Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Program wsparcia dla małżeństw, par i rodzin oraz rodziców wychowujących dzieci do lat 18

Reklama
Nabór od 16.03.2023 do 07.04.2023 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławi
Łączny budżet 145 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Program wsparcia dla małżeństw, par i rodzin oraz rodziców wychowujących dzieci do lat 18.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Przywrócenie i wzmocnienie funkcji rodziny oraz przeciwdziałanie kryzysom, marginalizacji i degradacji społecznej poprzez zapewnienie różnych form wsparcia, małżeństwom, parom, rodzinom z dziećmi do 18 roku życia znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polega na przygotowaniu i prowadzeniu działań wspierających małżeństwa, pary i rodziny z dziećmi do 18 lat oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Zakres tematyczny działań:
1. promowanie zdrowego stylu życia,
2. kształtowanie, wzmacnianie i rozwój kompetencji opiekuńczo-wychowawczych,
3. kształtowanie i rozwój umiejętności psychospołecznych,
4. zapobieganie kryzysom małżeńskim, partnerskim, wzmacnianie więzi małżeńskich, partnerskich i rodzinnych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,
5. wsparcie w rozwiązywaniu problemów prokreacyjnych,
6. nauka radzenia sobie z problemami i trudnościami wychowawczymi w poszczególnych okresach rozwoju dzieci i młodzieży,
7. przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, radzenie sobie ze stresem oraz problemami związanymi z pełnieniem ról w rodzinie, itp.,
8. zapobieganie zachowaniom ryzykownym u dzieci,
9. aktywizowanie kobiet do rozwoju osobistego i zawodowego,

Dopuszcza się rozszerzenie powyższego zakresu działań w zależności od potrzeb beneficjentów, które będą opisane w ofercie realizacji zadania.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama