Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2023 roku
Nabór od 24.03.2023 do 18.08.2023 08:05
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2023 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.) zadań publicznych w formie wsparcia z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, realizowanych w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 32a ustawy, na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2023 roku.

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę wsparcia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie maksymalnie do 70% kosztów zadania objętego dofinansowaniem.
PRZEDMIOT KONKURSU:
Zadanie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 32a ustawy:
a)    przekazanie środków organizacjom na wkład własny do realizowanych projektów, programów finansowanych z funduszy zewnętrznych.
Projekt, na realizację którego Oferent otrzymał środki z funduszy zewnętrznych (lub o takie wsparcie wnioskuje), równocześnie wnioskując o dotację w ramach „wkładów własnych”, musi być ujęty w sferze zadań publicznych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zadanie powinno być realizowane w terminie do 31 grudnia 2023 r. Termin rozpoczęcia działań nie wcześniej niż 1 maja 2023 r. Dopuszcza się realizację zadania zarówno w całym wskazanym okresie, jak i w krótszym.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zadania realizowane będą na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO:
Na przedstawione do realizacji zadania proponuje się przeznaczyć jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 20 000,00 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 września 2023r. o godz. 14.00,
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.witkac.pl - tak przygotowana oferta spełnia wymagania Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).
Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Ofertę należy:

  • sporządzić w języku polskim,
  • sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pośrednictwem:

  1. Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej  9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,
  2. operatora pocztowego na adres:  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa  9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,
  3. za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl. Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną, które nie spełniają warunków ujętych w pkt 3 nie będą rozpatrywane.
W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  • kopię wniosku złożonego do instytucji grantodawczej,
  • informację z instytucji grantodawczej potwierdzającą przyznanie dotacji w ramach złożonego projektu lub kopię umowy zawartej z tą instytucją o przyznaniu dotacji,
  • w przypadku oferty wspólnej – umowę/porozumienie zawarte między partnerami.

Wszystkie składane dokumenty muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama