Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Reklama
Nabór od 22.03.2023 do 13.04.2023 15:00
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Łączny budżet 228,6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzenia/wspierania realizacji zadania: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok".

I. Rodzaj i cel zadania

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zleca się w formie powierzenia/wspierania realizację następującego zadania:

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

Zadania z obszaru CP (Ochrona dzieci):

2.1.Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci i młodzieży poprzez rehabilitację, wsparcie psychologiczne i psychospołeczne.

Cel zadania:

Celem zadania jest poprawa dostępu do wsparcia psychologicznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego.

Odbiorcy:

Zadanie skierowane jest do co najmniej 50 osób – dzieci, młodzieży pochodzenia ukraińskiego, w tym znajdujących się w poważnym stresie, dla których zakres wsparcia zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:

1. Organizacja zajęć rehabilitacyjnych z wykorzystaniem ruchu i tańca, w tym m.in.: profilaktyki - zdrowy kręgosłup.

2. Pomoc psychologiczna, w tym: psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa/rodzinna.

3. Organizacja zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego, w tym dzieci i młodzieży z problemami psycho-społecznymi.

4. Zatrudnienie do realizacji zadania tłumacza/-y języka ukraińskiego.

5. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

Wskaźniki realizacji zadania (w zależności od proponowanych działań):

  1. Liczba dzieci i osób dorosłych korzystających z usług (z podziałem na: płeć, wiek, niepełnosprawność).
  2. Liczba dzieci, młodzieży korzystających z zajęć rehabilitacyjnych (z podziałem na: płeć, wiek, niepełnosprawność).
  3. Liczba dzieci, młodzieży i osób dorosłych korzystających z pomocy psychologicznej oraz pozostałych form wsparcia psychospołecznego (z podziałem na: płeć, wiek, niepełnosprawność).
  4. Liczba osób z bezpiecznymi i dostępnymi kanałami do raportowania nadużyć seksualnych dokonywanych przez pracowników opieki (z podziałem na: płeć, wiek, niepełnosprawność).

Sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):

  1. Lista dzieci, młodzieży i osób dorosłych korzystających z usług (w tym: zajęć rehabilitacyjnych, pomocy psychologicznej oraz pozostałych form wsparcia psychospołecznego).
  2. Dokumenty potwierdzające wykonanie usług/dokonanie zakupów.
  3. Sprawozdania/raporty z działalności.
  4. Inne, w tym: strona www, zdjęcia.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r.:

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 228 600,00 zł.

Ww. zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek 
na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki i koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

12. W wyniku postępowania konkursowego może być wybrana do realizacji więcej niż 1 oferta.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r.

2. Warunki realizacji zadania:

2.1. Osoby zatrudnione świadczące odpowiednie usługi powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na zapewnienie usług odpowiedniej jakości, tj. posiadać kwalifikacje dostosowane do wykonywanych usług.

2.2. Po przyznaniu dotacji Oferent zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom zadania opieki kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z udziałem dzieci i młodzieży. Przed nawiązaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z prowadzeniem zajęć z dziećmi i młodzieżą, pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie tej działalności zobowiązani są do uzyskania pisemnej informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym z dostępem ograniczonym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 31 z późn. zm.).

2.3. Podmiot realizujący zadanie powinien dysponować lokalem, do którego posiada tytuł prawny, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz posiadać zaplecze i sprzęt niezbędny dla właściwego realizowania zadania (wymóg ten nie dotyczy podmiotów planujących w ofercie realizację zadania poza ww. lokalem, np. w szkołach).

Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.

2.4. Warunkiem realizacji zadania jest stosowanie zasad i warunków Partnerstwa stanowiącego załącznik nr 5 do warunków otwartego konkursu ofert.

V. Termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs - nazwa konkursu, tj. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" + nazwa organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1 (VIII pietro, pokój nr 809), w terminie do dnia 13 kwietnia 2023r. do godz. 15:00.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć 
do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać 
na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numery (32) 259 33 88 oraz (32) 259 34 72 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 803 i 808,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

Reklama