Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących

Reklama
Nabór od 02.03.2023 do 27.03.2023 15:30
Urząd Miasta Rzeszowa
Łączny budżet 700 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku pn.: „Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego”.

I. Rodzaj zadania.
„Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego”.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
1. Wysokość zaplanowanych środków: 700 000,00 zł (słownie złotych: siedemset tysięcy).

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, w przedziale czasowym określonym w ofercie oraz jej aktualizacjach, nieprzekraczającym okresu od 15 marca 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie działań na rzecz dzieci i młodzieży, mieszkańców Rzeszowa w celu zagospodarowania ich czasu wolnego, w szczególności poprzez organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych, mających na celu rozwój i doskonalenie sprawności fizycznej, odnowę sił psychofizycznych, aktywny wypoczynek lub popularyzację walorów rekreacji ruchowej w celu minimalizowania występowania negatywnych zjawisk społecznych wśród beneficjentów zadania. Realizacja projektu powinna również przyczyniać się, poprzez wyrabianie wśród uczestników zadania nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promocję zdrowego stylu życia, do wzrostu świadomości na temat zagrożeń wynikających z uzależnień od substancji szkodliwych dla zdrowia, w tym alkoholu, narkotyków, środków odurzających, tytoniu itp. Przez realizację projektów zgłaszanych w celu wykonania zadania publicznego należy rozumieć niezwiązane z udziałem w systemie stałego współzawodnictwa sportowego krajowych i lokalnych związków sportowych:

1) zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą – prowadzone w formie periodycznej, w okresie, o którym mowa w pkt IV.1 ogłoszenia, pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
2) imprezy – wydarzenia jednorazowe lub wydarzenia towarzyszące zajęciom sportowym, powiązane tematycznie z prowadzonymi zajęciami, odbywające się równolegle lub kończące cykl zajęć sportowych turnieje, zawody lub rajdy pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Termin składania ofert
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie https://generatorNGO.erzeszow.pl.
2. W celu złożenia oferty należy wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF opatrzony sumą kontrolną podpisać za pomocą podpisu elektronicznego np. xades, pades, profil zaufany, dowód osobisty lub inny podpis kwalifikowany a następnie podpisany plik oferty wgrać do Generatora eNGO.
3. Oferent może również złożyć przy użyciu profilu zaufanego ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa. W tym celu wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF opatrzony sumą kontrolną należy załączyć do pisma ogólnego i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Miasta Rzeszowa.
4. W przypadku braku możliwości złożenia oferty w sposób opisany w punkcie V.2-3 ogłoszenia, Oferent może złożyć ofertę w sposób tradycyjny. W tym przypadku należy wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF opatrzony sumą kontrolną wydrukować. Wydrukowaną ofertę należy podpisać i dostarczyć do Urzędu Miasta Rzeszowa za pośrednictwem:
1) Wydziału Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 13,
2) Punktu kancelaryjnego przy ul. Rynek 12,
3) Punktu Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20,
4) Punktu Obsługi Mieszkańców w Centrum Kulturalno-Handlowym „Millenium Hall”, Al. Kopisto 1,
5) Punktu Obsługi Mieszkańców w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów” Al. Rejtana 65,
6) Punktu Obsługi Mieszkańców w Galerii Rzeszów, Al. Piłsudskiego 44.
5. Złożenie oferty w sposób, o którym mowa w punktach V.2-4 ogłoszenia powinno nastąpić w terminie do trzech dni roboczych od daty sporządzenia oferty w Generatorze eNGO, nie później niż do dnia 27 marca 2023 r.
6. Oferta sporządzona w systemie Generator eNGO oraz złożona w sposób, o którym mowa w punktach V.1-3 ogłoszenia musi posiadać taką samą sumę kontrolną. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.
7. Jeżeli dla ważności składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie kilku osób, oferta powinna zostać podpisana jednolicie albo za pomocą podpisu elektronicznego, albo tradycyjnie przez każdą z osób reprezentujących oferenta. W przypadku złożenia oferty podpisanej w sposób mieszany, tj. zarówno podpisem sporządzonym odręcznie, jak i podpisem elektronicznym, oferent zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych.

Reklama