Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych...

Reklama
PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, kultury i rekreacji w 2023 r
Nabór od 28.03.2023 do 19.04.2023 16:00
Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu
Łączny budżet 265 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 0,01 do 230 tys. PLN
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, kultury i rekreacji w 2023 r..

OGŁOSZENIE Nr 22

O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE w 2023 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz w związku Uchwałą nr Uchwała nr XLIX/867/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023" oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy)

 

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, kultury i rekreacji w 2023 r.

 

 1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 pod nazwą:

 

  1. Bezpieczeństwo dąbrowskich kąpielisk miejskich oraz zbiorników wodnych Pogoria I oraz Pogoria III”.

 

Nazwa zadania

Bezpieczeństwo dąbrowskich kąpielisk miejskich oraz zbiorników wodnych Pogoria I oraz Pogoria III

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 230.000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 230.000,00 zł

Cel zadania

Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad zbiornikami wodnymi Pogoria I oraz Pogoria III.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Pogoria III.

 1. Dyżury 2-3 osobowych zespołów ratowników wodnych wyposażonych w sprzęt ratowniczy i motorowodny typu skuter z platformą ratowniczą, łodzie motorowe typu RIB 470 lub 700 dostosowane do prowadzenia różnego typu akcji  w zależności od potrzeb, we wszystkie weekendy od dnia 28 kwietnia do 11 czerwca w godzinach od 10 do 18 (razem 14 dni).

 2. Pełna organizacja i obsługa kąpieliska o długości 100m od 11 czerwca do 23 czerwca oraz dodatkowe patrole całego zbiornika (razem 11 dni) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Pełna organizacja i obsługa kąpieliska o długości 300 m od 24 czerwca do 31 sierpnia zgodnie z obowiązującymi przepisami z dodatkowym zwiększeniem liczby ratowników w soboty i niedziele oraz systematyczne partole zbiornika sprzętem motorowodnym.

Przy realizacji punktów 2 i 3 do zadań dotowanego należy
w szczególności:

1) wytyczanie strefy dla umiejących i nieumiejących pływać; wydzielanie brodzika dla dzieci zgodnie rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012 r. poz. 286 ze zm.),

2) zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych w godzinach otwarcia kąpieliska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108 ze zm.); przez ratownika wodnego rozumie się osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 993, z póżn. zm.) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika, zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu;

3) utworzenie stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru kąpieliska;

4) wyposażenie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe), sprzęt medyczny i sanitarny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r., poz. 261 ze zm.), ponadto wyposażenie kąpieliska w ratowniczą łódź motorową,

5) oczyszczanie powierzchni dna kąpieliska z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek;

6) upowszechnianie zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;

7) zapewnianie przekazywania informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z kąpieliska zgodnie z zgodnie rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012 r. poz. 286 ze zm.),

8) umieszczenie, w ogólnie dostępnym miejscu, informacji dotyczących:

- zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;

- ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego;

- sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi,

9) zapewnienie bieżącej informacji dotyczącej temperatury wody i powietrza oraz wysokości fali i siły wiatru oraz wprowadzanie wymaganych danych do serwisu kąpieliskowego https://sk.gis.gov.pl/.

 1. Dyżury 2-3 osobowych zespołów ratowników wodnych wyposażonych w sprzęt ratowniczy i motorowodny typu skuter z platformą ratowniczą, łodzie motorowe typu RIB 470 lub 700 dostosowane do prowadzenia różnego typu akcji  w zależności od potrzeb, we wszystkie weekendy od dnia 1 września do 30 września w godzinach od 10 do 18 ( razem 8 dni).

Pogoria I

 1. Pełna organizacja i obsługa kąpieliska o długości 50-100m od 15 czerwca do 31 sierpnia zgodnie z obowiązującymi przepisami z dodatkowym zwiększeniem liczby ratowników w soboty i niedziele.

Przy realizacji zadania do dotowanego należy w szczególności:

1) wytyczanie strefy dla umiejących i nieumiejących pływać; wydzielanie brodzika dla dzieci zgodnie rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012 r. poz. 286 ze zm.),

2) zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych w godzinach otwarcia kąpieliska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108 ze zm.); przez ratownika wodnego rozumie się osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 993, z późn. zm.) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika, zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu;

3) utworzenie stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru kąpieliska;

4) wyposażenie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe), sprzęt medyczny i sanitarny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r., poz. 261 ze zm.), ponadto wyposażenie kąpieliska w ratowniczą łódź motorową,

5) oczyszczanie powierzchni dna kąpieliska z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek;

6) upowszechnianie zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;

7) zapewnianie przekazywania informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z kąpieliska zgodnie z zgodnie rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012 r. poz. 286 ze zm.),

8) umieszczenie, w ogólnie dostępnym miejscu, informacji dotyczących:

- zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;

- ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego;

- sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi,

9) zapewnienie bieżącej informacji dotyczącej temperatury wody i powietrza oraz wysokości fali i siły wiatru oraz wprowadzanie wymaganych danych do serwisu kąpieliskowego https://sk.gis.gov.pl/.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

 1. Harmonogram dyżurów (daty, ilość osób zatrudnionych z projektu) wraz z listą obecności

 2. Oświadczenie oferenta o stanie zatrudnienia ratowników wodnych w ramach realizacji projektu.

Okres realizacji

24.04.2023r. – 30.09.2023r.

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

1. Oferent musi przedłożyć zaświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień przez ratowników wodnych wyznaczonych do pełnienia dyżurów, wykaz posiadanego sprzętu do realizacji zadania, harmonogramu planowanych dyżurów oraz oświadczenie oferenta o poziomie zatrudnienia personelu ratownictwa wodnego w ramach realizacji zadania. Oferent musi wykazać się minimum pięcioletnim doświadczeniem w organizacji ratownictwa wodnego i zabezpieczania kąpielisk miejskich, potwierdzonym umowami, referencjami (dopuszcza się przedłożenie kserokopii umów, referencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem). Oferent jest zobligowany do prowadzenia kąpielisk zgodnie z wymogami określonymi w: Uchwale Nr XL/742/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 marca 2022 roku; Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 310 z późn. zm.); rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 286 z późn. zm.); rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r., poz. 261 ze zm.); rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108 ze zm.), ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 993 z późn. zm.).

 1. Oferent zobligowany jest do stosowania oraz przestrzegania wszelkich zasad i wymogów, obowiązujących w okresie realizacji przedmiotu zadania, związanych z pandemią korona wirusa.

 2. Oferent zobligowany jest przedstawić porozumienie zawarte z Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, które jest administratorem plaży Pogoria I oraz plaży i ośrodka CSLiW Pogoria III.

 3. Nie przewiduje się pobierania opłat od adresatów zadania publicznego.

 4. Realizator zadania zobowiązani są do stosowania wszelkich środków ochrony oraz stosowania obowiązujących ustaw, rozporządzeń, wytycznych oraz zaleceń związanych z SARS-CoV 2.

 

  1. Dodatkowe dyżury ratowników medycznych podczas weekendów sezonu letniego 2023 na plaży kąpieliska miejskiego Pogoria III.

 

Nazwa zadania

 

Dodatkowe dyżury ratowników medycznych podczas weekendów sezonu letniego 2023 na plaży kąpieliska miejskiego Pogoria III.

 

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 35.000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 35.000,00 zł

 

Cel zadania

 

Zapewnienie pomocy przedmedycznej dla osób wypoczywających nad zbiornikiem Pogoria III w Dąbrowie Górniczej.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

 1. Zabezpieczenie 20 dyżurów przez ratowników medycznych w dni weekendowe w okresie od 24.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

 2. Zorganizowanie punktu medycznego.

 3. Zorganizowanie ruchomych patroli wokół Pogorii III.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

1. Harmonogram dyżurów (daty, ilość osób zatrudnionych
z projektu).

2. Listy obecności.

3. Sprawozdanie z udzielonej pomocy przedmedycznej.

Okres realizacji

16.06.2023 r.– 30.09.2023 r.

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

Oferent musi przedłożyć zaświadczenia o posiadaniu stosownych uprawnień do udzielania pomocy poszkodowanym przez osoby wyznaczone do pełnienia dyżurów, wykaz posiadanego sprzętu do realizacji zadania oraz harmonogram planowanych dyżurów (daty, ilość osób).

Oferent musi wykazać się minimum dwuletnim doświadczeniem w realizacji podobnego projektu. Nie przewiduje się pobierania opłat od adresatów zadania publicznego.

 

2. Zlecenie realizacji ww. zadań publicznych będzie miało formę wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

3. Przyznanie dotacji ma miejsce tylko w przypadku wniesienia przez Dotowanego nie mniej niż 5% wkładu własnego finansowego lub niefinansowego wkładu własnego (osobowego bądź rzeczowego).

 

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego. Obowiązek ten uważa się za zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększy się o więcej niż 5 punktów procentowych. Co więcej, dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków: jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10% otrzymanej dotacji. Naruszenie ww. postanowienia w zakresie przesunięcia w zakresie ponoszonych wydatków, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

5. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 roku określone zostały w Zarządzeniu Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) oraz na stronach ngo.dabrowa-gornicza.pl i www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

 

6. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotacje są:

a) organizacje pozarządowe, czyli niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyłączeniem: partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne;

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

7. Oferta konkursowa zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy) powinna być złożona i sporządzona wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej witkac.pl.

 

8. Konieczne jest przesłanie skanu z potwierdzeniem złożenia oferty wygenerowanego z systemu witkac.pl zawierającym sumę kontrolną na adres: cao@dg.pl w terminie podanym w pkt 13 ogłoszenia tj. 19 kwietnia 2023 r. godzina 16.00. Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z zapisami KRS. Brak przesłania skanu skutkował będzie odrzuceniem oferty. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19 oryginał oferty należało będzie przedstawić na etapie podpisywania umowy.

 

9. Ramowy wzór wniosku oferty realizacji zadania publicznego jest dostępny bezpośrednio w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) lub w wersji elektronicznej na stronach: ngo.dabrowa-gornicza.pl, www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

10. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru właściwego rejestru dla podmiotów, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do KRS (dotyczy podmiotów, które nie figurują w rejestrach prowadzonych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej).

b) w przypadku organizacji zadania na obiektach nie będących własnością podmiotu dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia we wskazanym miejscu, czyli: list intencyjny, umowę partnerską, oświadczenie właściciela obiektu/posesji.

c) w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

d) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów wobec Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

e) w przypadku złożenia oferty przez spółdzielnię socjalną – statut.

f) w przypadku złożenia oferty przez spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – dokument potwierdzający działanie w formule non profit bądź not for profit.

 

11. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem i KRS (bądź innym właściwym rejestrem). Za prawidłowe uznane zostaną: podpisy z pieczęcią imienną, wskazującą funkcję w organie reprezentującym, a w przypadku braku pieczątki odręczny czytelny podpisy ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym lub wydruk imienia i nazwiska ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym opatrzony podpisem. Nie wystarczy parafowanie dokumentu.

 

12. Wszelkie dokumenty powinny być złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez uprawnione osoby zgodnie ze statutem i KRS (innym rejestrem).

 

13. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do:

19 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00

 

14. Dopuszcza się złożenie przez jednego oferenta kilku ofert w konkursie (nie więcej niż jedną ofertę na każde zadanie). Oferent, który składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą z ofert osobno (z wykorzystaniem generatora ofert).

 

15. Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrzenia ofert na dotacje z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na 2023 r. powołana została komisja konkursowa. Przebieg prac komisji oraz sposób jej powołania określa Zarządzenie Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy)

 

16. Przy rozpatrywaniu ofert komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

17. Wnioski będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową pod względem formalnym oraz merytorycznym na podstawie Karty oceny wniosku w konkursie na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r., stanowiącej załącznik nr 3 do Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

18. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku spełnienia przez ofertę kryteriów formalnych i uzyskaniu przez wniosek w ocenie merytorycznej 60% punktów.

 

19. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów w danym zadaniu.

 

20. Na podstawie rankingu najlepiej ocenionych wniosków w danym zadaniu sporządza się listę Dotowanych z wysokością środków przyznanych na realizację zadania Gminy/Powiatu. Listę tę sporządza się do wyczerpania środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

 

21. Dotacja nie może zostać przyznana na kwotę mniejszą niż 50% wnioskowanej przez podmiot kwoty.

 

22. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone w terminie do:

25 kwietnia 2023 r.

 

23. Zatwierdzone przez Prezydenta Miasta wyniki konkursu bez zbędnej zwłoki ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, na Portalu Organizacji Pozarządowych ngo.dabrowa-gornicza.pl i na stronie www.bip.dabrowagornicza.pl.

 

24. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

25. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

 

26. W przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana, Dotowany dokonuje korekty oferty w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania stanowiącym załącznik nr 1 Zasad stanowiących załącznik do Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy), polegającej na dostosowaniu zakresu merytorycznego i finansowego zadania do realnie przyznanej dotacji.

 

27. Zlecenie realizacji zadania odbędzie się na podstawie zawartej umowy na realizację tego zadania.

 

28. Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na jaki zostały przeznaczone, a w szczególności z postanowieniami umowy pod rygorem zwrotu dotacji.

 

29. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawić częściowe lub końcowe sprawozdanie z wykonywania zadania.

 

30. Z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza będą pokrywane jedynie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, które wymienione są w Zarządzeniu Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

31. W roku 2021 zrealizowano zadania publiczne z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, kultury i rekreacji przyznając z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza dotacje w wysokości:

 738 929,90 zł

 

32. W roku 2022 zrealizowano zadania publiczne z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, kultury i rekreacji przyznając z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza dotacje w wysokości:

790 881,00 zł

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama