Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nabór od 20.03.2023 do 13.04.2023 15:45
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 1,44 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. RODZAJ ZADANIA

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym i  innym uprawnionym Podmiotom realizacji następujących zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

 1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,
 2. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
  2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z  uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z  niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i  w  różnych środowiskach;
 3. organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach,
 4. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji,

Oferent musi określić planowany poziom osiągnięcia rezultatu oraz sposób jego monitorowania w cz. III. pkt.6 oferty.

CEL ZADANIA

Celem realizacji zadań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w rehabilitacji, a także w grupowych i indywidualnych zajęciach, udziału w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami wspierającymi ich aktywność w tych dziedzinach a także działania integrujące i  przeciwdziałające dyskryminacji.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PFRON PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych ma formę wsparcia.
 2. Wysokość środków z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Pomorskiego przeznaczonych na realizację wskazanego zakresu zadań w 2023 r. wynosi 1.439.900,00 .
  (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 0/00).
 3. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/00)
 4. W roku 2023 jeszcze nie realizowano otwartego konkursu ofert na powyższe zadania.
 5. W roku 2022 z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego przeznaczono na realizację niniejszego zadania kwotę 2.610.410,56 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się przyznanie dotacji Podmiotom, których celem działania jest realizacja zadań o charakterze ponadlokalnym w  zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 2. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Podmiot.
 4. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, Podmiot powinien złożyć aktualizację opisu poszczególnych działań / harmonogramu / kalkulacji przewidywanych kosztów oferty albo odstąpić od podpisania umowy.
 5. Dotacje otrzymają Podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

IV. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadań, zwane dalej „Podmiotami”, w ramach konkursu, są:
 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  – o ile Podmioty te działają na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.
 1. Warunkiem składania ofert o zlecenie realizacji zadań przez Podmioty, o których mowa w ust. 1 jest:
 1. posiadanie w KRS zapisu o prowadzeniu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zaś w przypadku Podmiotów nie podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego przedstawienie dokumentu potwierdzającego prowadzenie statutowej działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 2. prowadzenie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 3. nie posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec Województwa Pomorskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.
 1. W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w ust. 2 weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.

V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz w formie papierowej (lub ePUAP), w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Oferta w wersji papierowej (lub ePUAP) musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub innymi dokumentami, z których wynikają ich uprawnienia.

UWAGA – Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej albo papierowej (ePUAP) będzie traktowane jako brak złożenia oferty i jest równoznaczne z jej odrzuceniem !

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057), stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu. Wzór oferty dostępny jest w elektronicznym systemie naboru wniosków Witkac.pl.
 2. Każda oferta składana w ramach konkursu może dotyczyć wyłącznie jednego zadania, z zadań wskazanych w cz. I „Rodzaj zadania” niniejszego ogłoszenia konkursowego i  musi uwzględniać termin realizacji zadań określony w cz. VII ust. 2 „Termin i warunki realizacji zadań publicznych”.
 3. Prawidłowo wypełniona oferta winna być czytelna oraz wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą Podmiotu (jeśli punkt nie dotyczy Podmiotu – należy wpisać „nie dotyczy”). Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Podmiotu i umocowanie osób ich reprezentujących.
 4. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem Podmiotu oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami (wraz z nazwą konkretnego zadania)”.
 5. Ofertę należy złożyć: elektronicznie w systemie Witkac.pl – do 13 kwietnia 2023  r. do godz. 15.45 oraz:
  1. w formie papierowej – do 14 kwietnia 2023 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą bądź przesyłką kurierską, na adres korespondencyjny:
   Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
   ul. Okopowa 21/27,
   80-810 Gdańsk
   W przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.
  2. lub za pośrednictwem ePUAP na Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP – do 14 kwietnia 2023 r.

 

 1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na realizację zadań wskazanych w cz. I.

 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Oferta powinna zawierać:

 1. w przypadku Podmiotów niepodlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – informację zgodną z aktualnym wyciągiem, rejestrem, ewidencją lub innym dokumentem potwierdzający osobowość prawną oferenta, zawierający informację o prowadzeniu działalności pożytku publicznego na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 2. informację o liczbie beneficjentów z niepełnosprawnościami, którzy zostaną objęci wsparciem, ze wskazaniem powiatu zamieszkania tych osób.
 3. Liczba beneficjentów zadań wskazanych w cz. I. Rodzaj zadania ( osób z niepełnosprawnością, będących uczestnikami zadania), nie może być mniejsza niż 20 osób. W sytuacji, gdy uczestnicy zrezygnują z udziału w zadaniu / nie będą mogli wziąć w nim udziału, należy uzupełnić ich liczbę, aby podczas całego okresu realizacji zadania wynosiła zadeklarowaną przez Oferenta liczbę beneficjentów.
 4. Beneficjenci każdego z zadań to osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 100).
   

VII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

 1. Realizacja zadań zleconych wyłonionych w drodze niniejszego konkursu następuje po zawarciu umów z Podmiotami, które złożyły oferty na ich realizację i zostały wybrane do realizacji w  niniejszym konkursie. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 3 lipca 2023 r. i kończy się nie później niż 3 listopada 2023 r.

Termin realizacji zadania rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy o udzielenie dotacji lub terminie późniejszym wskazanym w zawartej umowie (jeśli jest inny niż termin zawarcia umowy i wynika to ze złożonej oferty).

 1. Oferta musi mieć charakter ponadlokalny tj. musi obejmować swoim zakresem działania beneficjentów pochodzących z więcej, niż jednego powiatu województwa pomorskiego. Brak wskazania w ofercie ilości powiatów i ich nazw lub określenie obszaru wsparcia ogólnie, np. jako województwo pomorskie, będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
 2. Wkład własny pozafinansowy do oferty rozumiany jest jako wkład osobowy (w formie świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji).
 3. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową. Wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania, muszą być wydatkowane na to zadanie.
 4. Oferent na wskazane w ofercie zadanie musi zagwarantować wkład finansowy własny i/lub z innych źródeł, (niepochodzący ze środków przekazanych przez Województwo Pomorskie lub PFRON na dofinansowanie innych zadań), w wysokości minimum 1% całkowitych kosztów finansowych zadania (tj. kosztów całkowitych pomniejszonych o wartość wkładu osobowego).
 5. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 99% całkowitych kosztów finansowych realizacji zadania.
 6. Wkład rzeczowy/wsparcie rzeczowe wniesione w realizowane zadanie bezpośrednio przez dotowany Podmiot niepowodujące faktycznego wydatku pieniężnego (np. zasoby rzeczowe, tj. własne obiekty oraz urządzenia i sprzęt) należy przedstawić w pkt IV.2 oferty. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w ofercie w punkcie V.B.3.2. Oferty „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania”.
 7. W ramach przyznanej dotacji dofinansowane będą wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadania, uwzględnione w kosztorysie.
 8. W ramach kosztów administracyjnych koszty związane z obsługą zadania (np. koordynacja, obsługa księgowa) oraz koszty zakupów rzeczowych niezbędnych do realizacji zadania, a także koszty związane z wynajmem i eksploatacją pomieszczeń  – w łącznej wysokości, nie mogą stanowić więcej niż 10% wartości dotacji.
 9. Każdy z kosztów administracyjnych (osobowe, w tym koordynator i obsługa księgowa oraz koszty zakupów rzeczowych, np. papieru, znaczków, tonera itp., związanych z obsługą zadania, a także koszty związane z wynajmem i eksploatacją pomieszczeń) należy dokładnie określić w osobnych pozycjach (w pkt V.A oferty w cz. II Zestawienia kosztów realizacji zadania: Koszty administracyjne).
 10. W przypadku otrzymania dotacji niższej od oczekiwanej Oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji opisu poszczególnych działań / harmonogramu / kalkulacji przewidywanych kosztów. Oferent może za zgodą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zmniejszyć zakres rzeczowy, ale bez odstąpienia od osiągnięcia rezultatów zadania i realizacji jego istotnych działań. Sporządzenie aktualizacji, w wyniku której osiągnięcie zakładanych rezultatów zadania nie będzie możliwe może skutkować odstąpieniem Województwa od podpisania umowy. Przedkładając aktualizację należy przestrzegać postanowień i wartości procentowych określonych w niniejszym ogłoszeniu o konkursie. 
 11. Podstawą rozliczenia zadania publicznego są osiągnięte rezultaty oraz zrealizowane działania określone w ofercie.
 12. W cz. III pkt 5 – Opis zakładanych rezultatów zadania publicznego – należy wskazać rezultaty mierzalne, możliwe do osiągniecia w wymiarze określonym w ofercie, możliwe do sprawdzenia i udokumentowania. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeśli osiągnięty zostanie poziom co najmniej 80% rezultatów. W tej części Oferty zaleca się zdiagnozowanie możliwego ryzyka – ze wskazaniem sposobu jego minimalizowania, które – z  przyczyn niezależnych od Oferenta – może utrudnić osiągnięcie zadeklarowanych rezultatów.
 13. W cz. III pkt 6 Oferty – Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – należy wpisać: mierzalne rezultaty i wskazać w jaki sposób będą monitorowane, a także opisać co będzie źródłem informacji o rezultatach np. listy obecności, testy wiedzy, ankieta, dokumentacja fotograficzna, screen-y z portali informacyjnych, dzienniki zajęć i inne, w zależności od specyfiki zadania.
 14. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) w odniesieniu do zakresu zadania.
 15. Informacje na temat obszarów dostępności, jakie wynikają z charakteru zadania, powinny zostać wskazane w części III. 3 oferty (Syntetyczny opis zadania). W każdym przypadku konieczne jest wskazanie planowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie dostępności poszczególnych działań.
 16. Dostępność zapewnia się, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.
 17. W przypadku zadania, w którym oferent uwzględnia koszty wynikające z zapewniania dostępności, w kosztorysie powinna zostać stworzona osobna kategoria budżetowa wskazująca koszty związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach realizowanego zadania.
 18. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności realizacji zadania nie mogą przekraczać 15% wnioskowanego dofinansowania.
 19. Środki finansowe stanowiące wkład własny Podmiotu, nie mogą pochodzić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak też ze środków przekazanych przez Województwo Pomorskie na dofinansowanie innych zadań.
 20. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych.
 21. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji w „kosztach realizacji działań” w  zakresie kosztów oraz pomiędzy działaniami, nie więcej niż 20% pod warunkiem, ze służy to realizacji celu zadania i nie zmienia jego charakteru. Zmiany powyżej wskazanego limitu wymagają uzyskania zgody Województwa wyrażonej w formie aneksu do umowy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej. O przesunięciach do 20% wraz z uzasadnieniem należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.

Przy dokonywaniu przesunięć należy zachować postanowienia oraz wartości procentowe określone w niniejszym ogłoszeniu o konkursie.

 1. Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z  dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania wskazanego w  umowie. Sprawozdanie należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w wersji papierowej (lub ePUAP). W przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego.
 2. Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami organizacyjnymi i finansowymi, przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie oraz zawierać szczegółowe przedstawienie osiągniętych rezultatów wraz z dokumentacją potwierdzającą rezultaty wskazane w cz. III pkt 6 Oferty.
 3. ROPS ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.
 4. Przyznane środki finansowe Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz terminem realizacji zadania określonym w umowie.
 5. Kontrola prawidłowości wykonywania zdania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w  którym zakończono realizację zadania. Kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub złożenia pisemnie informacji dotyczących wykonania zadania. Podmiot realizujący zadanie na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji z terminie określonym przez kontrolującego.
 6. Szczegółowe zasady kontroli oraz konsekwencje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 7. Oferent, który otrzyma dotację, jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy zawartej na realizację zadania wynikającego z niniejszego ogłoszenia o konkursie oraz jest zobowiązany posiadać rachunek bankowy.
 8. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie szczegółowego harmonogramu i  kosztorysu realizacji zadania.
 9. Dotacje nie mogą być udzielone na:
  1. realizację zadań finansowanych z budżetu Województwa Pomorskiego z  innego tytułu oraz z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach dofinansowania z biura Funduszu z Warszawy oraz w ramach dofinansowania ze środków PFRON z samorządów powiatowych,
  2. zakup nieruchomości,
  3. zakup wyposażenia/środków trwałych,
  4. finansowanie kosztów działalności gospodarczej Podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  5. działalność polityczną.

VIII. TERMIN, TRYB WYBORU OFERTY

 1. złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołana uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego.
 2. Wybór ofert nastąpi w ciągu dwóch miesięcy, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert.
 3. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie uchwały Zarząd Województwa Pomorskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej powołanej Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z Podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów, szczegółowo określających warunki realizacji zadań.
 4. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.pomorskie.eu,
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a Oferent wybrany w drodze niniejszego konkursu zostanie powiadomiony niezwłocznie o jego wynikach.
 5. Każde z planowanych do realizacji zadań, określonych w części I, musi być przedstawione na oddzielnej ofercie, wskazanie kilku zadań w ramach jednej oferty traktowane będzie jako niespełniające wymogów formalnych.
 6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach ROPS i nie będą odsyłane Oferentowi.
 7. Złożone w ramach konkursu oferty nie podlegają uzupełnieniu.
 8. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
 9. Jeżeli oferty nie wpłyną na wszystkie zadania konkursowe określone w części I pkt 1 – 4, nie wpłynie to na realizację konkursu.
 10. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w  przypadku niezgłoszenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

IX. KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

1. Oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z Kartą oceny oferty konkursowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Kryteria formalne oceny ofert są następujące:

1. oferta złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursu

2. oferta jest złożona w wersji elektronicznej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl

3. oferta (wygenerowana z systemu witkac.pl) jest złożona w wersji papierowej lub poprzez ePUAP

4. oferta jest zgodna z wymogami i zasadami ogłoszenia o konkursie

5. oferta jest prawidłowo i kompletnie wypełniona oraz zawiera wszystkie wymagane informacje

6. oferta jest zgodna z rodzajem zadania ogłoszonego w konkursie i dotyczy tylko jednego zadania ogłoszonego w konkursie

7. oferta ma charakter ponadlokalny i spełnia warunek określony w części VII pkt 3

8. oferta jest złożona przez podmiot uprawniony do otrzymania dofinansowania ze środków PFRON

9. oferta jest podpisana przez osoby do tego uprawnione – wymienione w KRS bądź innym rejestrze, lub których uprawnienia wynikają z innych dokumentów

10. oferta nie dotyczy realizacji zadań finansowanych z budżetu Województwa Pomorskiego z innego tytułu oraz z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach dofinansowania z biura Funduszu z Warszawy oraz w ramach dofinansowania ze środków PFRON z samorządów powiatowych

11. Oferent gwarantuje wkład własny finansowy w ofercie w wysokości min. 1% wartości zadania, niepochodzący ze środków przekazanych przez województwo pomorskie lub PFRON na dofinansowanie tożsamego lub innych zadań

12. koszty administracyjne, czyli koszty obsługi zadania oraz koszty zakupów rzeczowych oraz koszty związane z wynajmem i eksploatacją pomieszczeń w łącznej wysokości nie stanowią więcej niż 10% wartości dotacji - zgodnie z częścią VII pkt.10 ogłoszenia o konkursie.

Kryteria merytoryczne oceny ofert są następujące:

I. Możliwość realizacji zadania publicznego – max 22 pkt

1. Wskazanie i opis miejsca realizacji zadania – max 2 pkt.

2. Ilość powiatów, z których pochodzą beneficjenci zadania – max 6 pkt.

3. Beneficjenci, którzy zostaną objęci wsparciem/wezmą udział – max 3 pkt w zadaniu

4. Wskazanie i opis grup adresatów zadania publicznego oraz sposobu rozwiązywania ich problemów lub zaspokajania potrzeb – max 2 pkt

5. Komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację – max 2 pkt

6. Szczegółowość i spójność przedstawionego planu i harmonogramu z opisem działań – max 2 pkt                                            

7. Przedstawienie zasobów kadrowych, rzeczowych i finansowych oferenta, wykorzystanych do realizacji zadania – max 2 pkt

8. Przedstawienie informacji na temat obszarów dostępności, jakie wynikają z charakteru zadania i planowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie dostępności poszczególnych działań – max 3 pkt

II. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – max 47 pkt

 1. Rzetelność i przejrzystość przedstawionego zestawienia kosztów– max 7 pkt
 2. Zasadność /adekwatność kosztów do realizacji zadania, założonych działań i planowanych do osiągnięcia rezultatów – max 20 pkt
 3. Racjonalność kosztów w odniesieniu do liczby beneficjentów zadania – max 20 pkt

III Proponowana jakość wykonania zadania które Oferent będzie realizował – max 16 pkt

 1. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (jakościowy i ilościowy), ich trwałość oraz planowany sposób ich osiągnięcia i sposób ich monitorowania –max 10 pkt
 2. Spójność działań z rezultatami określonymi w katalogu oczekiwanych rezultatów – max 2 pkt
 3. Dokonana analiza wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego – max 2 pkt
 4. Doświadczenie oferenta w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami – max 2 pkt

IV. Planowany udział środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – max 5 pkt

 1. Udział finansowy środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł – max 5 pkt

V. Planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – max 3 pkt

 1. Planowany wkład osobowy – max 2 pkt
 2. Wkład rzeczowy – max 1 pkt

VI. Analiza i ocena realizacji zadań publicznych (ogłaszanych przez województwo pomorskie na rzecz osób z niepełnosprawnościami ) przez Oferenta, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – max 5 pkt

 1. Ocena realizacji dotychczasowych zadań zlecanych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych od 2020 r. – max 5 pkt

 

X. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informuję, że:

1)  Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Województwa Pomorskiego (należy sprawdzić w ramach, którego procesu jest zawierana umowa oraz wskazać ADO zgodnie z informacjami w procesie zarejestrowanym w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych), z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80- 810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27; e-mail: rops@pomorskie.eu; tel. do Departamentu tel. 58 32 68 572.

2)  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.

 1. Dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej Umowy,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

Dane osobowe osób wskazanych przez Wykonawcę w umowie (tj. imię i nazwisko, e- mail, tel.) będą przetwarzane w celu współpracy w sprawach związanych z realizacją umowy, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (tj. w  interesie publicznym).

Dane ww. osób będą również przetwarzane w celu rozliczeń finansowo-księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. obowiązku prawnego).

 1. Dane osobowe będą przekazywane innym Podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności Podmiotom wspierającym systemy informatyczne. Takie Podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Zamawiającym i tylko zgodnie z poleceniami Zamawiającego. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP.
 2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia okresu archiwizacji obowiązującego Zamawiającego tj. 5 lat od zakończenia realizacji zadania.
 3. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy.

Informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

Bożena Ugowska – tel. 58 32-68-814,

Klaudia Cherek – tel. 58 32-68-814.

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama