Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

„Kapliczki Podlaskie 2023 – ocalić od zapomnienia” - otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu...

Reklama
„Kapliczki Podlaskie 2023 – ocalić od zapomnienia” - otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa w 2023 r. w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nabór od 20.03.2023 do 13.04.2023 23:59
Referat Kultury
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Referat Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Kapliczki Podlaskie 2023 – ocalić od zapomnienia” - otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa w 2023 r. w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego..

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa w 2023 r. w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

pn. „Kapliczki Podlaskie 2023 – ocalić od zapomnienia”

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o małej architekturze województwa podlaskiego i ocalenie od zapomnienia nie wpisanych do rejestru zabytków obiektów o szczególnym znaczeniu lokalnym, kulturowym i historycznym, poprzez zadbanie o dobrostan przydrożnych kapliczek, figur i krzyży.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o udzielenie dotacji z budżetu województwa podlaskiego w ramach konkursu „Kapliczki Podlaskie 2023 – ocalić od zapomnienia” są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), które zamierzają podjąć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kapliczkach z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Organizacja pozarządowa może zgłosić do konkursu zadanie dotyczące kapliczki nie będącej jej własnością z zastrzeżeniem, że uzyska tytuł prawny do dysponowania kapliczką na realizację zadania objętego wnioskiem, w którym zobowiąże właściciela kapliczki do zapewnienia trwałości efektów wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych i nie dokonywania zmian w obiekcie w okresie 5 lat od dnia zakończenia zadania.

Kapliczki, przy których będą wykonywane prace powinny posiadać wartość artystyczną, kulturalną lub historyczną.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 100.000 zł.

  1. Termin złożenia ofert elektronicznie w systemie witkac.pl

20 marca 2023 r. – 13 kwietnia 2023 r.

  1. Termin złożenia potwierdzeń złożonych ofert w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami:

20 marca 2023 r. – 14 kwietnia 2023 r.

O terminowym złożeniu wniosku decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla pocztowego).

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania w wersji elektroniczej na stronie witkac.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej „podlaskie.eu” w zakładce "Kultura" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Ważne: Proszę o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem konkursowym i jego załącznikami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama