Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

„Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży...

Reklama
„Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”
Nabór od 24.03.2023 do 05.05.2023 15:30
Departament Zdrowia
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 1 mln PLN
Młodzież, Dzieci
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom w roku 2023

 1. Rodzaj zadania.

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej Ustawą, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom w roku 2023 pn.:

 

„Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym  dla  dzieci i  młodzieży z rodzin
z problemem uzależnień”.

 

 • Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, organizacji wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich) dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, połączonego
z oddziaływaniem socjoterapeutycznym (np.: elementami treningu asertywności, nabywaniem umiejętności rozwią­zywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach) oraz z różnego rodzaju konkursami, zabawami z prezentacją twórczości dzieci, imprezami sportowymi itp.

 

 • Opis zadania:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

w 2023 roku

1.000.000 zł

 

(dział 851, rozdział 85154, § 2360)

Termin realizacji zadania

od 30 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Koszty kwalifikowane

 

 • pobyt uczestników (wyżywienie, nocleg),
 • transport,
 • koszty zatrudnienia wychowawców,
 • koszty zatrudnienia specjalistów prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne,
 • materiały papiernicze i edukacyjne do prowadzenia socjoterapii dla uczestników,
 • nagrody rzeczowe dla uczestników,
 • zakup usług sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych dla uczestników (z uwzględnieniem usług przewodnika)
  u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
  w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • zakup biletów wstępu dla uczestników do kina, teatru, zoo, na basen itp.
 • wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego, sportowego dla uczestników,
 • ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny antybakteryjne itp.).

Uwagi

 • Łączny koszt wynagrodzenia wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne, finansowanych z dotacji, nie może przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty dotacji.
 • Realizatorzy zajęć socjoterapeutycznych winni posiadać kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych (ukończony kurs – co najmniej 100 godzin zajęć lub studia podyplomowe).
 • Oferent jest zobowiązany zapewnić min. 10% finansowych środków własnych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji.
 • Oferta winna obejmować maksymalnie jeden turnus realizowany w jednym terminie i w tej samej miejscowości.
 • Preferowane będą oferty zawierające oświadczenie/a instytucji „pomocowych” (np. PCPR-ów, GOPS-ów, MOPS-ów, poradni pedagogiczno-psychologicznych i innych)
  o współpracy przy naborze uczestników zadania.
 • Oferent jest zobligowany do zapewnienia uczestnikom ubezpieczenia NNW. 
 • Zawarcie w „zestawieniu kosztów realizacji zadania”, w kolumnie „Rodzaj kosztu”, informacji o wysokości wnioskowanej dotacji/środkach finansowych własnych/ wkładu osobowego/ wkładu rzeczowego.

 

Informacja o zrealizowanych

przez Województwo

Wielkopolskie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzedzającym zadaniach publicznych tego samego rodzaju

i związanych z nimi dotacjach

W 2022 r. Województwo Wielkopolskie zleciło realizację zadania publicznego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom pn.: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem uzależnień”, przyznając na nie dotacje w łącznej kwocie 1.298.890 zł.

W 2021 r. Województwo Wielkopolskie zleciło realizację zadania publicznego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) pn.: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”, przyznając na nie dotacje w łącznej kwocie 996.245 zł.

 

 

    II. Podmioty uprawnione do składania ofert.

 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące statutową działalność w dzie­dzinie objętej konkursem:

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy.
 2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

 

    III. Kryteria, jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę.

 

 1. Prowadzić działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego.
 2. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.
 3. Posiadać własne konto bankowe.
 4. Posiadać własny numer REGON i NIP.
 5. Działalność z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) zapisana w statucie organizacji.
 6. Sporządzić ofertę za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej Witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.

 

UWAGA:

Zadanie winno zostać zrealizowane z uwzględnieniem odpowiednich wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aktualnych na czas realizacji danego projektu.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu i odwołania wypoczynku w przypadku rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

 

    IV. Wymagane dokumenty.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (Punkt Kancelaryjny usytuowany w holu głównym), oferty zgodnej z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) sporządzonej przy pomocy dedykowanej platformy elektronicznej Witkac.pl wraz z następującymi dokumentami:

 1. Potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym, przez władze organizacji – dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:
  • dla fundacji i stowarzyszeń: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, który bezpłatnie można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl) lub odpis z Rejestru Starostwa,
  • w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,
  • w przypadku pozostałych podmiotów: inny dokument właściwy dla podmiotu.

UWAGA:

Jeżeli dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu nie zawiera wyszczególnionego składu osobowego członków wchodzących w skład zarządu podmiotu, do oferty należy dołączyć uchwałę podmiotu bądź inny obowiązujący dokument stanowiący o składzie członków zarządu podmiotu. W przypadku natomiast złożenia pod ofertą podpisów innych osób, niż wynikających z dokumentu stanowiącego o składzie członków zarządu podmiotu, konieczne jest przedłożenie upoważnienia tych osób do reprezentowania podmiotu.

Oddział terenowy organizacji składającej ofertę winien załączyć pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.

       2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta
            (-ów).

 

Ponadto do złożonej oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

       3. Aktualny statut lub inny akt regulujący status podmiotu. Dokument przedkładany przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2-4 Ustawy, zawierać winien adnotację o jego przyjęciu przez organ rejestrowy.

       4. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.

       5. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

       6. Osoby uprawnione niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

       7. Oświadczenie o zapewnieniu 10% środków finansowych własnych.

       8. Oświadczenie organizatora o posiadaniu kopii dokumentów z Krajowego Rejestru Karnego oraz z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, poświadczających niekaralność kadry zaangażowanej w realizację zadania (kierownik, wychowawca,                    socjoterapeuta, wolontariusz etc.).

Może z dziećmi pracować tylko osoba, która nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

       9. Program zajęć socjoterapeutycznych poświadczony przez realizatora (nie mogą to być skserowane materiały z książek lub innych opracowań).

     10. Kserokopie potwierdzające kwalifikacje specjalistów prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i wychowawców do prowadzenia zajęć, wskazanych imiennie (z określeniem pełnionych przez nich funkcji podczas realizacji zadania publicznego) w pkt. IV.2                   druku oferty.

     11. Oświadczenie organizacji o rekrutacji uczestników spośród dzieci z rodzin z problemem uzależnień.

     12. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych (dotyczy wszystkich osób uczestniczących w realizacji zadania).

     13.  W przypadku zadeklarowania w ofercie pobierania wpłat i opłat od adresatów zadania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, stosowna informacja o zakresie prowadzonej działalności odpłatnej winna znaleźć swoje potwierdzenie w statucie lub w innym akcie wewnętrznym, zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy.

     14. W myśl art. 14 ust. 2 Ustawy dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, działające wspólnie, mogą złożyć ofertę wspólną. Każda z ww. organizacji winna złożyć wszystkie wymienione wyżej dokumenty
i załączniki, jak również załączyć:

 • wykaz działań w ramach realizacji zadania publicznego, które będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,
 • sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej,
 • umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego oraz prawa i obowiązki każdej ze stron.

 

Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu Generatora Ofert i Sprawozdań, dostępnego za pośrednictwem portalu Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl, zakładka „Konkursy”) po zarejestrowaniu się w Bazie Organizacji Pozarządowych. Wypełnienie oferty w Generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego złożenia oferty, tj. wypełnienie w sposób czytelny wszystkich punktów zawartych w druku oferty (w przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”).

Wypełnienie oferty w Generatorze kończy się utworzeniem pliku PDF z przypisaną „sumą kontrolną”, który należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Ostatecznie złożona oferta musi posiadać ten sam numer kontrolny jak oferta zapisana w Generatorze Ofert i Sprawozdań!   

Powyższe zasady dot. Generatora Ofert i Sprawozdań stosuje się również w sytuacji uzyskania dotacji i konieczności złożenia zaktualizowanego harmonogramu i przewidywanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego – należy przygotować je
w Generatorze w oparciu o złożoną ofertę.

 

V. Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z:

​        1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022, poz. 1327 ze zm.)

        2. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.).

       3. „Programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

 

VI. Kryteria oceny ofert.

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez Departament Zdrowia, a pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek braków lub niejasności, co do treści złożonej dokumentacji oferent wezwany zostanie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku braków formalnych, oferta zostanie oceniona negatywnie pod względem formalnym.
 4. Oferent powinien uzupełnić braki w formie pisemnej. Wezwanie może zostać doręczone pocztą elektroniczną, lub za pośrednictwem placówki pocztowej. W sytuacji gdy wezwanie zostanie doręczone w formie elektronicznej, podmiot jest zobowiązany potwierdzić jego otrzymanie.
 5. O zachowaniu terminu uzupełnienia braków decyduje dzień wpływu uzupełnień do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w analogicznej formie w jakiej wezwanie zostało doręczone.
 6. Oferta zostaje odrzucona na etapie analizy formalnej i nie zostaje skierowana do dalszej oceny merytorycznej w następujących przypadkach:
 • złożenia oferty z naruszeniem terminu podanego w ogłoszeniu o konkursie (o terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu w wersji papierowej do punktu Kancelaryjnego UMWW),
 • złożenia oferty wariantowej / oferta złożona na realizację kilku propozycji realizacji jednego zadania publicznego,
 • oferta złożona z pominięciem generatora ofert Witkac.pl lub wyłącznie poprzez generator ofert (brak wersji papierowej),
 • złożenia oferty przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,
 • złożenia oferty na niewłaściwy konkurs,
 • złożenia uzupełnień braków w ofercie z pominięciem generatora ofert Witkac.pl lub wyłącznie poprzez generator ofert.

Oferta musi być wypełniona na druku i w Witkacu w sposób określony w ogłoszeniu oraz zawierać załączniki i wymagane dokumenty wymienione w ogłoszeniu.

       7. Wkład własny finansowy to środki finansowe – będące w dyspozycji organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 Ustawy, realizujących zlecone zadanie publiczne i przez nich bezpośrednio wydatkowane (środki własne, środki z                   innych źródeł, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania). Ich wysokość, należy umieścić w punkcie V.B.3.1 oferty.

 

Dokumentowanie poniesionych przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy wydatków, następuje w formie dowodów księgowych na nią wystawionych.

Potwierdzeniem prawidłowo zrealizowanego zadania pod względem finansowym jest odpowiednio prowadzona rachunkowość.

       8. Wkład własny osobowy to wsparcie osobowe, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy w realizowane zadanie, wniesione bezpośrednio przez dotowaną organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy, nie                    powodujące faktycznego wydatku pieniężnego.

      9. Wkład własny rzeczowy to wsparcie rzeczowe w realizowane zadanie wniesione bezpośrednio przez dotowaną organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy – nie powodujący faktycznego wydatku pieniężnego (np. zasoby                rzeczowe, tj. własne obiekty i urządzenia sportowe i turystyczne) jest wkładem, który nie może być wykazywany jako środki finansowe własne przy realizacji zadania publicznego.

Dokumentem potwierdzającym pokrycie danego kosztu z wkładu rzeczowego na rzecz organizacji pozarządowej w ramach zadania publicznego jest np.: umowa użyczenia. Dokument potwierdzający zaangażowanie wkładu rzeczowego powinien zawierać: szczegółową wycenę wartości wykorzystania poszczególnych zasobów rzeczowych (sposób wyceny), szacowaną na podstawie aktualnych cen rynkowych, ewidencję czasu wykonywania usługi - w przypadku usług. Ewidencja czasu wykonywania usługi powinna zawierać m.in.: rodzaj usługi, datę wykonywania usługi, czas wykonywania usługi (od… do …), liczbę godzin, stawkę godzinową, wartość usługi ogółem. Dokumenty potwierdzające zaangażowanie wkładu rzeczowego muszą zostać zatwierdzone przez organizację pozarządową, na rzecz której zasoby rzeczowe były wykorzystane. Wkład rzeczowy należy zaksięgować zgodnie z polityką rachunkowości Zleceniobiorcy.

      10. Informacje o zaangażowanym w projekt wkładzie niefinansowym (wkład osobowy i/lub rzeczowy) wraz ze wskazaniem sposobu jego wyceny uwzględnić należy w pkt IV.2 oferty („Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą              wykorzystane do realizacji zadania”), a jego sumaryczna wartość winna odpowiadać wartości wykazanej w pkt. V.B.3.2 oferty.

      11. Nie ma wymogu składania dodatkowych informacji dot. rezultatów realizacji zadania publicznego [pkt III.6 oferty].

      12. Oferta wspólna.

W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby finansowe, osobowe i rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

13. Przy wyborze ofert pod uwagę będą brane następujące kryteria z uwzględnieniem punktacji ważonej, której istotność określona została w następujący sposób:

 1. Formalne – 50 pkt. (waga: 10%/100%):
  • kompletność i poprawność formalna złożonej dokumentacji.
 2. Merytoryczne:
 1. Jakość wykonania zadania – 50 pkt. (waga: 50%/100%):
  • zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,
  • jakość oferty (w tym m.in.: spójność poszczególnych elementów oferty, rzetelność i szczegółowość przedstawionego harmonogramu, adekwatność wnioskowanej kwoty dotacji do zakresu podejmowanych działań – racjonalność wydatków w świetle przedstawionego kosztorysu),
  • atrakcyjność i różnorodność planowanych działań w ramach realizacji zadania,
  • przewidywane efekty realizacji zadania, w tym długość programów oraz przewidywana liczba uczestników zadań.
 2. Finansowe – 50 pkt. (waga: 15%/100%):
  • rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
  • udział środków własnych,
  • planowany wkład niefinansowy w zadanie (osobowy / rzeczowy).
 3. Organizacyjne – 50 pkt. (waga: 25%/100%):
  • rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków na realizację zadań publicznych zlecanych w latach poprzednich przez Województwo Wielkopolskie (dotychczasowa współpraca za lata 2019-2021),
  • profil działalności statutowej,
  • zasoby kadrowe,
  • terytorialny zasięg zadania,
  • tryb naboru uczestników zadania – preferowane będą projekty posiadające oświadczenia instytucji „pomocowych” (np. PCPR-ów, GOPS-ów, MOPS-ów, poradni pedagogiczno-psychologicznych i innych) o współpracy przy naborze uczestników zadań.

Uwagi:

Organizacje, które nie uzyskają co najmniej 40,00% punktów ważonych lub/i 15,00% punktów ważonych z części merytorycznej nie uzyskają dofinansowania.

Uzyskanie co najmniej 60,00 % punktów ważonych uprawnia do ubiegania się o maksymalną wnioskowaną kwotę dofinansowania

Przekroczenie progów, o których mowa powyżej nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

Dokładną kwotę dofinansowania określa Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę powyższe przedziały, przy czym rozdział środków finansowych rozpoczyna się od ofert, które uzyskały największą liczbę punktów ważonych, aż do wyczerpania środków finansowych.

 

VII. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji powinna być zaokrąglona do pełnych złotych.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu, harmonogramu i syntetycznego opisu zadania, przy czym nie może ulec zmianie zakładany standard i charakter zadania.
 3. Uzyskanie dotacji na poziomie niższym niż kwota wnioskowana (za wyjątkiem pomniejszenia wysokości przyznanej dotacji wyłącznie o koszty niekwalifikowane i/lub zawyżone), jak również nieotrzymanie przez oferenta środków publicznych z innych źródeł (z zastrzeżeniem pkt. 4), uprawnia do zmniejszenia liczby uczestników, zgodnie z poniższym wzorem:

 

U = A/(B-C) x D

 

gdzie:

U – wymagana minimalna liczba uczestników,

A – suma kwot przyznanej dotacji i pozostałych środków finansowych zadeklarowanych w ofercie (w tym przyznanych środków z innych źródeł publicznych),

B – całkowity koszt finansowy zadeklarowany w ofercie,

C – suma środków z dotacji zakwalifikowanych przez Komisję Konkursową jako zawyżone lub niekwalifikowane

D – zgłoszona w ofercie liczba uczestników.

 

     4. Nieuzyskanie przez oferenta finansowych środków z innych źródeł publicznych lub uzyskanie ich w wysokości niższej od wykazanej w ofercie, uprawnia do odjęcia ich od wartości wykazanych w poz. A, pod warunkiem przekazania przedmiotowej informacji               nie później niż w ciągu 7 dni od stosownego rozstrzygnięcia właściwego organu. Informację tą w formie pisemnej wraz z załączeniem rozstrzygnięcia właściwego organu złożyć należy w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego                  w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (Punkt Kancelaryjny usytuowany w holu głównym).

      5. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zastrzega możliwość odmowy podmiotowi wyłonionemu w wyniku niniejszego postępowania konkursowego przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku gdy okaże się, że:

 1. rzeczywisty zakres rzeczowy realizowanego zadania przedstawiony w zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
 2. oferent (również wskutek zaistnienia okoliczności przywołanych w pkt. 4) nie będzie mógł zagwarantować wymaganej wysokości finansowych środków własnych.

       6. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty wybrane zostaną w postępowaniu konkursowym.

 

       7. Przewidywana dotacja nie może zostać wykorzystana na pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania publicznego.

       8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zadanie publiczne w ramach danego konkursu. W przypadku złożenia dwóch ofert na jedno zadanie, rozpatrywana będzie oferta, która jako pierwsza zostanie zarejestrowana w systemie elektronicznego                       zarządzania dokumentacją (EZD), działającym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

 

   VIII. Termin i tryb wyboru oferty.

 1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 23 czerwca 2023 r.
 2. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie w formie uchwały Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
 3. Od postanowień uchwały Zarządu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 4. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
 5. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Departamentu Zdrowia i nie będą odsyłane oferentowi.

 

IX. Warunki realizacji zadania publicznego.

 1. Realizacja zleconego organizacji pozarządowej zadania następuje po zawarciu umowy.
 2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację (w przypadku przyznania kwoty mniejszej niż wnioskowana) jest:
  1. dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu,
  2. sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania,
  3. sporządzenie korekty oferty.
 3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową -  będą wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
 1. wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie
  z podatkiem VAT);
 2. wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) — sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (stosowną informację należy zawrzeć w pkt VI.3 oferty).

      5. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków.

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznawać się go będzie za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10,00%.

       6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
        i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami organizacyjnymi                        i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.

       7. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach                           prasowych, wykazach sponsorów itp.), poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania                             przez Zleceniodawcę.

 

X. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach rozpatrzenia ofert o dofinansowanie realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom w roku 2023 pn.: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym  dla  dzieci i  młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”, zawarcia i rozliczenia umowy, jak również w celach archiwalnych w interesie publicznym.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy:
  1. w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy;
  2. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl lub poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, licząc od roku następnego, w którym zakończono sprawę.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone.
 7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a i 6 lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a i 6;
 9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a oraz 6 i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną w przypadku o którym mowa w pkt 3b lub sprawowania władzy publicznej.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Dane osobowe będą ujawnianie:

a) komisji konkursowej;

b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych na podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych.

14. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.

15. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

 

XI. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1. Podmiot składający ofertę w konkursie zobowiązany jest od dnia 30 czerwca 2023 roku do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy ofert obejmujących zadania publiczne rozpoczynające się od dnia 30 czerwca 2023 roku, trwające w dniu 30 czerwca 2023 roku lub rozpoczynające się po dniu 30 czerwca 2023 roku.

 

XII. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych województwa w zakresie przedmiotowym, wypełnione z wykorzystaniem generatora ofert (Witkac.pl) należy składać za pośrednictwem poczty bądź kuriera lub osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (oferty przyjmowane są przez Punkt Kancelaryjny usytuowany w holu głównym), w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Departament Zdrowia - Uzależnienia – Konkurs: dokładna nazwa konkursu” w terminie:
 • do 5 maja 2023 roku do godziny 15.30 włącznie (nie decyduje data stempla pocztowego),

 

lub poprzez  platformę ePUAP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach,
w tym poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie:

 • do 5 maja 2023 roku do godziny 15.30 włącznie.

 

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego.

       2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (61) 626 63 60; (61) 626 63 72; (61) 626 63 74; (61) 626 63 78; (61) 626 75 18.

       3. Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem uznaje się za niespełniające wymogów formalnych.

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama