Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży...

Reklama
Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Poznania w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Nabór od 13.03.2023 do 03.04.2023 23:59
Wydział Sportu
Łączny budżet 350 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Poznania w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 61/2023 NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1. Zadanie dotyczy organizacji stałych, systematycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

2. W ramach zadania wymagany jest udział minimum 15 beneficjentów.

3. W ramach zadania zajęcia powinny odbywać się co najmniej dwa razy w tygodniu.

4. Przy realizacji zadania wymagany jest wkład finansowy (oferty zawierające wyłącznie wkład osobowy, w tym pracę społeczną członków i świadczenia wolontariuszy, nie będą rozpatrywane).

5. Jeden podmiot może złożyć jedną ofertę (jeżeli wnioskodawca przewiduje prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, należy w uwagach zamieścić informację o wysokości wnioskowanej dotacji na poszczególne dyscypliny).

6. W zadaniach mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Poznania.

7. Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.

8. Wymaga się, aby oferent wszechstronnie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.

9. Wszystkie oferty muszą zawierać elementy profilaktyki alkoholowej mające na celu promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

10. Oferta powinna zawierać opis działania „promocja realizowanego zadania”, nawet jeśli nie będzie generowała żadnych kosztów (na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych musi znaleźć się informacja o bieżącej realizacji dofinansowanego projektu, np. aktualny harmonogram zajęć lub innych działań, wyniki sportowe, fotorelacja).

11. Do oferty prosimy dołączyć w formie elektronicznej tygodniowy harmonogram zajęć dla każdej grupy treningowej oraz imienną listę beneficjentów wraz z rokiem urodzenia.

12. W punkcie oferty „dodatkowe informacje” prosimy zawrzeć tabelę kosztorysową z podziałem kosztów na środki własne oraz środki pochodzące z dotacji. Dopuszcza się możliwość dołączenia powyższych informacji w formie pliku w załącznikach do oferty

13. Oferent ma obowiązek dostosowywania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji oferent jest zobowiązany do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

UWAGA!

Otrzymanie dofinansowania w ramach zadania„Szkolenie w 2023 r. młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego – Młodzieżowe Centra Sportu” w obszarach „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” oraz „ przeciwdziałanie  uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie zajęć sportowych w tej samej dyscyplinie w ramach powyższego zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama