Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” poprzez...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Nabór od 17.03.2023 do 07.04.2023 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Rodziny
Urząd Miasta w Żyrardowie, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
  1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 maja do 31 grudnia 2023 r.
  2. Adresatami zadania winni być mieszkańcy Żyrardowa.
  3. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.
  4. Wydatkowanie środków finansowych następuje po uprzednim podpisaniu umowy.
  5. Zadanie powinno być realizowane w szczególności poprzez:
  • udzielanie porad specjalistycznych (od poniedziałku do piątku) dla mieszkańców w ramach punktu konsultacyjnego i porad telefonicznych udzielanych przez psychologa, prawnika, mediatora, doradcę zawodowego, pedagoga,
  • pomoc osobom w sytuacji kryzysowej w tym również poprzez pomoc w uzyskaniu schronienia osobom zmuszonym do opuszczenia domu ze względu na stosowanie wobec nich przemocy.

 

6. Dopuszcza się możliwość realizacji zadania w sposób zdalny, a w przypadku realizacji w sposób stacjonarny zadanie powinno być realizowane z zachowaniem przepisów ustawy z dnia  2  marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

7. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które powinny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 lub pkt 3 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot ten jest obowiązany  zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Rekomenduje się opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama