Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla...

Reklama
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Nabór od 16.03.2023 do 06.04.2023 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łączny budżet 72,378 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 72,378 tys. PLN
Chorzy, Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Cel zadania: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, skierowanych do osób, które ze względu na wiek, chorobę lub inne przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Termin realizacji: od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r. – do 72.378,00 zł.

Przewidywana wysokość środków finansowych w 2023 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała z liczby godzin faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie w drodze decyzji administracyjnej.

Dopuszczalne rezultaty zadania: zaspokojenie przez osobę objętą specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zidentyfikowanych potrzeb i przez to podniesienie dotychczasowej jakości życia.

Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty stanowi 100% całkowitego kosztu realizacji zadania.

 

Szczegółowy opis zadania:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze winny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju
ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 21.00.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone przez osoby spełniające wymogi rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. poz. 1598 oraz z 2006 r. poz. 943).

Szacunkowa liczba osób, u których zostaną zlecone decyzjami administracyjnymi usługi opiekuńcze w okresie realizacji zadania publicznego wynosi ok. 20 osób. Liczba osób może się zmieniać podczas realizacji całego zadania i jest niezależna od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

 

Oferent zobowiązany jest dysponować kadrą pozwalającą na realizację wszystkich usług zleconych decyzjami administracyjnymi, a także sprawować bieżący nadzór nad prawidłowością ich realizacji przez osoby bezpośrednio świadczące usługi. Brak realizacji usług u klienta z powodu braku dysponowania kadrą przez Oferenta uznany będzie
za nieosiągnięcie rezultatów określonych w ofercie lub umowie, o których mowa w pkt 3 części IV niniejszego ogłoszenia. Ponadto każdorazowo Oferent zobowiązany jest
z wyprzedzeniem i niezwłocznie powiadomić drogą e-mail właściwy miejscowo Wydział Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi o niemożliwości realizacji usługi z ww. powodu lub z innych przyczyn zależnych od Oferenta. Powyższa informacja powinna zawierać imię i nazwisko klienta (lub jego identyfikator jeśli występuje), nr decyzji, ilość niezrealizowanych godzin usług, łączną wartość niezrealizowanych godzin usług oraz przyczynę niepodjęcia/niezrealizowania usług.

W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do realizacji czynności wskazanych przez Zleceniodawcę u osoby objętej usługami, w miejscu i czasie określonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi w decyzji administracyjnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przekazuje Zleceniobiorcom kopię decyzji administracyjnej, zawierającej następujące dane: imię i nazwisko oraz adres klienta, zakres usług, wymiar świadczonych usług, okres, przez który usługi powinny być świadczone (termin rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług), określona procentowo i kwotowo odpłatność klienta za usługi.

Realizacja decyzji administracyjnej powinna nastąpić nie później niż w ciągu pięciu dni od dnia jej przekazania, a w przypadkach określonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi jako „pilne” w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia. Dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o zgłoszenie telefoniczne – czynność zostanie potwierdzona w ciągu 7 dni kopią decyzji administracyjnej.

Za usługę wykonaną uznaje się faktyczne godziny przepracowane u osoby wymagającej pomocy w formie usług opiekuńczych, jednak nie więcej niż wynika to z decyzji administracyjnej.

Osoby świadczące usługi opiekuńcze, powinny posiadać stan zdrowia pozwalający na świadczenie usług. Ponadto osoby świadczące usługi zobowiązane są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego.

Zleceniobiorcy zobowiązują się do bezpośredniej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi w przypadku:

  1. zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zmianę zakresu wymaganej opieki, włączając w to zmiany w okolicznościach domowych lub rodzinnych, zmiany stanu zdrowia lub kilkakrotne odwoływanie przez osobę korzystającą z usług możliwości ich wykonania;
  2. uniemożliwienia przez klienta wykonania zleconego zakresu usług;
  3. wszystkich sytuacji mogących mieć wpływ na zakres opieki czy odpłatności.

Zleceniobiorcy zobowiązują się zapewnić osobom, na rzecz których świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze niezbędną pomoc w sytuacjach nagłych, w szczególności takich jak: odniesienie obrażeń, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, zatrucie pokarmowe lub choroba zakaźna, zniszczenie domu w wyniku pożaru, zalania lub wandalizmu, kradzież na szkodę osoby objętej usługami. Przez udzielenie niezbędnej pomocy w przypadkach wymagających interwencji służb medycznych rozumie się niezwłoczne wezwanie pogotowia bądź lekarza.

 

Zleceniobiorcy zobowiązują się prowadzić odpowiednią dokumentację świadczonych usług, w szczególności terminarz świadczonych usług za dany miesiąc, zawierający m.in. imię i nazwisko osoby korzystającej z usług, imię i nazwisko osoby świadczącej usługi, daty i godziny poszczególnych dyżurów, uwagi, w których powinny znaleźć się m.in. informacje o zmianach terminów i godzin dyżurów oraz ich przyczynach, powodach realizacji innego niż w decyzji administracyjnej wymiaru usług itp. Bieżący terminarz świadczonych usług będzie znajdować się w mieszkaniu klienta, w celu zapewnienia bieżącej kontroli przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Po każdej wizycie terminarz świadczonych usług będzie poświadczony przez klienta.

Zleceniobiorcy zobowiązują się przechowywać dokumentację dotyczącą wykonywanych usług opiekuńczych w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności zabezpieczyć dokumentację przed udostępnieniem jej osobom nieupoważnionym. W przypadku, gdy decyzja przyznająca świadczenie zobowiązuje osobę, której je przyznano do ponoszenia odpłatności, klient zobowiązany jest do wnoszenia opłaty do kasy lub na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w terminie do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu ich wykonania.

 

W ofercie poza syntetycznym opisem zadania, należy wskazać planowaną skalę działań uwzględniając liczbę możliwych do zrealizowania godzin (w dni robocze i świąteczne),
a także cenę jednostkową za jedną godzinę usług (tj. maksymalnie 40,00 zł w dni robocze i maksymalnie 65,00 zł w dni świąteczne).

 

W decyzjach administracyjnych, wydanych przez upoważnionych pracowników właściwego miejscowo Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi, wskazane będą w szczególności: wymiar i zakres świadczonych usług oraz wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Miasto Łódź zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w umowie na wniosek Zleceniobiorcy zadania w przypadku zmiany przepisów prawa, w tym zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,jak również trybu ich pobierania.

 

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

W przypadku zlecenia zadania, wskazanie osób będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn zm.[1]).

 

[1] Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama