Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży - wypoczynek letni 2023 r

Reklama
Nabór od 22.03.2023 do 12.04.2023 16:00
Kuratorium Oświaty w Warszawie
tel. 22 551 24 25, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Łączny budżet 2,201 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2023 r. i zaprasza do składania ofert.

Zadanie z obszaru działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

1) Zadanie: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2023 r.:
a) wypoczynek wyjazdowy
b) półkolonie

Cel konkursu:

Celem zadania jest zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2023 r. w celach rekreacyjnych oraz regeneracji sił fizycznych i psychicznych połączonego z rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, w kraju, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, obozów i biwaków.

Kopię zgłoszenia wypoczynku wraz z jego numerem nadanym przez kuratora oświaty, organizator zobowiązany będzie dostarczyć po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie wskazanym przez organizatora konkursu, nie później jednak, niż do dnia zawarcia umowy.

Do konkursu może przystąpić podmiot, który prowadzi działalność statutową w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Stawka dofinansowania wynosi:
a) wypoczynek wyjazdowy – 45 zł/osobodzień,
b) półkolonie – 20 zł/osobodzień.

Wypoczynek należy zorganizować w okresie ferii letnich: od dnia 24 czerwca do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Formularz oferty dostępny jest na stronie www.kuratorium.waw.pl (zakładka NGO).

Wypełnione oferty należy złożyć lub przesyłać na adres:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2023 roku do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do kancelarii).

Oferta, która wpłynie po wskazanym wyżej terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

Pouczenie:
1. Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.
2. Oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

Przed złożeniem oferty pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie mogą telefonicznie udzielać stosownych wyjaśnień, na pytania oferenta, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych nr telefonu 22/ 551 24 25, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Pracownicy udzielając informacji, nie dokonują oceny formalnej i merytorycznej.

Reklama