Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa”

Reklama
Nabór od 01.03.2023 do 30.03.2023 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji
Łączny budżet 560 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na lata 2023-2024 pn. „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa”.

1. W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań publicznych, mających charakter wieloletnich, cyklicznych przedsięwzięć z zakresu edukacji.
2. Celem konkursu jest realizacja różnorodnych działań w formie online, kierowanych do dzieci i młodzieży. 

Działania te mają dotyczyć:
1) znajomości prawa, 
2) zasad bezpieczeństwa zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym,
3) przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci, 
4) sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje, doświadczane przez dzieci i młodzież także online, 
5) sposobów upowszechniających praktyki zapobiegające przejawom nierówności i dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży.

3. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań, które uwzględniają obydwa poniższe działania, tj. nie dopuszcza się złożenia oferty obejmującej realizację tylko jedno z poniższych działań:

1) organizację różnorodnych inicjatyw edukacyjnych m in.: warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń poruszających zagadnienia bezpieczeństwa zarówno w świecie wirtualnym jak i rzeczywistym, w tym przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci, sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online, znajomości prawa, a także upowszechniających praktyki zapobiegające przejawom nierówności i dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży. W ramach realizacji tego działania oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a) realizacja co najmniej jednego typu inicjatywy edukacyjnej, sposób monitorowania tego rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: nazwa inicjatywy wraz z opisem jej założeń i zrealizowanych celów,

b) udział w inicjatywie edukacyjnej min. 100 uczniów, sposób monitorowania tego rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: wykaz uczestników, harmonogram/agenda,

c) objęcie inicjatywą edukacyjną co najmniej 2 szkół z min. 2 powiatów w województwie małopolskim,
sposób monitorowania tego rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: wykaz szkół, wykaz powiatów,

d) współpraca przy realizacji inicjatywy edukacyjnej z min. 1 partnerem: przedstawicielem środowiska prawniczego, policją, strażą miejską, strażą pożarną i pogotowiem (min. jeden z wymienionych),
sposób monitorowania tego rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: wykaz partnerów uczestniczących w projekcie,

2) przygotowanie materiałów edukacyjnych, tj. atrakcyjnych wizualnie pakietów edukacyjnych, zawierających kompendium wiedzy dostosowane dla danego poziomu edukacyjnego uczestników, które odpowiadają założeniom konkursu oraz produkcję krótkich, atrakcyjnych wizualnie i merytorycznie filmów edukacyjnych oraz ich rozpowszechnienie wśród młodzieży, w szczególności ze szkół objętych projektem.

Materiały i filmy edukacyjne należy przygotować we współpracy z partnerami ze środowiska prawniczego, policją, strażą miejską, strażą pożarną lub pogotowiem (min. jeden z wymienionych) i poruszać w nich problematykę bezpieczeństwa w świecie wirtualnym i rzeczywistym, w tym przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci, sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online, znajomości prawa, zapobiegania przejawom nierówności i dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży oraz produkcję jednego, krótkiego filmu/spotu wprowadzającego w założenia projektu oraz zachęcającego do udziału w nim. Koniecznym dla realizacji projektu jest wyprodukowanie łącznie co najmniej pięciu 3-5 minutowych filmów edukacyjnych, we współpracy z min. 1 z ww. partnerów, o jakości i parametrach umożliwiających emisję filmów w internecie i telewizji. W ramach realizacji tego działania oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a) przygotowanie i wydrukowanie min. 100 pakietów edukacyjnych (po 1 pakiecie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie), sposób monitorowania tego rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: liczba przygotowanych pakietów edukacyjnych,

b) wyprodukowanie min. 5 3-5 minutowych filmów, sposób monitorowania tego rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: liczba wyprodukowanych filmików edukacyjnych,

c) współpraca przy realizacji zadania z min. 1 partnerem: przedstawicielem środowiska prawniczego, policją, strażą miejską, strażą pożarną lub pogotowiem, sposób monitorowania tego rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: wykaz partnerów uczestniczących w projekcie.

Na realizację zadań wybranych w ramach tego konkursu w latach 2023 – 2024 przeznacza się środki finansowe do kwoty ogółem 560 000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), w tym w 2023 r. - 380 000 zł i w 2024 r. – 180 000 zł

Do Konkursu mogą być składane oferty na realizację zadań realizowanych tylko w okresie dwuletnim (dwie edycje), których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 marca 2023 roku, a kończyć nie później niż 30 czerwca 2024 roku.

Zlecenie ww. zadania odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji. Przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadania; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia i realizacji zadania – zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 319/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2023 roku.

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią uchwały i regulaminem Konkursu.

Termin i sposób składania dokumentów:

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo

Etap pierwszy:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-03-30  23:59 

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

Etap drugi:

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-03-31  16:00 

Pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

z dopiskiem na kopercie:
„Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa 2023-2024”  

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
lub w jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa 2023-2024” 

Elektronicznie:

Informacje o sposobie wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. 
UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.
Suma kontrolna wygenerowanej oferty w pliku elektronicznym w formacie pdf, powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO.

Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

Dzienniki Podawcze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego znajdują się:
1) w Krakowie przy ul. Racławickiej 56, ul. Basztowej 22 lub Wielickiej 72 B;
oraz w Agendach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w:
2) Nowym Sączu - ul. Jagiellońska 52;
3) Oświęcimiu - ul. Górnickiego 1;
4) Tarnowie - al. Solidarności 5-9;
5) Nowym Targu - al. Tysiąclecia 44;
6) Miechowie - ul. Warszawska 10;
7) Zakopanem - ul. Kościeliska 7.

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu:

  • W przypadku wersji papierowej - data potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).
  • W przypadku wersji elektronicznej - data doręczenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.
Reklama