Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom na terenie m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 15.03.2023 do 12.04.2023 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 600 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby uzależnione
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom na terenie m.st. Warszawy.

Informacje o zadaniu:

 1. Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom na terenie m.st. Warszawy.
 2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.
 3. Opis zadania:

Od wielu lat, na terenie Bulwarów Wiślanych prowadzone są działania o charakterze edukacyjnym dotyczące zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Doświadczenia z poprzednich lat wskazują na potrzebę działań edukacyjnych i profilaktycznych skierowanych do osób spędzających czas nad Wisłą oraz czynnego wsparcia i interwencji kryzysowej (szczególnie po zmroku) wobec osób, które znajdują się pod wpływem środków psychoaktywnych, zarówno na poziomie wsparcia medycznego (odprowadzenie do ratowników medycznych lub wezwania pogotowia) jak i psychicznego (odprowadzenie do punktu lub wezwania psychologa dyżurującego do osoby potrzebującej wsparcia).

Adresaci zadania: Mieszkańcy m.st. Warszawy spędzający czas wolny na Bulwarach Wiślanych.

Zadanie polegać będzie na:

 1. Prowadzeniu działań terenowych streetworkerów,
 2. Prowadzeniu stacjonarnych punktów wsparcia kryzysowego,
 3. Zorganizowaniu szkoleń dla pracowników i/lub właścicieli klubów i punktów gastronomicznych działających na Bulwarach Wiślanych z zakresu zasad sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz zwiększenia wiedzy o zagrożeniach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
 4. Współpracy ze służbami zobowiązanymi ze względu na charakter pracy do wsparcia działań w tym zadaniu,
 5. Ewaluacji zadania.

1) Prowadzenie działań terenowych streetworkerów.

Działania streetworkerów polegają na inicjowaniu dobrowolnego kontaktu i rozmowie z zainteresowanymi osobami, informowaniu o skutkach używania substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, w oparciu o dostępne formy oddziaływań profilaktycznych, motywowaniu do spędzania czasu nad Wisłą w sposób aktywny bez używania tych substancji. Komunikacja powinna być partnerska, z zachowaniem anonimowości rozmówców oraz ich prawa do decydowania o kontynuowaniu rozmowy. Działania streetworkerów mają charakter terenowy i powinny być prowadzone w najpopularniejszych miejscach odwiedzanych przez młodych ludzi nad Wisłą. Dyżury streetworkerów mogą się odbywać również w klubokawiarniach nad Wisłą.

Minimalny standard pracy streetworkerów:

Streetworkerzy pracują w zespołach dwuosobowych w okresie: od czerwca 2023 do września 2023 oraz od czerwca 2024 do września 2024. Minimalny czas pracy zespołów w tygodniu to piątki i soboty w godzinach wieczornych. W tym okresie pracuje co najmniej dwa zespoły streetworkerskie.

Pożądane jest zwiększenie wymiaru pracy streetworkerów ponad standard minimum, w następujących sytuacjach:

 • Streetworkerzy podejmą pracę w okresie majówki 2023 (1-7 maja 2023) i 2024 (1-5 maja 2024),
 • W okresie czerwiec – wrzesień pożądane jest zapewnienie dyżurów streetworkerów również w czwartki i niedziele. W tym okresie w wybrane niedziele w trakcie dnia mogą być prowadzone działania samych streetworkerów bez pracy stacjonarnych punktów wsparcia kryzysowego,
 • W okresie czerwiec – wrzesień pożądane jest zwiększenie liczby zespołów stretworkerskich do trzech,
 • Zwiększona liczba zespołów ponad standard minimalny danego dnia oraz liczba zespołów pracujących równolegle w tych samych godzinach powinny być uzasadnione aktualnym zapotrzebowaniem uwzględniającym m.in. warunki pogodowe i wydarzenia odbywające się w danym dniu nad Wisłą.

Działania terenowe streetworkerów powinny uwzględniać w zależności od potrzeb w danym dniu obydwa brzegi Wisły - prawa strona rzeki (tj. w obrębie plaży ZOO/Rusałka, plaży Poniatówka, plaży Saska, inne miejsca) i lewa strona rzeki (tj. w obrębie bulwaru Jana Karskiego, bulwaru gen. George’a Pattona, bulwaru Bohdana Grzymały-Siedleckiego i Flotylli Wiślanej - schodki).

Streetworkerzy upowszechniają i rozdają adresatom zdania materiały profilaktyczne. Streetworkerzy w trakcie realizacji zadania powinni współpracować z zespołami, które działają nad Wisłą w ramach innych projektów m.st. Warszawy oraz z klubokawiarniami nad Wisłą.

Grafiki pracy zespołów streetworkerskich na każdy weekend powinien być wysyłane przez koordynatora zadania do wskazanej przez Biuro[1] osoby przed rozpoczęciem działań tj. nie później niż do godz. 14.00 w piątek. W przypadku planowania działań od czwartku – najpóźniej tego dnia do godziny 14.00.

W sytuacji wystąpienia okoliczności (w tym pogodowych) uniemożliwiających przeprowadzenie działań streetworkerów według przyjętego grafiku, za zgodą Biura dopuszcza się odwołanie tych działań i ustalenie innego terminu ich realizacji.

2) Prowadzeniu stacjonarnych punktów wsparcia kryzysowego.

W celu wsparcia działań zespołów streetworkerów w ramach zadania należy zorganizować działanie dwóch stacjonarnych punktów wsparcia kryzysowego. Dyżur w punkcie wsparcia kryzysowego powinien być pełniony przez minimum dwie osoby, z których przynajmniej jedna wykwalifikowana będzie do udzielania interwencji kryzysowej i wsparcia psychologicznego oraz przynajmniej jedna posiadała uprawnienia oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowo dopuszcza się zapewnienie ochrony w punktach.

Do obowiązków osób pełniących dyżur w stacjonarnym punkcie należeć będzie profilaktyka zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwanie w sytuacjach tego wymagających odpowiednich służb, takich jak pogotowie ratunkowe, Straż Miejska, Policja, a także prowadzenie działań w ramach interwencji kryzysowej oraz udzielanie wsparcia psychologicznego osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Wskazanie jest zorganizowanie punktów po obu stronach Wisły. Będą to otwarte przestrzenie na terenie klubokawiarni. W ramach prowadzenia punktów wsparcia kryzysowego należy zapewnić ich aranżację, w tym wygrodzenie np. namiot oraz ich niezbędne wyposażenie tj. stół, krzesła, przepierzenia, zapewnić poniesienie kosztów mediów oraz zapewnić jeden telefon (numer i aparat telefoniczny w każdym punkcie). Aranżacja miejsc i ich oznakowanie wymaga wcześniejszej akceptacji Biura oraz klubokawiarni na terenie, której prowadzony będzie punkt.

Punkty działają w godzinach pracy zespołów streetworkerskich. Zasady opracowywania grafików pracy punktów oraz ich przekazywania i akceptowania przez Biuro są analogiczne jak dla grafików zespołów streetworkeskich opisanych w pkt 1. Grafiki pracy streetworkerów i punktów przekazywane są do Biura w jednym dokumencie.

3) Zorganizowanie szkoleń dla pracowników i/lub właścicieli klubów i punktów gastronomicznych działających na Bulwarach.

Szkolenia powinny być zorganizowane dla pracowników konkretnego klubu (szkolenia mogą być prowadzone cyklicznie ze względu na rotację pracowników). Przedmiotem szkoleń powinny być zasady sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz sposoby reagowania w takich sytuacjach oraz zwiększenie wiedzy o zagrożeniach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz sposobach reagowania w sytuacji wskazującej na jej zażycie przez osobę przebywającą w lokalu. W ofercie należy opisać harmonogram, wymiar godzinowy, zakres tematyczny szkoleń i opisać kwalifikacje kadry prowadzącej szkolenia.

4) Współpraca ze służbami.

Dyżurujący w punktach stacjonarnych powinni współpracować z obsługą klubów nad Wisłą (ze wskazaną przez właściciela osobą z każdego klubu) w zakresie przypadków wymagających pomocy i informacji, z zespołami prowadzącymi streetworking nad Wisłą, w tym działającymi w ramach innych projektów i innymi służbami działającymi nad Wisłą, w szczególności ze Strażą Miejską m.st. Warszawy, pogotowiem ratunkowym, Policją i podmiotami zajmującymi się interwencją kryzysową.

Streetworkerzy w trakcie realizacji zadania współpracują z osobami dyżurującymi w punktach stacjonarnych, z zespołami, które działają nad Wisłą w ramach innych projektów m.st. Warszawy oraz z klubokawiarniami nad Wisłą, z odpowiednimi służbami i podmiotami zajmującymi się interwencją kryzysową.

W ofercie należy opisać procedury postępowania w przypadku interwencji w sytuacjach kryzysowych.

5) Ewaluacja zadania.

Należy zapewnić zewnętrzną ewaluację zadania uwzględniającą rezultaty opisane w ofercie.

Inne wymagania:

 • W ramach zadania należy zapewnić superwizję dla streetworkerów oraz dla pracowników punktów wsparcia kryzysowego (dopuszczalne są spotkania w formie zdalnej np. telekonferencja, czat itp.).
 • Wszyscy realizatorzy zadania (streetworkerzy oraz osoby dyżurujące w stacjonarnych punktach wsparcia, zespół realizujący szkolenia) powinni mieć zapewnione ubezpieczenie w zakresie NNW i OC.
 • Wszyscy realizatorzy zadania powinni mieć zapewnione odpowiednio oznaczone stroje (koszulki), projekt strojów musi uwzględniać wytyczne Biura i uzyskać jego akceptację.
 • Koordynator zadania składa do Biura grafiki pracy streetworkerów oraz punktów na każdy weekend oraz miesięczne raporty z dyżurów i interwencji, z podaniem liczby osób, wobec których prowadzone były działania oraz z opisem charakteru tych działań.

5. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 1. Treści dodatkowych zakładek, w tym dokumenty i multimedia, oraz materiały publikowane w mediach społecznościowych, wytworzone w ramach zadania muszą zostać przygotowane w sposób dostępny, czyli zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 82) i załącznika do niej oraz dokumentu Standard dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy – Wytyczne dostępności treści w części B4 Dostępne dokumenty cyfrowe. Standard dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy jest dostępny pod adresem https://wsparcie.um.warszawa.pl/dostepnosc-cyfrowa
 2. Zadanie powinno być zaprojektowanie i realizowane przez oferenta/ów w taki sposób, aby nie wykluczało z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez oferenta oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. W ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczanie w Kosztach realizacji działań w Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego kosztów związanych z zapewnianiem dostępności.
 3. Organizacja, z którą zostanie zawarta umowa na realizację zadania publicznego nie może dokonywać zakupu środków trwałych. W świetle zapisów zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Limit kwoty, od której liczy się środki trwałe to 10.000 złotych (o ile organizacja nie wprowadziła innych uregulowań).

8. Termin realizacji zadania: od 15 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2024 r.

9. Miejsce realizacji zadania: m.st. Warszawa

10. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć 1 ofertę.

11. Środki przeznaczone na realizację zadania:

- 2023 r. 300 000,00 zł

- 2024 r. 300 000,00 zł

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama