Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NR 5 - Turystyka i krajoznawstwo Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej o zasięgu...

Reklama
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NR 5 - Turystyka i krajoznawstwo Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej o zasięgu powiatowym
Nabór od 14.03.2023 do 05.04.2023 15:00
Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
Łączny budżet 35 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 35 tys. PLN
Powiat Ostródzki, Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NR 5 - Turystyka i krajoznawstwo Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej o zasięgu powiatowym.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NR 5

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

   Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia (wkład osobowy lub finansowy) lub powierzenia (bez wkładu własnego lub finansowego).

 

 

Numer zadania

Nazwa i rodzaj zadania

Formy realizacji zadania

Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania (w zł)

 

1.

Turystyka i krajoznawstwo Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej o zasięgu powiatowym.

Zakres zadania:

Prowadzenie punktu Informacji Turystycznej promującej atrakcje i wydarzenia Powiatu Ostródzkiego.  W ramach zadania niezbędne jest rozbudowanie, aktualizowanie bazy danych o infrastrukturze turystycznej, walorach, atrakcjach turystycznych, bazie noclegowej i gastronomicznej z obszaru Powiatu Ostródzkiego. Dystrybucja informacji turystycznej wśród turystów
 i mieszkańców powiatu Ostródzkiego przy pomocy drukowanych materiałów promocyjnych  (mapy Powiatu Ostródzkiego)  - co najmniej 3500 szt.) 

 

Zadanie może być realizowane od 2.01.2023 r. do 31.12.2023 r

 

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich:

 

Koszty zadania w 2022 r. – 35 000,00 zł.

Koszty zadania w 2021 r. – 25 000,00 zł

35 000,00

 

2.Podmioty uprawnione do składania ofert

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Termin, miejsce składania ofert:

3.1 Termin składania ofert na realizację zadania określonych w ust.1 niniejszego ogłoszenia oraz potwierdzenia złożenia oferty upływa 5.04.2023 r. o godz. 15:00.

3.2 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować z systemu Witkac.pl, podpisać przez upoważnione osoby oraz przesłać skanem na adres: a.rosloniec@powiat.ostroda.pl 

3.3 Oferty składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków Witkac.pl udostępnionego na stronie www.witkac.pl. Instrukcja założenia konta
w systemie elektronicznym Witkac.pl oraz złożenia oferty dostępna jest na stronie internetowej www.witkac.pl.

3.4 Wymagane załączniki do oferty:

-  Skan statutu organizacji.

4. Tryb rozpatrywania ofert

4.1 Złożona w terminie i  zgodnie z zasadami oferta podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. 

4.2 Oferty, które spełnią wymogi formalne zostają poddane ocenie merytorycznej przez Komisję Konkursową, wg kryteriów określonych w pkt. 6.2 niniejszych Wytycznych.

4.3 Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych zostają bez rozpatrzenia.

4.4 Komisja dokonuje oceny złożonych ofert, a następnie przedstawia Zarządowi Powiatu protokół z posiedzenia komisji konkursowej.

4.5 Zarząd  Powiatu  w  Ostródzie  zawiera  z  oferentem  umowę  na realizację zadania. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.

 

5. Warunki realizacji zadania

5.1 Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy zawarte między Zarządem Powiatu a  Oferentami wybranymi w wyniku konkursu ofert.

5.2 Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić przed datą zawarcia umowy z Powiatem Ostródzkim, jednakże z przyznanej dotacji mogą być sfinansowane wyłącznie koszty powstałe
 i poniesione po zawarciu umowy. Koszty zadania poniesione przed datą zawarcia umowy mogą być finansowane wyłącznie z innych środków finansowych.

5.3 Podmiot  uzyskujący  dotację  ze  środków  samorządu  powiatu,  jest  zobowiązany do informowania we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych
i edukacyjnych, które dotyczą realizowanego działania, że zadanie jest „realizowane przy współudziale finansowym Powiatu Ostródzkiego”.

5.4 Koszty, które nie będą pokrywane w ramach dotacji :

- Wydatki inwestycyjne, w tym m. in.: budowa, zakup budynków, zakup gruntów, działalność gospodarcza,

- pokrycie deficytu działalności organizacji,

- wsteczne finansowanie projektów,

- działalność polityczna i religijna,

5.5 Dotacji nie można wykorzystać na cele inne niż przewidziane w ofercie i uwzględnione w umowie pod rygorem zwrotu wraz z odsetkami. Dofinansowanie obejmuje tylko koszty związane z realizacją zadania.

5.6 Wykonawca zadania może samodzielnie dokonać przesunięć środków pomiędzy pozycjami zaktualizowanego kosztorysu w pozycjach finansowanych z otrzymanej
z samorządu Powiatu dotacji, stanowiącego załącznik do umowy do wysokości 10% w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. Inne zmiany, przed ich przeprowadzeniem, wymagają akceptacji ze strony Powiatu Ostródzkiego.

5.7 Od  kwoty  dotacji,  pobranej  w  nadmiernej  wysokości  naliczane  są  odsetki  zgodnie z przepisami o finansach publicznych w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

5.8 Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawarta umową.

5.9 Warunkiem prawidłowości wykonania zadania stanowi rozliczenie się
 z założonych w ofercie  rezultatów.  Rezultaty będą zaakceptowane przy osiągnięciu minimalnego pułapu co najmniej 80% założonych wartości.

5.10 Zleceniobiorca  jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyką zadania publicznego, w zakresie określonym w art. 6, ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W indywidualnym przypadku, jeżeli Zleceniobiorca nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1, 2 i 3 ustawy, Podmiot jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

6.Kryteria formalne i merytoryczne oceny ofert

6.1  Kryteria oceny formalnej:

 

 

TAK

NIE

1. Czy oferta została złożona w systemie informatycznym Witkac.pl w terminie określonym w otwartym konkursie ofert?

 

 

 

 

 

2. Czy wygenerowano potwierdzenie złożenia oferty wraz z   podpisami osób upoważnionych i przesłano skanem w określonym terminie ?

 

 

 

 

 

3.  Czy proponowane zadanie jest zgodne z zakresem  zawartym w ogłoszeniu o konkursie?

 

 

 

 

 4 . Czy termin realizacji zadania jest zgodny z terminem  zawartym w ogłoszeniu o konkursie ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5. Czy załączono skan statutu organizacji ?

 

 

 

 

 

 

Oferta spełnia/ nie spełnia* wymogi formalne Uzasadnienie:..................................................................................................................................

* zaznaczyć właściwe

 

6.2 Kryteria oceny merytorycznej :

 

  

   l.p

KRYTERIA

Max. liczba punktów

Przyznana liczba punktów

1.

Dobrze zaplanowany harmonogram w  odniesieniu  do  zadania  (m.in. realność realizacji działań w założonych terminach, przejrzystość realizacji projektu).

10

 

2.

Planowane rezultaty wynikające z realizacji projektu (efekty, materialne „produkty” i „usługi” zrealizowane na rzecz odbiorców zadania, wydarzeń), zasięg oddziaływania projektu, zmiany społeczne osiągnięte poprzez realizację zadania, wykorzystanie osiągniętych rezultatów w trakcie dalszych działań organizacji, sposób monitorowania rezultatów.

10

 

3.

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania                                   ( przejrzystość kalkulacji kosztów, racjonalność wydatków).

10

 

4.

Sposób promocji zadania oraz promowania Powiatu Ostródzkiego w związku z współfinansowaniem projektu.

10

 

5.

Doświadczenie w realizacji podobnych zadań, zasoby kadrowe (doświadczenie osób, kwalifikacje), Zasoby organizacji pozwalające na realizację projektu ( m.in. zasoby lokalowe, sprzętowe, wyposażenie w sprzęt biurowy).

10

 

 

RAZEM

50

 

      

Aby oferta mogła być dalej rozpatrywana musi osiągnąć minimalny próg 20 punktów

 

7. Postanowienia końcowe:

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu, w całości lub w zakresie poszczególnych zadań, w przypadku:

   - braku ofert,

   - gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu,

- na skutek zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia konkursu, a których zaistnienie uniemożliwia lub ogranicza możliwość realizacji zadań publicznych.

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama