Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Kopia - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób...

Reklama
Kopia - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w gminie Radzymin w 2022 roku pod nazwą „Opieka wytchnieniowa – 2022”
Nabór od 15.03.2023 do 11.04.2023 23:59
Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 239,436 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 239,436 tys. do 239,436 tys. PLN
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kopia - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w gminie Radzymin w 2022 roku pod nazwą „Opieka wytchnieniowa – 2022”.

Adresaci zadania: Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad ww. osobami, w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawujących całodobową opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami.

 

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert:

1) Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania uczestnika.

2) Usługi opieki wytchnieniowej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

a) stałym nadzorze nad osobą zaopiekowaną;

b) podaniem posiłku osobie zaopiekowanej, w miarę potrzeby pomoc przy spożywaniu posiłku, karmienie;

c) utrzymaniu w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz innego sprzętu gospodarstwa domowego służącego osobie zaopiekowanej;

d) pomocy w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu, myciu, przemieszczaniu się osoby zaopiekowanej w mieszkaniu (o ile stan zdrowia wymaga takiej czynności);

e) pomocy przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, w tym zmiana pieluch, pieluchomajtek i toaleta w łóżku;

f) w miarę potrzeby zmianie bielizny osobistej i pościelowej osobie zaopiekowanej;

g) układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji;

h) nadzorze nad przyjmowaniem przez osobę zaopiekowaną leków według zaleceń lekarskich;

i) w nagłych przypadkach zamawianie wizyt lekarskich;

j) wspólnym organizowaniem i spędzaniem czasu wolnego, w tym w miarę możliwości uczestnictwie w spacerach na świeżym powietrzu;

k) pomocy w podtrzymywaniu kontaktów z osobami z najbliższego otoczenia osobie zaopiekowanej. 

3) W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm. ), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

4) Czas trwania usług opieki wytchnieniowej:

a) na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w ramach zadania;

b) limit, o którym mowa w punkcie a), dotyczy również: 

 więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą z niepełnosprawnościami;

 opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnościami, przy czym usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnościami muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia. W przypadku realizacji usług opieki wytchnieniowej dla więcej niż jednej osoby z niepełnosprawnościami kwota dofinansowania przysługuje na drugą i kolejną osobę z niepełnosprawnościami w wysokości do 50% kwoty, o której mowa w punkcie 14;

 maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów, o których mowa powyżej;

 usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

5) Uczestnicy będą kierowani do zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie. Ośrodek określi limit godzin usług przypadający na uczestnika w zadaniu.

6) Planowany wymiar wsparcia w zadaniu to:

a) udział 25 osób z niepełnosprawnościami, w tym 8 dzieci z niepełnosprawnościami oraz 17 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

b) realizacja 6000 godzin zegarowych usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

Planowany wymiar wsparcia może ulec zmianie, w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników zadania.

7) Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, wynikających z Karty zgłoszenia do Programu;

b) osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp. Posiadanie doświadczenia powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

8) Osobie z niepełnosprawnościami lub członkowi rodziny/opiekunowi sprawującemu bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na  równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, przysługuje prawo samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej, pod warunkiem że wskazana osoba spełni jeden z wymogów określonych w punkcie 7.  

9) Usług opieki wytchnieniowej nie może świadczyć członek rodziny uczestnika, opiekun prawny lub osoba faktycznie z nim zamieszkująca. Na potrzeby realizacji zadania, za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym pożyciu, a także osoby w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu.

10) W przypadku gdy usługi będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagane jest także:

a) zaświadczenie o niekaralności;

b) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

c) pisemna akceptacja osoby ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

z niepełnosprawnością.

11) Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

12) Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

13) Uczestnik za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

14) Koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług opieki wytchnieniowej nie może przekroczyć 39,13 zł (koszt całkowity).

15) Podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadań w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do ich wykonania w zakresie i na warunkach określonych w umowie, zgodnie z Programem ,,Opieka wytchneniowa”- edycja 2023 r. ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Regulaminem rekrutacji i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 w Gminie Radzymin.

16) Oferent jest zobowiązany do współpracy w zakresie organizowania i świadczenia usług opieki wytchnieniowej z właściwą jednostką organizacyjną Gminy Radzymin – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzyminie.

17) Oferent jest zobowiązany do wyznaczenia koordynatora w zakresie współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzyminie.

18) Wymagana dokumentacja:

a) karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.;

b) oświadczenia członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, że wskazana przez nią osoba jest przygotowana do realizacji wobec niej usług opieki wytchnieniowej oraz faktu, iż nie jest członkiem rodziny, opiekunem prawnym lub osobą faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem;

c) oświadczeń dotyczących akceptacji osoby sprawującej opiekę ze strony rodzica lub opiekuna dziecka z niepełnosprawnością.

19) Oferent jest zobowiązany do prowadzenia ww. dokumentacji oraz przekazywania do OPS w Radzymin sprawozdawczości w określonych przez Ośrodek zakresach, formach oraz terminach.

20) Z dotacji będą koszty związane bezpośrednio z realizacją usług opieki wytchnieniowej. W ramach dotacji niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku.

21) Wydatki będą kwalifikowane, jeżeli zostaną poniesione w okresie realizacji zadania, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.

22) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.

23) W ramach konkursu ofert każdy podmiot może złożyć 1 ofertę.

24) Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 239.436,13 zł, w tym:

a) maksymalnie 234.780,00 zł – w kategorii koszt usług godzin opieki wytchnieniowej,

b) maksymalnie 4.656,13 zł – koszt obsługi zadania.

Źródłem finansowania jest Fundusz Solidarnościowy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama