Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych...

Reklama
Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych 2023-2024
Nabór od 22.03.2023 do 12.04.2023 23:59
Wydział Programów Społecznych
Łączny budżet 5 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Programów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych 2023-2024.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w latach 2023–2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w formie wsparcia realizacji zadania ogłoszony uchwałą nr 410/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r.

 

Lp.

ZADANIE:

Wysokość środków publicznych (w zł)

1

Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych

5 000 000, w tym:

1) 2023 r. – 2 500 000;

2) 2024 r. – 2 500 000;

 

​Zadanie realizowane na podstawie umów dwuletnich.

Oferent może złożyć NIE WIĘCEJ niż 1 ofertę w powyższym zadaniu publicznym. Maksymalna kwota dofinansowania dla oferty wynosi:

 1. w 2023 r. – 1 250 000 zł;
 2. w 2024 r. – 1 250 000 zł;

Zadania publiczne są realizowane w formie wsparcia realizacji zadania zgodnie z ust. II pkt 3 i 4 ogłoszenia konkursowego, tzn że oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego finansowego i/lub wkładu własnego osobowego w kalkulacji kosztów oraz w źródłach finansowania zadania publicznego. Oferent może również wnieść wkład własny rzeczowy, przy czym wkład rzeczowy nie może być jedyną wniesioną formą wkładu własnego w realizację zadania publicznego. W przypadku wniesienia wkładu rzeczowego w realizację zadania jego wycena jest również obowiązkowa i należy ją wykazać w ofercie w części V Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz w przewidywanych Źródłach finansowania kosztów realizacji zadania. Wnoszony wkład rzeczowy w realizację zadania opisuje się w ofercie i jest on brany pod uwagę przy ocenie oferty. Łączna wartość całego wkładu własnego powinna być nie mniejsza niż 10% zakładanej całej kwoty realizacji zadania publicznego.

Informacje specyfikujące zadanie:

Odbiorcami zadania publicznego będą dzieci i młodzież, doświadczające kryzysów psychicznych, a rekrutacja do udziału w zadaniu będzie przebiegać w oparciu o lokalną sieć placówek edukacyjnych i/lub jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Informacje szczegółowe specyfikujące zadanie:

 1. Zadanie publiczne realizowane na podstawie umów dwuletnich w latach 2023–2024 polegające na utworzeniu i działaniu nowych ośrodków wsparcia dla dzieci
  i młodzieży (dalej: „OW”):
  1. do OW mogą być przyjęte dzieci oraz młodzież, doświadczające kryzysów psychicznych,
  2. oferent zobowiązany jest do opracowania regulaminu organizacyjnego działania OW, który będzie określał w szczególności godziny pracy w czasie realizacji zadania,
  3. OW funkcjonuje w ramach sieci – minimum 4 ośrodków działających w ramach jednej oferty,
  4. OW funkcjonuje przez cały rok (w ramach niniejszego zadania publicznego max. 2 lata budżetowe), 5 dni roboczych w tygodniu, co najmniej 5 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin; w wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania OW może zostać dostosowana do lokalnych potrzeb.
 2. W ramach zadania publicznego Oferent zapewnia rekrutację uczestników zadania:
  1. należy podać opis bieżącej rekrutacji uczestników zadania,
  2. ewaluacja realizacji zadania prowadzona przez Oferenta co 6 miesięcy – wynik ewaluacji decyduje o dalszym uczestnictwie w projekcie.
 3. Liczba uczestników OW nie mniej niż 15 osób – należy opisać potrzeby i oczekiwania uczestników OW.
 4. Usługi w OW są nieodpłatne.
 5. Należy opisać potencjał Oferenta.
 6. Należy opisać sposób zarządzania zadaniem i OW.
 7. W przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez uczestnika, Oferent zapewnia transport dla uczestników zadania.
 8. Oferent zatrudni wystarczającą liczbę opiekunów dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom OW.
 9. Kadra OW powinna być zatrudniona na takim poziomie etatowym, aby zapewnić bezproblemową realizację wszystkich zakładanych celów zadania publicznego.
 10. Oferent zapewnia specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie OW zgodnie ze standardami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w zakresie aktywizacji:
  1. fizycznej,
  2. intelektualnej,
  3. integracyjnej,
  4. kulturalno-oświatowej,

– np. opiekuna, terapeuty zajęciowego, logopedy, organizatora życia kulturalnego i innych w zakresie określonym w celach zadania publicznego.

Oferent zapewnia zaplecze lokalowe OW zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Oferent zapewni funkcjonowanie OW zgodnie z przepisami prawa podczas pandemii Covid-19. Oferent powinien w ofercie przedstawić kompleksową koncepcję metod terapeutycznych wskazanych w celach realizacji zadania publicznego. Przez świadczone usługi w OW nie należy rozumieć świadczenia procedur medycznych, o których mowa w art. 5 pkt 42 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770).

Zaleca się, aby działania prowadzone w ramach całego zadania zostały w ofercie opisane z wyraźnym podziałem na poszczególne lata 2023, 2024 według schematu:

 • Działania prowadzone w roku 2023 - zakres działań, planowany poziom rezultatów do osiągnięcia w danym roku
 • Działania prowadzone w roku 2024 - zakres działań, planowany poziom rezultatów do osiągnięcia w danym roku
 • Zbiorczy opis rezultatów prowadzonych działań na cały okres realizacji zadania stanowiący sumę z lat 2023 - 2024

 

Dodatkowe punkty w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania przyznawane będą za doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu deinstytucjonalizacji opieki nad dziećmi i młodzieżą, które doświadczyły kryzysów psychicznych, uzależnień, a także przejawiają zachowania agresywne i autoagresywne, nieprzerwanie[1]) co najmniej w 2 latach poprzednich, tj. w roku 2021 i 2022 (od 0 pkt do 10 pkt):

 1. brak doświadczenia (0 pkt),
 2. doświadczenie - nieprzerwanie co najmniej w 2 latach poprzednich, tj. w roku 2021 i 2022 (10 pkt).

[1]) Nie dotyczy odgórnie narzucanych przez organy państwowe okresów przestoju spowodowanych pandemią Covid-19.​

Zaleca się, by informacje dotyczące dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego zawarte były (opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie) w pkt VI. „Inne informacje” oferty.

Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności powinny zostać zawarte w pkt III.3 oferty, tj. Syntetyczny opis zadania, gdyż poziom ten podlega ocenie merytorycznej i ma znaczący wpływ na punktację.

Szczegłowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Oferent, który nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym powinien załączyć do oferty w systemie Witkac.pl kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający jego status prawny.

Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty, tj. Dodatkowe informacje dot. rezultatów realizacji zadania publicznego – Planowany poziom osiągnięcia wszystkich rezultatów realizacji zadań w ofercie powinien zostać określony zarówno w sposób konkretny, policzalny i mierzalny, jak również jakościowy (specyficzny dla danego zadania publicznego).

Wymagane jest, aby w ofercie w opisie zasobów kadrowych, nie były zawarte dane osobowe (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, itp.).

W przypadku utrzymującej się pandemii SARS-CoV-2 w trakcie realizacji zadania publicznego, Oferent powinien być przygotowany do realizacji działań z zachowaniem reżimu sanitarnego. Gotowość do takiej realizacji działań powinna być opisania w ofercie.

Po złożeniu oferty w systemie Witkac.pl nie trzeba przesyłać do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej papierowego potwierdzenia złożenia oferty.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama