Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Warsztaty rozwoju kompetencji młodzieży polskiej i cudzoziemskiej poprzez działania integracyjne ze środków UNICEF

Reklama
Nabór od 22.03.2023 do 29.03.2023 15:59
Biuro Aktywności Miejskiej
Łączny budżet 37,069 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Cudzoziemcy, migranci

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 155/2022 z dnia 2 lutego 2022r.
w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji do kwoty 10 000 zł na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartych konkursów ofert, Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi zaprasza do składania ofert na zadanie pt:

1. Celem zadania jest rozwój kompetencji młodzieży polskiej i cudzoziemskiej poprzez działania integracyjne .

2. Zadanie powinno być realizowane w jednym z poniższych zakresów:

a) działaności na rzecz intgeracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

b) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

c) działalności na rzecz integracji cudzoziemców,

d) działności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,

e) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami

3. Wysokość środków przeznaczonych na zadanie wynosi 37 069 zł. Dofinansowanie lub finansowanie projektu nie może przekraczać kwoty 10 tys zł.

4. Zadanie może być realizowane od dnia 3 kwietnia 2023r. w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

5. Formy realizacji zadania: wycieczki, warsztaty, wydarzenia kulturalne, pikniki.

6. Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pomocą Generatora Wniosków.

7. Organizacja pozarządowa wnioskująca o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego przedstawia ofertę wykonania zadania gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

8. Do oferty należy załączyć w Generatorze Wniosków kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości) oraz skan podpisanych oświadczeń (dostępnych w załączniku w Generatorze Wniosków).

9. Nie później niż 1 dzień roboczy po złożeniu oferty w systemie witkac.pl, potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w sekretariacie Biura Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Tuwima 10, pokój nr 303.

10. Oferty składać można do momentu wyczerpania środków finansowych przewidzianych
w komórce na wskazane zadanie publiczne w trybie pozakonkursowym

11.  W terminie do 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty lub papierowego potwierdzenia złożenia oferty dokonywana jest ocena formalna oferty.

12. Aby oferta mogła być rozpatrywana w trybie pozakonkursowym musi spełnić łącznie następujące warunki formalne:

1) musi być złożona została na właściwym formularzu w elektronicznym generatorze;
2) wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty musi być:
a) złożone pod wskazanym adresem siedziby biura,
b) złożone przez podmiot uprawniony do składania ofert,
c) jest podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu;
3) zadanie odpowiada zakresowi działalności statutowej oferenta;
4) oferent nie otrzymał w bieżącym roku budżetowym łącznej kwoty środków finansowych
z Miasta Łodzi na małą dotację przekraczających 20 000 zł (zgodnie z trybem art. 19a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie);
5) termin realizacji zadania nie jest dłuższy niż 90 dni;
6) wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 10.000 zł;
7) oferent zamierza realizować zadanie na rzecz Miasta lub jego mieszkańców.

13. Oferta, która nie spełnia wymogów formalnych nie podlega dalszemu procedowaniu. Dyrektor Biura Aktywności informuje oferenta o tym fakcie w formie pisemnej.

14. Oferta oceniona pozytywnie pod względem formalnym podlega ocenie pod kątem celowości.

15. Ocena celowości realizacji zadania publicznego obejmuje w szczególności analizę
takich kryteriów jak:
1) możliwość realizacji zadania publicznego (w tym m.in. zapewnienie dostępności dla osób
ze szczególnymi potrzebami);
2) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent
będzie realizował zadanie;
3) szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego;
4) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach
poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

16. Ocena celowości realizacji zadania publicznego dokonywana jest w ciągu 7 dni roboczych od momentu wpłynięcia oferty.

17. Oferta, która spełnia wymogi formalne i została uznana za celową zamieszczana jest
na okres 7 dni:
1) w BIP;
2) w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na Portalu www.uml.lodz.pl/ngo

18. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w pkt 17, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

19. W przypadku rozstrzygnięcia stwierdzającego celowość realizacji zadania, kierownik komórki zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi do oferty, o których mowa w art. 19a ust. 4
ustawy i niezwłocznie zawiera umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego.

20. Przed zawarciem umowy, mogą być przeprowadzone negocjacje z oferentem, celem uzgodnienia ostatecznej wersji realizacji zadania. Negocjacje dotyczyć mogą zakresu zadania
oraz wysokości budżetu planowanego na jego realizację.

21. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego jest zgodny z w wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24. października 2018r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).


Kontakt:

Patrycja Wilczyńska

Oddział ds. Integracji Społecznej Cudzoziemców

Tel: 638-50-59

e-mail: p.wilczynska@uml.lodz.pl

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama