Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Reklama
Nabór od 20.03.2023 do 11.04.2023 15:30
Urząd Miasta Zielona Góra
Łączny budżet 38,9 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Rodzaj i formy zadania.

1. Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa mogą być wykonywane poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
1) edukacja turystyczna dzieci i młodzieży,
2) organizacja imprez turystycznych,
3) propagowanie aktywnych form turystyki,
4) podejmowanie działań na rzecz rozwoju sieci szlaków turystycznych i oznakowania turystycznego miasta,
5) wspieranie inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój turystyki i krajoznawstwa w Zielonej Górze,
6) stwarzanie warunków do rozwoju różnych dziedzin turystyki,
7) wspieranie imprez i przedsięwzięć turystycznych, w tym z uwzględnieniem specyfiki dla osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Termin składania ofert.

1. Oferty wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem organizacji pozarządowej oraz adnotacją: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa” na adres: Urząd Miasta Zielona Góra, Departament Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Sportu, Kultury i Turystyki, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra lub złożyć w sekretariacie Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 309 - w terminie do 11 kwietnia 2023 r. do godz. 15.30.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

3. Druk oferty można pobrać ze strony internetowej: www.zielona-gora.pl z zakładki: „Organizacje pozarządowe” - „Wzory druków”.

Reklama