Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Reklama
Nabór od 17.03.2023 do 29.11.2023 23:59
Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą
Łączny budżet 56 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Udzielenie dotacji na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie pozakonkursowym, w formie tzw. małych grantów wymaga złożenia oferty realizacji zadania publicznego zgodnej ze wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r.                        

Warunkiem  złożenia oferty w trybie pozakonkursowym, tzw. małego grantu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl dostępnego na stronie www.witkac.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT zawierający zgodną sumę kontrolną (pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu). Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową w ciągu 3 dni do tutejszego Urzędu (liczy się data wpływu do Urzędu). Zamiast formy papierowej dopuszcza się składanie ofert za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu.

Organizacja może ubiegać się o dotację w kwocie do 10 000,00, dotacja udzielona organizacji pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w obszarze edukacji nie może być przeznaczona, między innymi, na: remonty budynków i miejsc, bieżącą działalność organizacji, działalność polityczną, itd. Powinna być udzielona na realizację zadania publicznego o zasięgu regionalnym, koszty, które może ponieść organizacja mogą dotyczyć na przykład: wynagrodzeń dla wykładowców szkoleń i warsztatów, obsługi administracyjnej zadania, wynajęcia sali, cateringu niezbędnego dla wykonania zadania, innych kosztów związanych z obsługą zadania.


Dotacje NGO - dokumenty- oferty-sprawozdania.

  1. Od 1 lipca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wprowadza się elektroniczny generator ofert dla wszystkich otwartych konkursów ofert oraz dotacji udzielanych w formie pozakonkursowej, tzw. „małe granty” (oprogramowanie do obsługi otwartych konkursów ofert i dotacji udzielanych w formie pozakonkursowej „WITKAC” - www.witkac.pl
  2. Oferty muszą być złożone przy użyciu generatora Witkac, a wygenerowana wersja papierowa złożona do urzędu wraz z wymaganym oświadczeniem oraz podpisaną ofertą przez osoby upoważnione, a także z potwierdzonymi za zgodność załącznikami (KRS, ewidencja, statut). Zamiast formy papierowej dopuszcza się składanie ofert za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu.
  3. Udzielanie dotacji w formie pozakonkursowej, tzw. „małych grantów” określa art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Aktualnie obowiązują wzory ofert, sprawozdań i umów dotyczące otwartych konkursów ofert zgodne z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych orz wzorów sprawozdań z wykonają tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), w odniesieniu do „małych grantów” obowiązują wzory dokumentów zgodnych rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055).Sprawozdanie końcowe należy złożyć w generatorze Witkac, jak również wydrukować i podpisane złożyć w wersji papierowej.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. „małych grantów”
1.    Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 zł.
2.    Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w trybie art. 19 a ww. ustawy, w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
3.    Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (termin realizacji zadania musi obejmować wszystkie działania niezbędne do zrealizowania zadania publicznego).
4.    Termin zakończenia realizacji zadania nie może być późniejszy niż 15 grudnia 2023 r.
5.    Projekt powinien być adresowany do mieszkańców Województwa Śląskiego.

 

Otwarcie naboru w trybie art. 19 a w systemie witkac.pl nie jest jednoznaczne z dostępnością środków finansowych. 

Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

1. Są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego wykonania.

2. Są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.

3. Zostaną poniesione w czasie określonym w umowie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama