Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2023 r

Reklama
Nabór od 17.03.2023 do 10.04.2023 15:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 313,24 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 195,76 tys. PLN
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miejski w Wadowicach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert w ramach Programu "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2023 r. .

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Ogłaszający konkurs

Obsługa merytoryczna konkursu

Burmistrz Wadowic
Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

tel.: 33 873-18-11, fax: 33 873-18-15
e-mail: um@wadowice.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach

ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
tel.: 33 823 43 39, fax: 33 823 28 18
e-mail: mops@wadowice.pl

 

 

§ 1

Słownik wyrażeń

 1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o:
 1. usługach opieki wytchnieniowej - należy przez to rozumieć doraźne, czasowe usługi adekwatne do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, świadczone w celu odciążenia członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną lub zapewnienie czasowego zastępstwa;
 2. dziecku niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 3. osobie posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - należy przez to rozumieć osobę legitymującą się orzeczeniem zaliczającym do znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

§ 2

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem niniejszego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert jest realizacja następujących zadań publicznych:

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla dzieci niepełnosprawnych, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

117.480 zł

2.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

195.760 zł

Razem

313.240 zł

 

§ 3

Cele realizacji zadań

 1. Cele realizacji zadań publicznych będących przedmiotem niniejszego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert są następujące:

Lp.

Rodzaj zadania

Cel realizacji zadania

1.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla dzieci niepełnosprawnych, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów  sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki i zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

2.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów  sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki i zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 

 

§ 4

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem niniejszego ogłoszenia została określona w § 2.
 2. Zadania finansowane będą ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), przyznanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

 

§ 5

Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie realizacji zadań objętych niniejszym ogłoszeniem ma formę powierzenia ich wykonywania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
 2. Zadania mogą zostać zlecone wyłącznie:
 1. organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub
 2. podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania publicznego.

 1. W przypadku, gdy wartość planowanej w ofercie dotacji przekroczy wysokość środków przeznaczonych na realizację danego zadania określonych w § 2, Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia dofinansowania stosownie do posiadanych środków oraz do wskazania (w ramach danego kosztorysu) przeznaczenia części dotacji na pokrycie innych kosztów niż zaproponowane przez Oferenta.
 2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – Oferent, którego oferta została wybrana, akceptując stosowne zmniejszenie dotacji, zobowiązany jest do przedłożenia stosownych korekt, w tym korekty zakładanych rezultatów, dodatkowych informacji dotyczących rezultatów zadania publicznego oraz kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania - dostosowanych do kwoty przyznanego dofinasowania.
 3. Oferta wybrana do finansowania stanowić będzie, wraz z ewentualną aktualizacją, integralną część umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 5. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. Warunkiem realizacji zadania i przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy.

 

§ 6

Terminy i warunki realizacji zadań

 1. Realizacja zadań nastąpi w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 2. Zadanie winno być realizowane w zakresie opisanym w ofercie, z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz Programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023. Szczegóły dotyczące ww. Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pod adresem: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)).
 3. Dopuszcza się wzrost do 30% wartości poszczególnych pozycji kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Zmniejszenie wartości poszczególnych pozycji kosztów nie jest limitowane.
 4. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu jego realizacji i terminu realizacji poszczególnych działań. Wprowadzone zmiany nie mogą jednak zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Organizatora konkursu.
 5. Nie dopuszcza się pobierania przez Oferenta wpłat/opłat od adresatów zadania.
 6. Zadanie będzie realizowane na rzecz osób zakwalifikowanych do skorzystania ze wsparcia w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, zwanych dalej uczestnikami Programu. Informacje na temat osób zakwalifikowanych do pomocy w ramach ww. Programu przekazywane będą na bieżąco przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach.
 7. Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w ramach pobytu dziennego.
 8. Uczestnik Programu będzie mógł dokonać samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.
 9. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych (dotyczy to m.in. Programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa dla rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”).
 10. Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:
 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.
 1. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w ust. 10, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (poprzez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego; przez zlecenie należy rozumieć nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę).
 2. W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie zapewnić wyżywienie odpowiednie do potrzeb dzieci/osób niepełnosprawnych tj. zapewnić ciepły posiłek z uwzględnieniem specjalnej diety osób objętych usługą.
 3. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dziennie dla jednej osoby niepełnosprawnej Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego  mogą być świadczone w godzinach od 6:00 do 22:00.
 4. W ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej, w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę.
 5. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
 1. Podmiot realizujący zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (musi spełniać kryteria dostępności). Dostępność ma być zapewniona, co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);
 2. W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ww. ustawy.
 1. Rezultat realizacji zadania publicznego uznaje się za spełniony, gdy został zrealizowany w minimum 80%, za wyjątkiem rezultatu, o którym mowa w § 7. Wartość docelowa rezultatu oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika (sposób monitorowania rezultatu) muszą zostać określone w sposób umożliwiający ich zweryfikowanie. Podkreśla się, iż nieosiągnięcie zdefiniowanych w punkcie 5 i 6 części III Oferty rezultatów realizacji zadania (podanych dodatkowo przez Oferenta oprócz rezultatu wskazanego w § 7) może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu dotacji.

§ 7

Obligatoryjne rezultaty realizacji zadań

 1. Obligatoryjne rezultaty realizacji zadań są następujące:

Lp.

Rodzaj zadania

Oczekiwany rezultat zadania

1.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla dzieci niepełnosprawnych, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Zrealizowanie 2937 godzin usług opieki wytchnieniowej.

2.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Zrealizowanie 4894 godzin usług opieki wytchnieniowej.

 

 1. Rezultat zostanie uznany za osiągnięty jeżeli zostanie zrealizowany w 100 %. Konsekwencją niezrealizowania rezultatu określonego w ust. 1 będzie konieczność proporcjonalnego zwrotu dotacji. Godzina zegarowa usługi opieki wytchnieniowej zostanie wyceniona na podstawie przedstawionej przez Oferenta kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, jednak stawka jednej godziny zegarowej nie może przekroczyć kwoty 40,00 zł.
 2. Monitoring rezultatów będzie dokonywany na podstawie Kart rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Karty te będą stanowić źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika rezultatu. Szczegółowy tryb przekazywania ww. dokumentów określony zostanie w umowie o powierzenie realizacji zadania.
 3. Oczekiwane rezultaty zadania zostały podane dla całej kwoty dotacji określonej w § 2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej, oczekiwany rezultat zadania ustalany jest proporcjonalnie do kwoty przyznanej dotacji.

§ 8

Zasady finansowania zadań

 1. Z przyznanych środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego mogą być pokrywane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją usługi opieki wytchnieniowej. Nie jest dopuszczalne pokrywanie z przyznanej dotacji kosztów administracyjnych Zleceniobiorcy. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku.
 2. Koszty świadczenia usługi opieki wytchnieniowej mogą dotyczyć wszystkich kosztów bieżących związanych z realizacją tej usługi, takich jak:
 1. wynagrodzenia personelu podmiotu świadczącego usługi opieki wytchnieniowej,
 2. dostaw mediów (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe),
 3. czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (m.in. wywóz śmieci), w którym sprawowana jest usługa opieki wytchnieniowej,
 4. przygotowania i zakupu wyżywienia,
 5. kosztów związanych z utrzymaniem czystości,
 6. kosztów zakupu środków higienicznych.
 1. Wydatki będą kwalifikowane jeżeli zostaną faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania.
 2. Za datę poniesienia kosztu przyjmuje się w przypadku wydatków pieniężnych w szczególności:
 1. ponoszonych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą - datę obciążenia rachunku bankowego podmiotu realizującego usługę opieki wytchnieniowej tj. datę księgowania operacji,
 2. ponoszonych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności - datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu pod warunkiem dokonania spłaty tej należności do końca okresu rozliczeniowego danego instrumentu płatniczego.
 1. Kosztami niekwalifikowanymi są w szczególności:
 1. odsetki od zadłużenia;
 2. kwoty i koszty pożyczki lub kredytu;
 3. kary i grzywny;
 4. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 5. podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 685 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
 6. odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1540 z późn. zm.);
 7. spłata zaległych zobowiązań finansowych;
 8. koszty leczenia i rehabilitacji osób;
 9. amortyzacja;
 10. leasing;
 11. rezerwy na pokrycie przyszłych spłat lub zobowiązań;
 12. opieka świadczona przez członków rodziny (za członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu), opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
 13. nagrody, premie, koszty poniesione w związku ze zwolnieniem chorobowym albo urlopem,
 14. koszty administracyjne związane z obsługą projektu.
 1. Ponadto dotacja nie może być wykorzystana na:
 1. zakupy inwestycyjne (których koszt wytworzenia lub nabycia przekracza kwotę 10.000 zł),
 2. pokrycie opłat statutowych, członkowskich, opłat za uprawnienia, licencje, transfery.

Do kosztów niekwalifikowanych, czyli takich, które nie mogą być rozliczane w ramach zleconych do realizacji zadań publicznych, należą także:

 1. zakup gruntów,
 2. działalność gospodarcza,
 3. działalność partii politycznych,
 4. działalność związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych,
 5. działalność fundacji utworzonych przez partie polityczne,
 6. zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy.
 1. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyznanych środków oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków. W przypadku przyznania dotacji, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu, Oferent będzie zobowiązany do dostarczenia numeru rachunku bankowego wyodrębnionego dla przyznanych środków.

 

§ 9

Kontrola i monitoring realizacji zadań

 1. Przewiduje się prowadzenie kontroli i monitoringu realizacji zadań ze strony Organizatora konkursu.
 2. W trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, upoważnione przez Burmistrza Wadowic osoby mogą przeprowadzić kontrolę merytoryczną (sprawdzanie rzeczywistego przebiegu realizacji zadania i realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania) oraz formalno-rachunkową (sprawdzanie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania) realizacji zadania publicznego, a w szczególności stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania i prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
 3. Oferent, który otrzyma dotację zobowiązany będzie do przedkładania sprawozdań z wykonanego zadania publicznego oraz do przedkładania w terminach ustalonych w umowie Kart rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023, o których mowa w §7 ust. 3 niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferent realizujący zadanie publiczne zobowiązany będzie do każdorazowego przedstawiania do wglądu wraz ze sprawozdaniami, oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów z tytułu realizacji zadania publicznego w danym okresie sprawozdawczym, na podstawie których dokonywany będzie bieżący monitoring realizacji zadania publicznego pod względem prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.

§ 10

Termin i sposób składania ofert

 1. Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl, w terminie do dnia 10 kwietnia 2023 r. do godziny 15:00.
 2. Po wypełnieniu i złożeniu elektronicznego formularza ofert, należy z systemu wydrukować wygenerowaną ofertę, a następnie dokument ten musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferentów i dostarczony w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w § 9 ust. 6, do dnia 10 kwietnia 2023 r. do godziny 15:00, osobiście na dziennik podawczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice (pok. 7) lub poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty na ww. adres. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data przyjęcia wskazanego dokumentu na dziennik podawczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach.
 3. Oferty złożone za pośrednictwem systemu Witkac.pl, ale nie złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty inne niż wygenerowane za pośrednictwem systemu Witkac.pl nie będą rozpatrywane.
 5. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę na realizację danego zadania publicznego (jedno zadanie = jedna oferta).
 6. Do oferty należy dołączyć:
 1. statut,
 2. w przypadku podmiotów niezarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym: aktualny wypis z innego właściwego rejestru, ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i  upoważnienie do działania w imieniu Oferenta osób go reprezentujących,
 3. wykaz osób, które będą bezpośrednio świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, zawierający imię, nazwisko oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe tych osób, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez wskazane w ww. wykazie osoby kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, o których mowa w § 6 ust. 10 niniejszego ogłoszenia, w tym w przypadku dokumentowania doświadczeni zawodowego - dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 11.
 4. oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez osoby ujęte w wykazie, o którym mowa w § 10 ust. 6 pkt 3 ogłoszenia; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 1. W przypadku awarii platformy internetowej Witkac.pl, uniemożliwiającej składanie ofert w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje zmiany innych warunków konkursu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

§ 11

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Oferty oceniać będzie powołana przez Burmistrza Wadowic komisja konkursowa, która może obradować w trybie stacjonarnym lub hybrydowym.
 2. Procedura rozpatrywania ofert będzie obejmować ocenę formalną i ocenę merytoryczną.
 3. Kryteria oceny formalnej oferty - ocena formalna oferty będzie obejmowała weryfikację, czy oferta:
 1. została złożona przez uprawniony podmiot,
 2. została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,
 3. złożona została na odpowiednim formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,
 4. została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wnioskującego zgodnie z zapisami statutu, Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru, ewidencji lub stosownego pełnomocnictwa,
 5. jest kompletna, a zawarte w niej pola są prawidłowo wypełnione,
 6. zakłada realizację zadania na rzecz mieszkańców Gminy Wadowice,
 7. jest zgodna z tematyką, na którą została złożona.
 1. Tylko oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne będzie podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Kryteria oceny merytorycznej:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania (minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność ich wykorzystania),
 3. proponowana jakość wykonania zadania, w tym kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 4. dotychczasowa współpraca z samorządem (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania środków),
 5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy przewidziany do realizacji zadania, w szczególności dysponowanie odpowiednią bazą lokalową oraz wkład osobowy, w tym praca wolontariuszy oraz praca społeczna członków.

 

§ 12

Termin dokonania wyboru ofert

 1. Ostatecznego wyboru najlepszych ofert dokona Burmistrz Wadowic w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 roku w drodze zarządzenia.
 2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach oraz na tablicy ogłoszeń.

 

§ 13

Zrealizowane w roku 2021 i 2022 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

Rok

Rodzaj zadania publicznego

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

2022

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Na zadanie pn. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla dzieci niepełnosprawnych, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022” przeznaczono kwotę 144.000 zł.

Na zadanie „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022” przeznaczono kwotę 192.000 zł.

Ww. zadania w całości finansowane były ze  środków Funduszu Solidarnościowego.

2021

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Na zadanie pn. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla dzieci niepełnosprawnych, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021” przeznaczono kwotę 140.800 zł.

Na zadanie pn. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla osób dorosłych posiadających orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021” przeznaczono kwotę 72.800 zł.

Ww. zadania w całości finansowane były ze  środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama