Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2023 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nabór od 22.03.2023 do 12.04.2023 15:30
Urząd Miasta Włocławek - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
Łączny budżet 130 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Gmina Miasto Włocławek, Urząd Miasta Włocławek - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2023 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1, ust 2. pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11, 13, 14, 15 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 poz. 1327, poz. 1812) w związku z Uchwałą Nr LV/151/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 oraz w związku z Uchwałą Nr LVII/178/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

 

Prezydent Miasta Włocławek

ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Włocławek w roku 2023 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Rozdział I. Rodzaj i formy realizacji zadania

Szczegółowe warunki w zakresie przyjęcia i weryfikacji ofert, zawarto w Zarządzeniu Nr 47/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

1. Zadanie publiczne realizowane z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym, w formie wsparcia:

 

Zadanie nr 1. Dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień, które powinny być integralnym elementem rocznego programu socjoterapeutycznego lub profilaktycznego i uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi.

Zadanie adresowane jest do podmiotów prowadzących całoroczną działalność o charakterze socjoterapeutycznym, opiekuńczo-wychowawczym, pomocowym. Organizacja wypoczynku letniego ma stanowić element udzielania rodzinom, w których występuje problem uzależnień, wsparcia w zakresie prowadzenia działań ukierunkowanych na zapobieganie i ograniczanie skutków społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu lub wynikających z innych uzależnień.

Podczas obozów i kolonii organizowanych w ramach tego zadania, powinny być realizowane założenia z całorocznego programu socjoterapeutycznego lub profilaktycznego, dot. pracy z dziećmi, które pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi.

Podejmowane działania należy ukierunkować na eliminowanie lub na zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży, poprzez m. in. zmianę sądów poznawczych, czyli wprowadzenie doświadczeń korekcyjnych, odreagowanie emocjonalne, zmianę wzorców zachowań poprzez nabywanie nowych umiejętności itp.

 

  • planowane środki finansowe na realizację zadań publicznych w 2023 roku – 30 000,00 zł
  • przekazane środki finansowe na realizację zadań publicznych w 2022 roku – 30 000,00 zł

 

Zadanie nr 2. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, w tym:

 

       a) organizowanie półkolonii z programem profilaktycznym

Celem zadania jest zapewnienie wypoczynku zorganizowanego w miejscu zamieszkania podczas wakacji letnich. Podczas półkolonii powinien być realizowany program profilaktyczny na poziomie profilaktyki uniwersalnej. Program ten powinien uwzględniać m. in. działania prowadzące do zmniejszania lub eliminowania czynników ryzyka sprzyjających agresji i przemocy rówieśniczej, sięganiu po środki psychoaktywne oraz działania opóźniające inicjację alkoholową lub nikotynową. Zajęcia realizowane podczas półkolonii powinny stworzyć dzieciom warunki do kształtowania właściwych postaw, w tym odnoszących się do wyborów związanych z dbaniem o własne zdrowie, ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu, powinny rozwijać ich zdolności i umiejętności oraz pogłębiać zainteresowania. Oferent powinien zaplanować program półkolonii w taki sposób, aby zaproponować różnorodne zajęcia z uwzględnieniem elementów sportu i kultury. Zadanie powinno być skierowane do jak największej liczby odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Udział w zajęciach powinny mieć zapewnione dzieci i młodzież kierowane przez asystenta rodziny i pracownika socjalnego lub pedagoga szkolnego. W ofercie, w planowanym terminie realizacji zadania, powinny  zostać określone dni i ramy godzinowe półkolonii. 

       b) prowadzenie otwartych zajęć propagujących aktywny wypoczynek

Celem realizacji zadania jest organizowanie w różnych miejscach miasta (głównie na obszarze Śródmieścia), działań o charakterze interdyscyplinarnym, motywujących do kreatywnych działań, połączonych z licznymi konkursami i aktywnymi zabawami dla najmłodszych.

Zadania powinny zmierzać do zmniejszenia bądź eliminowania czynników sprzyjających agresji i przemocy rówieśniczej oraz ograniczenie zachowań związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych Zajęcia prowadzone podczas realizacji zadania powinny stworzyć dzieciom warunki do kształtowania właściwych postaw, w tym związanych z dbaniem o zdrowie oraz unikaniem kontaktu z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi. W ofercie, w planowanym terminie realizacji zadania, powinny  zostać określone dni i ramy godzinowe otwartych zajęć propagujących aktywny wypoczynek.

 

Rekomenduje się realizację zadania w partnerstwie z podmiotami realizującymi zadania
w obszarze profilaktyki i porządku publicznego oraz placówkami kultury, w tym m. in.

            - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku,

            - Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we Włocławku,

            - Komendą Miejską Policji we Włocławku,

            - Strażą Miejską we Włocławku,

            - Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku,

            - organizacjami harcerskimi,

            - placówkami wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe).

 

  • planowane środki finansowe na realizację zadań publicznych w 2023 roku – 50 000,00 zł
  • przekazane środki finansowe na realizację zadań publicznych w 2022 roku – 85 000,00 zł

 

Zadanie nr 3. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m. in. zajęć rozwijających zainteresowania, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych itp.

Celem zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w trakcie roku szkolnego. Zajęcia maja zakładać  aktywny wypoczynek, rozrywkę, zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności przez uczestników. Zajęcia winny promować zdrowy styl życia wolny od uzależnień, aktywność oraz uczyć asertywnych zachowań w ryzykownych sytuacjach, zawierać muszą także elementy współpracy i zaangażowania zespołowego. Preferowane będą zajęcia artystyczne, edukacyjne i sportowe nawiązujące do tematu profilaktyki uzależnień.

Wszystkie zajęcia realizowane w ramach tego zadania, powinny być prowadzone pod kierunkiem osób posiadających uprawniające do tego dokumenty. 

 

  • planowane środki finansowe na realizację zadań publicznych w 2023 roku – 50 000,00
  • przekazane środki finansowe na realizację zadań publicznych w 2022 roku – 70 000,00 zł

 

2. Realizując zadanie publiczne Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (DZ. U. z 2022 poz.2240 ).

 

3. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2023. Kwota ta może ulec również zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Włocławek lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację powyższych zadań z ważnych innych przyczyn, trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

4. Kwoty zaplanowane na realizację zadań w 2023 roku w wymienionych w pkt. 1 mogą ulec zmianie do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

 

5. W sytuacji otrzymania dotacji oraz zawarcia umowy oferent zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu realizacji zadania w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

 

6. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu Prezydent Miasta może ogłosić konkurs uzupełniający na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym lub przeznaczyć środki na zlecanie zadań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

7. Przedłożona oferta dotycząca niniejszego konkursu nie może być ponownie złożona na inne konkursy ogłaszane przez Prezydenta Miasta Włocławek. Ponadto oferta nie może stanowić wniosku o dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

8. W przypadku otrzymania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferent nie może wnioskować o inne dodatkowe środki z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację dotowanego zadania.

 

9. Dofinansowanie na dane zadanie uzyskane ze źródeł zewnętrznych, w tym samorządu województwa, administracji rządowej, Unii Europejskiej mogą stanowić wkład własny.

 

10. Jeżeli wielkość dofinansowania z innych źródeł ulegnie zmianie, co będzie miało wpływ na wartość zadania lub procent dofinansowania należy o tym niezwłocznie poinformować, w terminie 14 dni od zaistniałej przyczyny zmiany.

 

11. W 2022 r. na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego planowano przekazać kwotę 534 689,00 zł, z czego kwotę 494 560,00 zł przekazano w ramach otwartych konkursów ofert - szczegółowy wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z uwzględnieniem wysokości dotacji stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 82/2022 z dnia 15 marca 2022 r., Zarządzenia Nr 112/2022  z dnia 29 marca 2022 r., Zarządzenia Nr 190/2022 z dnia 9 maja 2022 r. Kwotę 40 129,00 zł przekazano organizacjom pozarządowym w ramach trybu pozakonkursowego.

 

Rozdział II. Zasady przyznawania dotacji

 

1. Zlecenie zadania publicznego i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 cytowanej wyżej ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie zleconego zadania.

 

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.

 

4. Realizację zadań publicznych w formie wsparcia, Gmina Miasto Włocławek dofinansowuje w  wysokości nie przekraczającej 90% całkowitych kosztów zadania publicznego.

 

5. W przypadku wnioskowania o realizację Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitych kosztów realizacji zadania, przy czym wkład finansowy (własny lub pochodzący z innych źródeł) nie może być mniejszy niż 5% całkowitych kosztów realizacji zadania. Oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, które będą uwzględnione na takich samych zasadach jak wkład własny finansowy.

 

6. Pobieranie opłat od adresatów zadania jest możliwe pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza się na działalność statutową.

 

7. Oferty, które będą zawierały niższy poziom wkładu finansowego własnego, od wskazanego w ust. 5, zostaną odrzucone na etapie oceny merytorycznej.

 

8. W sytuacji, gdy oferent wnosi do realizacji projektu wkład osobowy niefinansowy, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:

1) kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; jeśli wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza powinna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 20,00 zł za jedną godzinę pracy,

2) zakres, sposób i liczba godzin pracy wykonywanej przez wolontariusza muszą zostać określone w pisemnym porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) wolontariusz zobowiązany jest do prowadzenia karty pracy wraz ze szczególnym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana, tak jak dokumenty finansowe),

4) wyliczenie wartości pracy dokonuje na podstawie faktycznego czasu pracy wolontariusza i stawki godzinowej. Wycena pracy wolontariusza uwzględnia koszty składek na ubezpieczenie społeczne oraz inne koszty wynikające z charakteru jego pracy,

5) w ramach realizacji zadania nie można podpisać z tą sama osobą umowy zlecenia/o dzieło i porozumienia o wolontariacie.

 

9. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na realizację danego zadania.

 

10. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W przypadku przyznania niższej dotacji aniżeli wnioskowana, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego odsyła oferentowi ofertę do poprawy w  generatorze wniosków „Witkac” –www.witkac.pl. Oferent poprawia ofertę, tzn. wprowadza zmiany w kosztorysie, uwzględniające przyznaną kwotę dotacji i odsyła za pomocą generatora wniosków „Witkac” w terminie 14 dni od dnia odesłania oferty do poprawy. Następnie wydrukowaną z  generatora, poprawioną i podpisaną ofertę dostarcza (pocztą, kurierem lub osobiście) do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w ciągu 5 dni od dnia złożenia poprawionej oferty w  generatorze witkac.pl. Niezłożenie poprawionej oferty  w generatorze ofert, w terminie 14 dni od dnia odesłania oferty do poprawy, uznane będzie za rezygnację  z zawarcia umowy.

 

11. W ramach realizacji zadania, koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% całkowitej wartości zadania, w tym m.in.:

     - koszty obsługi księgowej - wynagrodzenie za prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości,

     - koszty działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym,

     - koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów piśmienniczych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych używanych w ramach realizacji zadania, część kosztów ogólnych Oferenta, np. koszty energii elektrycznej i ogrzewania oraz czynsz za pomieszczenia, opłaty  pocztowe, opłaty bankowe - w części związanej z realizacją zadania.

 

12. Dotacja może być przeznaczona na koszty:

      1) niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z realizacją zadania, zgodnie  z opisem działań w ofercie realizacji zadania publicznego, w części dotyczącej  realizacji zadania,

      2) uwzględnione w budżecie zadania oraz umieszczone w kosztorysie oferty i zawartej umowie,

      3) spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem  zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,

      4) poparte oryginalnymi dowodami księgowymi i wykazane w dokumentacji finansowej oferenta, w tym:

          a) koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, umów cywilno-prawnych zawartych z osobami zatrudnionymi do bezpośredniej realizacji zadania i nadzoru;

          b) bezpośrednie koszty związane z realizacją zadania

          c) koszty wynajmu obiektów, sal, pomieszczeń;

          d) koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania

          e) koszty administracyjne w części dotyczącej realizacji zadania.

 

13. Dotacja nie może być przeznaczona na:

   1) działalność gospodarczą;

         2) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji starającej się o przyznanie dotacji, w tym także    wydatków na wynagrodzenia pracowników, poza zakresem realizacji zadania;

         3) działalność polityczną i religijną;

         4) udzielanie pomocy finansowej osobom prawnym lub fizycznym;

         5) opłaty i kary umowne;

         6) podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczania;

         7) remont i adaptację pomieszczeń;

         8) zakup środków trwałych i wydatki inwestycyjne;

         9) zakup gruntów;

         10) wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania;

11) wydatki poniesione na przygotowanie oferty;

12) opłaty oferenta niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania (np. składki członkowskie, licencyjne).

13) na zakup tzw. „wyżywienia śmieciowego” (np. chipsy, napoje zawierające kofeinę, napoje energetyzujące, żywność typu fast-food) i lekarstw

 

14. Jeżeli w ramach zadania wykorzystywane są samochody prywatne do rozliczenia kosztów stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

 

15. Wydatki ponoszone w ramach przyznanej dotacji przed dniem podpisania umowy, lecz po dacie rozstrzygnięcia konkursu stanowi koszt kwalifikowany, jeżeli tak stanowi umowa.

 

16. W przypadku przyznania dotacji w wysokości co najmniej 20 000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych), umowa będzie stanowić o rozłożeniu kwoty dotacji na transze. Sposób przekazania kolejnej transzy określony zostanie w zawartej umowie.

 

17. Przepisu ust. 16 nie stosuje w sytuacji, gdy rozłożenie kwoty dotacji na transze znacząco utrudniłoby realizację zadania ze względu na rodzaj, charakter i czas realizacji zadania.

 

18. Wydatki na realizację zadania mogą być dokonywane do dnia określonego w umowie.

 

19. Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizację zadania publicznego, tryb płatności, sposób rozliczenia udzielonej dotacji, zostaną określone w umowie zawartej na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 poz. 1327 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

 

Rozdział III. Termin i warunki realizacji zadania publicznego

 

1. Oferenci zobowiązani są uwzględnić w ofertach obowiązujące wytyczne przeciwepidemiczne oraz wszelkie ograniczenia, nakazy i zakazy ustalone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

 

2. Podmioty realizujące zadania zobowiązuje się do bezwzględnego monitorowania i przestrzegania wszelkich wytycznych oraz ograniczeń, nakazów i zakazów ustalonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

 

3. W przypadku braku możliwości realizacji zadania publicznego, wynikającymi z wprowadzonych wytycznych przeciwepidemicznych oraz wszelkimi ograniczeniami, nakazami i zakazami ustalonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, Zleceniobiorcy  zobowiązani są do nie zaciągania zobowiązań i niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o zagrożeniu wykonania umowy.

 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie zadania publicznego, w tym wynikające z wprowadzonymi wytycznymi przeciwepidemicznymi  oraz wszelkimi ograniczeniami, nakazami i zakazami ustalonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego umowa dotacyjna może być rozwiązana na mocy porozumienia stron.  

 

5. Realizując zadanie publiczne Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, w taki sposób, aby nie wykluczało z uczestnictwa w nim osób ze specjalnymi potrzebami co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 poz. 2240).

 

6. Zadanie publiczne winno być realizowane w roku 2023 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy oferentami a Gminą Miasto Włocławek.

 

7. Zadanie publiczne musi być realizowane na rzecz mieszkańców Miasta Włocławek.

 

8. Podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązuje się do pisemnego informowania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek o:

      1) planowanych zmianach mających istotny wpływ na przebieg zadania, w szczególności o zmianach dotyczących osób odpowiedzialnych za jego realizację, miejsca i godzin realizacji zadania,

       2) dokonanych zmianach dotyczących osób reprezentujących podmiot realizujący zadanie lub danych teleadresowych.

 

9. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz   obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisywanym w ofercie.

 

10. Działania objęte ofertą muszą mieścić się w zakresie działań statutowych Oferenta. 

 

11. Wzór umowy na realizację zadań publicznych, o której mowa w ust. 6 stanowi załącznik nr 2.

 

Rozdział IV. Termin, tryb i warunki składania ofert

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

1) wypełnienie i złożenie oferty konkursowej w generatorze wniosków znajdującym się pod adresem www.witkac.pl, zwanym dalej generatorem wniosków „Witkac”, w terminie do 12 kwietnia 2023 r. do godziny 15.30.

2) następnie wydrukowanie oferty wygenerowanej z generatora wniosków „Witkac”, podpisanie przez osoby upoważnione i dostarczenie w zamkniętej kopercie osobiście do Wydziału Polityki Społecznej   i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta, Włocławek ul. Kościuszki 12 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 54 414 44 65 w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki 7.30 – 17,00, w piątki 7.30 – 14.00,  bądź nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe  (Dz. U z  2022 poz. 896 z późn. zm.), na ww. adres

Opis koperty:

Otwarty konkurs ofert nr 2 na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” – należy wskazać również numer zadania

2. Oferty dostarczone w wersji papierowej muszą być podpisane przez osoby, które zgodnie z zapisem KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i  zaciągania  w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi oferta powinna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem ze wskazaniem funkcji.

 

3. Do oferty składanej w generatorze wniosków „Witkac”, należy dołączyć w formie skanów następujące załączniki:

    1) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, wydruk z Internetu aktualnego odpisu KRS nie musi być opatrzony żadnymi pieczęciami oraz podpisami; w przypadku oferentów wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek, dopuszcza się złożenie oświadczenia oferenta zawierające: nazwę rejestru (np. ewidencja Prezydenta Miasta Włocławek), numer pozycji pod jaką podmiot został wpisany, imienny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań (skład zarządu), sposób reprezentowania organizacji zgodny z zapisem statutowym,

    2) aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji (przed zeskanowaniem statut powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby do takiego potwierdzania uprawnione, ponadto, każda strona musi być opatrzona datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem),

    3) pełnomocnictwa i upoważnienia do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynikają z innych załączonych dokumentów,

    4) aktualny dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego (kopia umowy rachunku bankowego, zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego lub aktualny komputerowy wyciąg z rachunku bankowego) w przypadku składania kopii umowy rachunku bankowego dodatkowo należy złożyć aktualny wyciąg z rachunku bankowego,

    5) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku projektów z udziałem partnera.

    6) oświadczenie dotyczące podatku od towarów i usług stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

4. Brak załączników, o których mowa w ust. 3 traktowany jest jako błąd formalny.

 

5. O brakach formalnych, o których mowa w ust. 3 pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego powiadamia oferenta poprzez generator wniosków „Witkac” i wyznacza termin na uzupełnienie. Brakujące załączniki należy dołączyć w formie skanów w generatorze wniosków „Witkac”.

 

6. Oferty, które pomimo wezwania nie zostaną uzupełnione, nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

7. Nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych oferty:

1) złożone przez podmioty, które nie są organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) niezłożone w generatorze wniosków „Witkac” w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,

3) złożone w generatorze a niezłożone w wersji papierowej w komórce organizacyjnej w terminie 5 dni od dnia złożenia oferty w generatorze wniosków „Witkac”,

4) nieprawidłowo i niekompletnie wypełnione oraz niepodpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru,

5) które pomimo wezwania nie zostały uzupełnione o braki o których mowa w ust. 3,

6) w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy dostarczonymi załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej.

 

8. Generator wniosków „Witkac” jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w  przygotowaniu oferty, aktualizacji kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 

9. Oferenci mogą złożyć ofertę wspólną  zgodnie z art. 14 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

10. Określając „nazwę zadania” Oferent winien podać własną nazwę charakteryzującą krótko rodzaj zadania istotny dla danego projektu.

 

11. Oferent może złożyć na każde zadanie  tylko jedną ofertę.

 

12. Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek wykonujący swoje obowiązki w zakresie dot. niniejszego konkursu nie mogą sporządzać oferty/ofert w imieniu organizacji ani w żaden sposób ingerować w jej/ich treść.

 

 

Rozdział V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 

1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Włocławek.

 

3. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

 

Lp.

Rodzaj kryterium

 

1.

Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu konkursowym

TAK/NIE

2.

Zbieżność celów statutowych oferenta z zadaniem określonym w ogłoszeniu konkursowym

TAK/NIE

3.

Zachowany minimalny wkład własny lub świadczenia od odbiorców zadania

TAK/NIE

 

Ocena części opisowej zadania

Zakres punktacji

1.

Możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym:

 

  1. Adekwatność proponowanych działań w odniesieniu do rodzaju zadania,
  2. Celowość realizacji zadania (uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, adekwatność działań do założonych celów, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców, stopień zgodności z celami konkursu itp.) ,
  3. Rezultaty realizacji zadania (zakładane efekty ilościowe i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania, realność kontynuacji zadania).

0-15

2.

Proponowana jakość wykonania zadania publicznego (atrakcyjność proponowanych działań, innowacyjność, sposoby realizacji itp.)

0-5

3.

Kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne

0-5

4.

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu

0-5

5.

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich
(w tym terminowość, rzetelność i sposób rozliczenia dotacji)

0-5

 

Ocena części finansowej zadania

 

1.

Prawidłowość i przejrzystość budżetu, w tym wysokość kosztów administracyjnych, adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa,

0-5

2.

Deklarowany udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania (wsparcie realizacji zadania)

0-5

3.

Deklarowany wkład osobowy.

0-5

 

Łącznie max. liczba pkt. do zdobycia:

50

 

4. Oferty, w których zakres zaproponowanego zadania, cele statutowe oferenta nie są zgodne z zadaniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu, w których nie jest zachowany minimalny wkład własny lub nie jest zachowana minimalna wysokość pobranych świadczeń od odbiorców zadania, zostaną odrzucone z przyczyn merytorycznych (otrzymują 0 pkt.).

 

5. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 30 pkt. w ocenie merytorycznej. Rekomendacje do dofinansowania uzyskają oferty, które według kolejności zdobędą najwyższa liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie będą mogły uzyskać dofinansowanie z budżetu Gminy Miasto Włocławek.

 

6. Komisja Konkursowa dokona analizy złożonych ofert w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia,  a następnie przedłoży Prezydentowi Miasta Włocławek rekomendacje co do wyboru ofert wraz z propozycją wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów.

 

7. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Prezydent Miasta Włocławek w drodze zarządzenia.

 

8. Od Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

9. Informacje o rozstrzygnięciu zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

 

10. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 

 

Rozdział VI. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

 

1. Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego.

 

2. Sprawozdania z realizacji zadania Zleceniobiorca wypełnia i składa w generatorze wniosków „Witkac” w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Następnie, Zleceniobiorca, wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione sprawozdanie dostarcza w ciągu 5 dni od dnia złożenia sprawozdania za pomocą generatora wniosków „Witkac” pocztą, kurierem lub osobiście do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta, Włocławek ul. Kościuszki 12 w  poniedziałki, środy   i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki 7.30 – 17,00, w piątki 7.30 – 14.00, bądź nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), na ww. adres.

 

3. Jeżeli dany koszt wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uzna się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpi zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%. Wszelkie inne zmiany preliminarza wymagać będą zawarcia aneksu do umowy.

 

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe.

 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert udzielający zamówienia może zmienić lub zmodyfikować wymagania i treść dokumentów konkursowych o czym niezwłocznie informuje oferentów oraz umieszcza informację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz   w generatorze wniosków „Witkac” – www.witkac.pl.  

 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do: odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Odstąpienia od realizacji zadań z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta, wprowadzenia obostrzeń covidowych utrudniających poprawną realizację zadania publicznego).

 

3. Otwarty konkurs ofert zostanie unieważniony jeżeli:

    1) nie zostanie złożona żadna oferta,

    2) żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

4. Prezydent Miasta Włocławek może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji  i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że:

    1) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych;

    2) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;

    3) w przypadku, gdy wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent nie złoży w wyznaczonym terminie aktualizacji oferty uwzględniającej zmiany;

    4) w organach oferenta zasiadają osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;

    5) zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym;

    6) zagrożona jest realizacja zadania publicznego i/lub wprowadzone nakazy, zakazy, ograniczenia, wytyczne przeciwepidemiczne wprowadzone i aktualizowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w Polsce, wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii uniemożliwiają realizację zadania publicznego,

    7) zakres zadania po aktualizacji oferty znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

5. Dotowany podmiot zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej  i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy
z dnia 29 kwietnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

 

6. Wyłoniony podmiot zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Włocławek poprzez umieszczenie stosownej informacji w widocznym miejscu.

 

7. W przypadku prowadzenia wszelkich działań związanych z realizacją dotowanego projektu oferent, który otrzyma dotację zobowiązany jest na umieszczeniu we wszystkich materiałach promocyjnych informacji o treści „Zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Miasto Włocławek”. Powyższa informacja musi znaleźć się we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych (w tym stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych), szkoleniowych, edukacyjnych dot. realizowanego zadania, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz w wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego, w tym również w informacjach ustnych kierowanych do odbiorców zadania, na konferencjach prasowych.

 

8. Dotowany jest zobowiązany do podpisania umów z osobami/podmiotami, uczestniczącymi w realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

9. Dotowany zobowiązany jest do terminowego regulowania zobowiązań.

 

10. Dokumenty finansowe dotyczące realizacji zadania muszą być opisane zgodnie z ustawą o rachunkowości, ponadto muszą być oznaczone, że dotyczą zadania dotowanego, bez względu czy wydatek dotyczy części finansowej z dotacji, z wkładu własnego czy innych źródeł.

 

11. W przypadku nierozliczenia zadania publicznego w wymaganym terminie, stwierdzenia nieprawidłowego rozliczenia zadania, wszczęte zostaje postępowanie o zwrot dotacji w trybie przewidzianym w przepisach prawa.    

                                                                                                                                                                                      

12. W przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisywania umowy wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych oraz aktualizowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w Polsce, wprowadzenia wytycznych przeciwepidemicznych, bądź wprowadzonych rozporządzeń i zaleceń postępowania wydawanych przez Radę Ministrów, bądź Ministra Zdrowia należy zachować wszelkie aktualne wytyczne zawarte w powyższych dokumentach

 

 

Obowiązek informacyjny.

 

  1. Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informuję, że:

      1) Administratorem danych osobowych zawartych w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej jest Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek, z siedzibą we Włocławku przy ul. Zielony Rynek 11/13,

      2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Włocławek możliwy jest pod numerem tel. /54/ 414-42-69 lub adresem e-mail: iod@um.wloclawek.pl

      3) Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z terenu miasta Włocławek, w tym wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia,

      4) Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

      5) Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej będą przetwarzane przez okres 10 lat,

      6) Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

      7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest że dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.,

      8) Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane mogą być w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama