Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Organizacja i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 24.03.2023 do 17.04.2023 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 530 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży „Lato w mieście 2023”.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zapewnienie dzieciom i młodzieży wypoczynku letniego w mieście w formie półkolonii.
Profilaktyka antyalkoholowa i przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozpoczęcie od 12.06.2023 roku, zakończenie do 08.09.2023 roku, z tym, że przeprowadzenie półkolonii letnich w okresie od 26.06.2023 roku do 25.08.2023 roku.

UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży, które mieszkają lub przebywają we Wrocławiu w czasie realizacji zadania i pochodzą w szczególności ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, na przykład:
a) żyją w trudnych warunkach materialnych,
b) pochodzą z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
c) pochodzą z rodzin znajdujących się w kryzysowej sytuacji z innych przyczyn niż wyżej wymienione.

Adresatami zadania są dzieci i młodzież:
a) urodzone w latach 2006 - 2017, to jest w wieku od 6 do 17 lat,
b) w przypadku uczestnictwa w półkoloniach dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dopuszcza się rozszerzenie przedziału wiekowego do lat 26 (obejmującego uczestników urodzonych od 1997 r.).
Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do organizacji i przeprowadzenia minimum 2 turnusów półkolonii. 

Każdy turnus trwa 5 dni w jednym tygodniu (z wyłączeniem sobót i niedziel). Wyjątkowo w tygodniu 14– 18.08.2023 roku, z uwagi na przypadające święto w dniu 15.08.2023 roku, dopuszcza się przeprowadzenie czterodniowego turnusu półkolonii.

W każdym turnusie muszą zostać przeprowadzone przynajmniej 1 zajęcia dotyczące profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania uzależnieniom (forma dowolna).

UWAGA: Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do zawarcia pisemnych umów w formie papierowej z rodzicami/opiekunami dzieci i młodzieży, uczestniczących w półkolonii.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama