Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych...

Reklama
Otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych w 2023 r
Nabór od 27.03.2023 do 20.04.2023 15:30
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Urząd Miejski w Olecku, Wydział Promocji, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych w 2023 r..

 

Burmistrz Olecka na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą” oraz uchwały nr BRM.0007.78.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Rocznego programu współpracy na 2023 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych w 2023 r.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi” prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z zadaniami przedmiotowego konkursu.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji (poprzez wsparcie realizacji zadań rozumie się zobowiązanie organizacji pozarządowej do wykorzystania przy realizacji zadania innych środków finansowych niż dotacja).

 

Rodzaj zadań:

W ramach konkursu planowane jest wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum organizacji pozarządowych.

 

Termin realizacji zadań publicznych: 15 maja do 31 grudnia 2023 r.

Sprawy związane z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłoszenie konkursu, składanie ofert, ocena ofert, wybór ofert, sprawozdawczość, realizowana jest z wykorzystaniem systemu Witkac.pl.

 

Ostateczny termin złożenia oferty przez organizacje pozarządowe upływa dnia 20 kwietnia 2023 r. o godzinie 15.30.

Ofertę należy złożyć elektronicznie poprzez system Witkac.pl, następnie wydrukować Potwierdzenie w PDF, który jest „Potwierdzeniem złożenia oferty” i podpisany przez osobę/ osoby upoważnione dostarczyć w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko (Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 3) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko. Potwierdzenie można również przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Liczy się data wpływu potwierdzenia do Urzędu.

Potwierdzenie złożenia oferty powinno zawierać sumę kontrolną zgodną ze złożoną ofertą w formie elektronicznej.

 

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje łącznie:

1) data złożenia oferty w systemie Witkac.pl – wersja elektroniczna,

2) data dostarczenia „Potwierdzenia złożenia oferty” (z tożsamą sumą kontrolną co wersja elektroniczna oferty) – wersja papierowa

- w terminie składania ofert.

Niezachowanie obowiązującej formy złożenia oferty, o której mowa powyżej, spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych – warunek formalny.

 

Załączniki do oferty:

1) w przypadku, gdy organizacja pozarządowa nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta; odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,

2) statut (fakultatywnie, tylko w przypadku, gdy w odpisie z rejestru lub ewidencji brak informacji o celu działania i przedmiocie działalności statutowej organizacji) – dotyczy kryterium nr 2. oceny formalnej ofert, tj. czy statut oferenta przewiduje realizację zadań publicznych zbieżnych z zadaniem konkursowym,

3) kopia umowy lub statut spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Załączniki należy złożyć w formie papierowej wraz z „Potwierdzeniem złożenia oferty”.

Załączniki powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę/ osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama