Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2023 roku

Reklama
Nabór od 13.03.2023 do 04.04.2023 23:59
Referat zamówień publicznych, funduszy zewnętrznych i promocji
Łączny budżet 15 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 5 tys. PLN
Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Gminy w Cewicach, Referat zamówień publicznych, funduszy zewnętrznych i promocji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2023 roku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały
Nr XLI/344/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 25.10.2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

 

Wójt Gminy Cewice ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

I. Rodzaj zadania:

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 2. Promocja i organizacja wolontariatu
 3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu ma formę wspierania wraz z dofinansowaniem zadań publicznych.
 2. Wysokość środków publicznych w budżecie Gminy Cewice przeznaczonych w 2023 roku na realizację wskazanego zakresu zadań wynosi 15.000 zł , w tym na:
 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - 5.000,00 zł
 2. Promocja i organizacja wolontariatu - 5.000,00 zł
 3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 5.000,00 zł
 1. Współfinansowanie w postaci dotacji z budżetu Gminy Cewice w wysokości łącznej do 90 % całkowitego kosztu w/w zadań.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji określa Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Cewice w 2023 roku. Regulamin dostępny jest w Urzędzie Gminy w Cewicach w pokoju nr 19, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cewicach (www.bip.cewice.pl), na stronie internetowej Gminy Cewice (www.cewice.pl), na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cewicach oraz na platformie Witkac.pl.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadań:

 1. Realizacja zadań nastąpi w okresie od dnia 1 maja 2023 roku do dnia 20 grudnia 2023 roku.
 2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z ofertą.
 3. Adresatami zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Cewice.
 4. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 5. Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, chyba że podmiot, który zawarł umowę na realizację zadania publicznego, zleci realizację zadania publicznego lub jego części wybranym,
  w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niebędącymi stronami umowy. Informacja o takim zleceniu realizacji całości lub części zadania musi być wskazana w pkt III 4 oferty – Plan i harmonogram działań na rok…
 6. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, tj. jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%, przy czym ogólna kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu.
 7. Zleceniobiorca, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
  w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1781 ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.).
 8. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania
  w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych
  i promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej Zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji  tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie współfinansowania realizacji zadania przez Gminę Cewice.
 9. Pozostałe warunki realizacji zadania określać będzie umowa na realizację zadania publicznego.

 

V. Termin składania ofert:

 1. Oferty, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2057), należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC” udostępniony na stronie www.witkac.pl do dnia 4 kwietnia 2023, do godz. 23:59
 2. Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony oferty, tj. „Potwierdzenia Złożenia Oferty”, podpisaną przez osoby reprezentujące organizację zgodnie z zapisami
  w KRS lub innego rejestru lub ewidencji, zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą
  i adresem oferenta, z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych
  w 2023 roku”. PZO należy do dnia 5 kwietnia 2023 roku, do godz. 15:30
  przesłać pocztą (obowiązuje data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Gminy
  w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Cewicach.
 3. Oferty złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać wyłącznie za pomocą elektronicznego systemu naboru wniosków „WITKAC”

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 19 kwietnia 2023 roku.
  Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty określa Regulamin Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2021 roku, znajdujący się w Urzędzie Gminy w Cewicach w pokoju nr 19, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cewicach (www.bip.cewice.pl), na stronie internetowej Gminy Cewice (www.cewice.pl), na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cewicach oraz na platformie Witkac.pl.

 

VII.Zrealizowane w 2022 roku zadania publiczne tego samego rodzaju  i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie

W 2022 roku Gmina Cewice przekazała na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym z zakresu:

 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 5.000,00 zł

 

 

 

 

Źródło: Urząd Gminy w Cewicach

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama