Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Integracja i aktywizacja osób starszych

Reklama
Nabór od 27.03.2023 do 20.04.2023 15:00
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Łączny budżet 195,19 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów” w ramach „Wieloletniego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 - 2025”.

I. RODZAJ I CEL ZADANIA

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania: 

„Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.1. Zadanie nr 1: Organizacja różnego rodzaju zajęć sportowych zachęcających do aktywności i poprawy kondycji fizycznej seniorów.

Cel zadania:

a) Zwiększenie aktywności i poprawa kondycji fizycznej mieszkańców miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia. 

b) Przeciwdziałanie izolacji i dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie.

Odbiorcy: 

Seniorzy miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia. 

Miejsce realizacji zadania:

Zadanie ma być realizowane na terenie Katowic.

Oczekiwane rezultaty:

Zorganizowanie szerokiej oferty zajęć rekreacyjno-sportowych odpowiadających na aktualne potrzeby seniorów oraz udział w niej jak największej liczby katowickich seniorów, jak również promocja organizowanych wydarzeń - przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych uwzględniających różne formy promocji i reklamy (np. kampanie telewizyjne lub radiowe, artykuły prasowe, strony internetowe, portale społecznościowe, plakaty, ulotki i inne), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Katowic.

Przykładowe wskaźniki realizacji zadania (w zależności od proponowanych działań):

a) liczba osób, do których skierowany jest projekt,

b) liczba dni i godzin, w których realizowany będzie projekt,

c) liczba i rodzaje świadczonych usług.

Przykładowe sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):

a) listy osób, które biorą udział w projekcie,

b) harmonogram/-y zajęć,

c) dziennik/-i zajęć,

d) rejestr zatrudnionej kadry/wolontariuszy,

e) inna dokumentacja np. kronika, plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie/radiu/telewizji/ mediach społecznościowych, dokumentacja fotograficzna.

2.2. Zadanie nr 2: Prowadzenie projektu pn. „Złota rączka”

Cel zadania:

Podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do bezpłatnych usług  w zakresie drobnych napraw domowych.

Odbiorcy: 

Z usług mogą korzystać seniorzy miasta Katowice, którzy ukończyli 65 rok życia (osoby samotne, gospodarstwa 2 osobowe), i którym często trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich osób.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:

a) Udzielanie nieodpłatnej pomocy seniorom, w zakresie drobnych napraw domowych* np. wymiany żarówek, uszczelek, naprawy przeciekającego kranu i innych drobnych napraw, niewymagających natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień, i niepociągających za sobą dużych nakładów finansowych.

b) Naprawy wykonywane mają być tylko w lokalu zamieszkiwanym przez osobę, która ubiega się o pomoc i która jest jego głównym najemcą lub właścicielem.

c) W ramach zadania mają zostać przeprowadzone naprawy o łącznym koszcie nieprzekraczającym: 100,00 zł (robocizna + drobne materiały), natomiast w przypadku droższych materiałów (baterii łazienkowych, karniszy, lamp itp.) obowiązuje zasada, że materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza osoba, której udzielana jest pomoc.

d) Podstawowy zestaw narzędzi do realizacji zadania i podstawowe materiały zapewni Zleceniodawca.

e) Realizowane mają być tylko usterki zgłoszone przez telefon i wpisane do karty zgłoszenia przez Przyjmującego.

*Przez drobne naprawy rozumie się: 

  • usługi nie wymagające dużych nakładów finansowych, 

  • usługi nie wymagające specjalistycznych uprawnień, 

  • usługi nie wymagające natychmiastowej interwencji. 

Katalog napraw świadczonych w ramach usługi obejmuje m.in.: 

a) wymianę/naprawę kranów w kuchni i łazience, 

b) udrażnianie zatkanych odpływów, 

c) naprawę nieszczelnych rur, 

d) naprawę spłuczki, 

e) montaż/wymianę deski sedesowej, 

f) podłączenie pralki/zmywarki, 

g) wymianę żarówki, 

h) naprawę/wymianę gniazdka elektrycznego, 

i) regulację/uszczelnienie drzwi i okien, 

j) naprawę klamek/zamków w drzwiach i oknach, 

k) naprawę listew przypodłogowych, 

l) inne drobne czynności naprawcze i montażowe, które zostaną zaakceptowane przez Realizatorów. 

Projekt nie może obejmować: 

a) napraw, które powinny zostać wykonane na rzecz mieszkańca na podstawie umów ze wspólnotą mieszkaniową lub administracją,

b) usług sprzątających (przypinanie firan/zasłon, mycie okien, odgrzybianie ścian itp.),

c) usług wymagających specjalnych uprawnień (w tym naprawy związane z instalacją gazową) - osoba wykonująca usługę ma prawo odmówić jej wykonania ze względu na brak specjalnych uprawnień,

d) kompleksowych usług remontowych (odmalowywania ścian, drzwi, kładzenia paneli, kładzenia gładzi itp.).

W ramach projektu zgłaszający usterkę senior będzie mógł skorzystać z usługi w ramach programu pn. „Złota rączka” maksymalnie raz w miesiącu (12 razy w roku). W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie skorzystanie przez seniora z dodatkowej liczby usług, po analizie przypadku dokonanej przez Zleceniobiorcę.

Każdy senior, u którego zostanie przeprowadzona naprawa musi podpisać formularz zgłoszenia usterki, w którym oprócz opisu usterki i jej naprawy znaleźć powinna się też zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Zgłoszenia napraw przyjmowane będą pod specjalnie do tego celu utworzonym numerem infolinii, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, obsługiwanej przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, który po przyjęciu zgłoszenia będzie je przekazywał Zleceniobiorcy, jako zlecającego bezpośrednią usługę.

Dodatkowo podmiotowi, któremu zlecone zostanie zadanie na potrzeby jego realizacji udostępniony zostanie przez Zlecającego (Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice) na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia samochód.

Wskaźniki realizacji zadania:

a) liczba zgłoszonych/zrealizowanych napraw,

b) liczba seniorów objętych programem pn. „Złota rączka”,

c) średni koszt wykonania 1 usługi.

Sposoby monitorowania wskaźników:

a) wykaz przyjętych zleceń,

b) wykaz zrealizowanych zleceń/napraw potwierdzonych odpowiednią dokumentacją,

c) inna dokumentacja np. plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie/radiu/telewizji/ mediach społecznościowych.

2.3. Zadanie nr 3: Prowadzenie Klubów Seniora 

Cel zadania:

a) Zwiększenie aktywności mieszkańców miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia w różnych dziedzinach życia społecznego. 

b) Podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do różnych form wsparcia.

c) Przeciwdziałanie izolacji i dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie.

Odbiorcy: 

Seniorzy miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia. 

Miejsce realizacji zadania:

Miasto Katowice, w tym w szczególności następujące dzielnice: Panewniki, Stara Ligota, os. Witosa, Śródmieście, Kostuchna, Murcki.

Szczegółowy zakres świadczonych usług/oczekiwane rezultaty:

a)   Przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych.

b) Zagospodarowanie czasu wolnego osobom po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. poprzez: rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań).

c)   Zwiększenie aktywności i uczestnictwa ludzi starszych w życiu społecznym.

d)  Działalność prozdrowotna (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami), kulturalna (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjna (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z Internetu).

e) Tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego.

f)   Prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. nordic walking, zorganizowane zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, aqua – aerobik itp.

g)   Organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów, zajęć aktywizujących itp.

Wskaźniki realizacji zadania:

a) liczba osób, do których skierowane jest zadanie,

b) liczba działań planowanych w trakcie realizacji zadania,

c) dni i godziny realizacji zadania.

Sposoby monitorowania wskaźników:

a) listy osób biorących udział w zadaniu,

b) harmonogram/-y zajęć,

c) dziennik/-i zajęć,

d) rejestr pracy zatrudnionej kadry/wolontariuszy,

e) inna dokumentacja np. kronika, plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie/radiu/telewizji/ mediach społecznościowych, dokumentacja fotograficzna.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2023 R.:

Łączna kwota przeznaczona w 2023 r. na realizację zadań nr 1 – 3: 195 190,00 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z póżn. zm.) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek 

na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów. 

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki i koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1. Termin realizacji zadań nr nr 1-3: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r, z możliwością jego przedłużenia na następne lata, nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r. w formie aneksu do umowy, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w danym roku budżetowym. 

2. Warunki realizacji zadania:

2.1. Osoby zatrudnione świadczące odpowiednie usługi na rzecz osób starszych, biorące udział przy realizacji zadań powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na zapewnienie usług odpowiedniej jakości, tj. posiadać kwalifikacje dostosowane do wykonywanych usług.

2.2. Podmiot realizujący zadanie nr 3 powinien dysponować lokalem/ami usytuowanym/ymi  w dzielnicach Katowic wymienionych w pkt. I,1,2,2.3, do którego posiada tytuł prawny; znajdujący się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania. Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów” i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1 (VIII piętro, pokój 809), w terminie do dnia 20 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 37 80 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00). 

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 807, 

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

Reklama