Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 01.03.2023 do 30.03.2023 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na lata 2023-2024 pn. „Kocham Polskę!”.

Celem konkursu jest wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, propagowanie wartości takich jak: wolność, niepodległość, poszanowanie ojczyzny. Powierzenie zadania wiąże się z udzieleniem przez WM dotacji na sfinansowanie realizacji programu upowszechniania wiedzy historycznej o Polsce i organizacji wydarzeń o charakterze historyczno-patriotycznym oraz promocji polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży z Małopolski.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań, które uwzględniają obydwa poniższe działania, tj. nie dopuszcza się złożenia oferty obejmującej realizację tylko jedno z poniższych działań:

1)           organizacja co najmniej 5 wydarzeń/imprez/konkursów o charakterze historyczno-patriotycznym, promujących polską tradycję, a także rozpowszechnianie materiałów promujących polskie symbole narodowe podczas ww. wydarzeń, a także obligatoryjnie w co najmniej 5 szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych na terenie Małopolski liczonych łącznie (np.  poprzez  przekazanie biało-czerwonych chorągiewek, kotylionów, lub zakup masztu/masztów flagowych wraz z biało-czerwonymi flagami, celem ich dalszego nieodpłatnego użyczenia małopolskim szkołom, przedszkolom lub innym placówkom oświatowym)

W ramach realizacji tego działania oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

 a)    realizacja co najmniej 5 wydarzeń/imprez/konkursów o charakterze historyczno-patriotycznym, promujących polską tradycję, polskie symbole narodowe sposób monitorowania tego rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: nazwa wydarzenia/imprezy/konkursu wraz z opisem jego założeń i zrealizowanych celów,

 b)    przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów promujących polskie symbole narodowe na terenie min. 5 szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych na terenie Małopolski liczonych łącznie sposób monitorowania tego rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: lista  szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych na terenie Małopolski, liczonych łącz, do których zostaną dostarczone materiały promujące polskie symbole narodowe,

2)   realizacja przy pomocy wykwalifikowanej kadry co najmniej 2 kursów dostosowanych poziomem zaawansowania do dzieci i młodzieży młodszej, zgodnie z podstawą programową Edukacji do bezpieczeństwa, dla minimum 100 dzieci i młodzieży z terenu Małopolski (podczas zajęć mogą zostać omówione np. zasady zachowania i odpowiedniej reakcji w sytuacjach zagrożenia dla zdrowia i życia oraz w stanach nadzwyczajnych, bezpieczeństwa państwa, edukacji obronnej, pierwsza pomoc przedmedyczna, organizacja działań ratowniczych, poszukiwanie wody pitnej, filtracja, dezynfekcja, orientacja w terenie)

W ramach realizacji tego działania oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a)       realizacja co najmniej 2 kursów survivalu (przetrwania)sposób monitorowania tego rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: opis kursów i zrealizowanych celów,

 b)    uczestnictwo co najmniej 100 dzieci i młodzieży z terenu Małopolski w kursach survivalu (przetrwania)sposób monitorowania tego rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: lista uczestników,

Zlecenie ww. zadania odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach tego konkursu w latach 2023 – 2024 środki finansowe do kwoty ogółem 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym w 2023 r. -  600 000,00 zł i w 2024 r. – 400 000,00 zł.

Do Konkursu mogą być składane oferty na realizację zadań realizowanych tylko w okresie dwuletnim (dwie edycje), których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 marca 2023 roku, a kończyć nie później niż 30 czerwca 2024 roku.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadania; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia i realizacji zadania – zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 320/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2023 roku.

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią Uchwały i Regulaminem Konkursu.

Termin i sposób składania dokumentów:

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo

Etap pierwszy:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-03-30  23:59 

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

Etap drugi:

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-03-31  16:00 

Pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

z dopiskiem na kopercie:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 r. pn. "Kocham Polskę!" 

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
lub w jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 r. pn. "Kocham Polskę!"

Elektronicznie:

Informacje o sposobie wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. 
UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.
Suma kontrolna wygenerowanej oferty w pliku elektronicznym w formacie pdf, powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO.

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu:

  • W przypadku wersji papierowej - data potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).
  • W przypadku wersji elektronicznej - data doręczenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.
Reklama