicznego;
 4. kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem –
  w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2. inne dokumenty, jeśli są wymagane, np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania Oferenta/Oferentów, terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny), w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w Rozdziale III ust. 5 niniejszego regulaminu należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną;

Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS.

Załączniki i wymagane dokumenty muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione: w przypadku załączników lub dokumentów składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika lub dokumentu winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona datą przez osoby uprawnione; jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, każda strona musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. W przypadku składania ofert w formie elektronicznej (EPUAP) każdy załącznik musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub e-dowodem przez osoby uprawnione. Uwaga: skan podpisu to nie jest podpis elektroniczny

Ofertę należy przygotować i złożyć za pośrednictwem systemu (generatora) dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.pozarządowa.malopolska.pl

Wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione wersję papierową oferty, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku musi być zgodna z sumą kontrolna  widniejącą na ofercie w generatorze) wraz z obowiązującymi załącznikami. Oferty składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. podpis kwalifikowany, profil zaufany lub e-dowód) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym. Suma kontrolna wygenerowanej oferty na pliku z e-puapu musi być zgodna z suma kontrolną widniejącą na ofercie w generatorze.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

Etap pierwszy:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem:

https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 13 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

Etap drugi:

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważnione ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w terminie: 14 kwietnia 2023 r. do godz. 16:00

Pocztą na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Osobiście: W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Elektronicznie:

za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: /ropskrakow/skrytka z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Aktywny Senior 2023 - 2024”

Oferty wraz z załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.

Suma kontrolna wygenerowanej oferty w pliku elektronicznym w formacie pdf, powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO.

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do ROPS:

W przypadku wersji papierowej - data potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie data stempla nadania pocztowego).

W przypadku wersji elektronicznej - data doręczenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 60-ciu dni od dnia zakończenia składania ofert.  

Samorząd Województwa Małopolskiego na lata 2021 - 2022 przyznał dofinansowanie na realizację 28 zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 1 000 000 zł.

Korzystanie z niektórych rozbudowanych formularzy może być utrudnione dla osób z niepełnosprawnościami. W razie problemów prosimy o kontakt. Pracownik zespołu udzieli wszelkiej pomocy.

Reklama