Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Działalność pożytku publicznego i wolontariat zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz równych praw kobiet...

Reklama
Działalność pożytku publicznego i wolontariat zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Nabór od 17.03.2023 do 11.04.2023 07:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mężczyźni, Kobiety
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

1. Priorytet IX : Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

Cel 1: Równe prawa mężczyzn i kobiet.

2. Działania realizowane w ramach zadania publicznego:
1) Kierowane do konkretnych grup społecznych i zawodowych, działań mających na celu realizację i promocję zasady równych praw kobiet i mężczyzn.
2) Produkcja spotu filmowego promującego równość praw mężczyzn i kobiet wraz z wykupieniem miejsca w mediach w celu rozpowszechniania spotu.
3) Przeprowadzenie cyklu szkoleń liderskich dla kobiet.
4) Realizacja kampanii społecznej w przestrzeni miejskiej w zakresie równych praw kobiet i mężczyzn w mieście Opolu mających na celu ochronę i wzmacnianie praw kobiet i mężczyzn.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 11 kwietnia 2023 roku o godzinie 7.30.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Potwierdzenia złożenia oferty wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy złożyć w urnie na parterze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego,
w Opolu, przy ul. Damrota 1, w dniach: poniedziałek – środa w godzinach od 7.30 do 15.30,
w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole.

Reklama