Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

III otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania...

Reklama
III otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku
Nabór od 28.03.2023 do 18.04.2023 15:30
Wydział Oświaty i Polityki Społecznej
Łączny budżet 18 tys. PLN
Do 50% dofinansowania
Dotacje do 18 tys. PLN
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Urząd Miejski w Sokółce, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: III otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku.

 

TRZECI OTWARTY KONKURS OFERT

(REGRANTING)

 

      Na podstawie art. 13 i art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.), Burmistrz Sokółki ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku.

 

RODZAJ ZLECANEGO ZADANIA

 

 

Cel

Zadanie szczegółowe

1

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

- Realizowanie programów profilaktycznych dla uczniów oraz warsztatów szkoleniowych i konferencji dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych; uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu oraz informowaniu o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

- Realizowanie zorganizowanych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w świetlicach, klubach, placówkach oświatowych.

- Prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki i zachowań ryzykownych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i promocji zdrowego stylu życia poprzez organizację kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do ogółu mieszańców Gminy Sokółka lub wybranej grupy docelowej.

- Organizacja konferencji i warsztatów, zwiększających kompetencje osób pracujących w obszarze profilaktyki i terapii oraz prowadzenie szkoleń adresowanych do wybranych grup odbiorców, mających na celu minimalizowanie szkód społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

2

Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym

- Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież: finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz placówki oświatowe.

- Wspieranie programów promujących zdrowy styl życia, aktywność, rozwój zainteresowań.

- Wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży.

- Wspieranie programów  realizowanych przez młodzież, wsparcie wolontariatu.

- Wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne skierowane do dorosłych.

 

  1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

 

18 000,- zł. (słownie: osiemnaście  tysięcy złotych)

 

Wymagany wkład własny finansowy oferenta i środki z innych źródeł w wysokości 50 % wartości projektu.

 

  1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI, KRYTERIA WYBORU OFERT

 

     2.1. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 tj. z późn. zm.) które: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodów na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2.2 Szczegółowe warunki przyznawania dotacji, realizacji zadania i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie, której wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

2.3.W konkursie zostanie wyłoniony podmiot - Operator, który zobowiąże się do realizacji zlecanego zadania publicznego w formie wskazanej w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, to jest zlecać będzie realizację określonego powyżej zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, innym organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, nie będącym stronami umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartej przez niego z Gminą Sokółka.

2.4. Operator będzie odpowiedzialny za prawidłowe zrealizowanie i rozliczenie zleconych przez siebie zadań publicznych.

2.5. Niezbędnym elementem oferty składanej w niniejszym konkursie jest opis sposobu zlecania zadania przez Operatora, który zapewni wymagane ustawą jawność i uczciwą konkurencję.

2.6. Szczegółowe warunki przyznawania dotacji, realizacji zadania i rozliczenia dotacji określa projekt umowy.

2.7. Oferty będą oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych kryteriów oceny.

 

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi; do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria.

 

                                                     TERMINOWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie i na druku zgodnym z ogłoszeniem

TAK

 NIE

 

KOMPLETNOŚĆ I PRAWIDŁOWOŚĆ WYMAGANEJ DOKUMENTACJI

2.Oferent jest organizacją pozarządową lub też innym podmiotem o którym mowa w art. 3 ustawy o

   pożytku  publicznym i wolontariacie, której celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku

   publicznego.

 

TAK

 

NIE

3. Oferta dotyczy zadań określonych w ogłoszeniu

TAK

NIE

4. Oferta została złożona poprzez generator wniosków Witkac i dostarczono wersje papierową

TAK

NIE

5. Oferta prawidłowo i kompletnie wypełniona w tym :

TAK

NIE

a) podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z wyciągiem z krajowego rejestru sądowego;

TAK

NIE

6. Oferta posiada wymienione w ogłoszeniu załączniki (wszystkie  kopie prawidłowo poświadczone za

    zgodność) w tym:

TAK

NIE

a) odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentowanych,

TAK

NIE

   b) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)

TAK

NIE

 

Etap II oceny – ocena ofert dopuszczonych do II etapu (kryterium 1-6).

Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Sokółki

 

LP

Kryterium oceny

Ilość punktów

1

Rezultaty projektu

0-40

2

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

0-10

3

Kalkulacja kosztów realizacji zadani publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-15

4

Jakość wykonywania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie

0-15

5

Wkład własny: finansowy, osobowy, w tym doświadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków oferenta

0-10

6

Doświadczenie oferenta w realizacji tego typu projektów, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków (jeśli realizował zadania ze środków Gminy Sokółka w poprzednich latach)

0-10

 

 Oferty będą oceniane w następujący sposób:

  1. Zgodnie z Uchwałą Nr LX/394/2022 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023      (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 5065 z dnia 16 listopada 2022 r.)
  2. Burmistrz zastrzega możliwość przyznania oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, a Oferent będzie miał możliwość skorygowania zakresu rzeczowego oferty w stopniu proporcjonalnym do kwoty obniżonej dotacji.
  3. Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do  15 maja 2023 r.
  4. Wyniki oceny projektów i wykaz przyznanych dotacji zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.sokolka.pl oraz w generatorze wniosków Witkac.

 

 

3.TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia publikacji ogłoszenia do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2023 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa wraz z załącznikami.

 

4.TERMIN, WARUNKI ORAZ KWALIFIKACJA KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA

 

4.1 Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia publikacji ogłoszenia do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2023 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

4.2 Przesunięcia w zakresie ponoszonych kosztów uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja z kosztorysu nie zwiększyła się o więcej niż o 20 %. Naruszenie tego, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

4.3 Kosztami kwalifikowanymi w ramach realizacji zadania publicznego są tylko koszty niezbędne do przeprowadzenia zadania. Każda pozycja kosztów powinna być szczegółowo uzasadniona i skalkulowana (opisana) w cz. VI. Inne działania pkt. 3 oferty.

4.4 Rozliczenie dotacji następuje poprzez złożenie sprawozdania elektronicznego w serwisie witkac.pl oraz w formie pisemnego sprawozdania złożonego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

4.5 Z uwagi na ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach projektu zgłaszanego do konkursu musi uwzględniać spełnienie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

 

5.TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 

5.1 Formularz oferty, który jest zgodny ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) należy złożyć poprzez serwis internetowy www.witkac.pl do dnia 18 kwietnia 2023 r. do godz. 15:30.

Następnie wydrukowany formularz oferty wraz z niezbędnymi załącznikami należy podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentami KRS/ewidencją) i przekazać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka do dnia 21 kwietnia 2023 r. do godz. 1530.

5.2 Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty przesłane przesyłką pocztową lub kurierską, dostarczone po tym terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

5.3 Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Sokółka w 2023 r.- REGRANTING” Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

5.4 Oferta musi być złożona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

5.5 Oferta musi być sporządzona w jednym egzemplarzu, który musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

5.6 Do oferty należy dołączyć:

1) Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

2)W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

5.7 Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie papierowej, a dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela Joanna Korzeniewska,

tel. (085)7110900, e-mail korzeniewska@sokolka.pl

 

Sokółka dnia 24 marca 2023 r.

 

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju realizowanych w 2022 roku

 i udzielonych dotacjach.

 

Lp.

Realizator

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

„Działaj Lokalnie IX 2022”

15 000

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama