Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Świadczenie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej

Reklama
Nabór od 08.03.2023 do 31.03.2023 16:15
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłasza otwarty konkurs ofert na 2023 rok na powierzenie lub wsparcie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych.
  1. I.Rodzaj zadania objętego konkursem ofert

Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 100 000 zł.

W ramach tego rodzaju zadania Urząd może sfinansować lub dofinansować pokrycie kosztów zapewnienia kombatantom i innym osobom uprawnionym - wymagającym ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność pielęgnacji i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - opieki, w szczególności: pielęgnacji i opieki w czasie choroby; opieki higienicznej, pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych lub w zakupie niezbędnych leków zaleconych przez lekarza (bez pokrycia kosztów realizacji recept); niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; pomocy w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu; pomocy w zakupie odzieży i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku, pomocy w dotarciu do podmiotów prowadzących działalność leczniczo – rehabilitacyjną oraz pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zapewnieniem opieki wymienionym osobom, tj. przeszkolenie osób mających wykonywać ww. czynności, kosztów, takich jak m.in. koszt zakupu akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie rządowych zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz w niniejszym ogłoszeniu.

 3. Dotacja nie może zostać przyznana na:

a) część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług;

b) zadanie już zrealizowane;

c) spłatę zaległych zobowiązań;

d) pokrycie kosztów delegacji służbowych;

e) bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, opłaty abonamentowe za: telefon i Internet oraz koszty stałe prowadzenia rachunku bankowego);

f) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę;

g) zakup środków trwałych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120, ze zm.));

 4. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

III. Termin i warunki realizacji zadań

 1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2023.

 2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 3. Oferent realizując zadanie publiczne, jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w zawartej umowie, o czym mowa w art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.

 4. W przypadku gdy całkowity udział środków z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w realizacji zadania publicznego wynosi co najmniej 50 tys. zł, Oferent zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu realizacji zadania publicznego plakatu informacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 953 i 2506), chyba że nie można jednoznacznie określić miejsca realizacji zadania publicznego, oraz do zamieszczenia na swojej stronie internetowej, o ile ją posiada, oraz na swoich profilach w internetowych serwisach społecznościowych, o ile takie posiada, informacji o treści wymaganej przez to rozporządzenie. Bliższe 
informacje w tej sprawie dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne.

 5. Oferent, realizując zadanie publiczne, zobowiązany jest do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), a także ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.). 

IV. Termin i formy składania ofert

 1. Wyznacza się termin składania ofert:

do 31 marca 2023 r.

 2. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać lub złożyć do godziny 16:15

  • bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa w terminie określonym w otwartym konkursie ofert

lub

Załączniki zamieszczone w przestrzeni dyskowej w Internecie, tzw. „chmurze” nie będą pobierane.

DECYDUJE DATA I GODZINA WPŁYWU OFERTY DO URZĘDU!

V. Warunki składania oferty

 1. Ofertę należy wypełnić czytelnie na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057).

2. Oferenci realizujący zadanie publiczne muszą prowadzić działalność statutową w obszarze zadań objętych konkursem.

3. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie – oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania. Do takiej oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki pomiędzy oferentami, pod rygorem odrzucenia z przyczyn formalnych.

4. Wymagane jest wypełnienie w ofercie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego w części III oferty pkt. 6, z określeniem wskaźnika rezultatu oraz sposobu jego monitorowania.

5. Niezbędne jest podanie nazw rodzajów kosztów w tabeli: Zestawienie kosztów realizacji zadania.

6. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 20% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego. Katalog kosztów administracyjnych ujęty został w pliku do pobrania: Katalog kosztów administracyjnych.

 7. Wniesienie wkładu finansowego własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

 8. W przypadku planowanego pokrywania kosztów z wkładu osobowego i/lub rzeczowego, obowiązkowe jest wskazanie w części VI oferty w Innych informacjach nazw tych kosztów oraz oszacowanie ich wartości. Nie podanie powyższej informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 9. Wysokość wkładu rzeczowego powinna zostać potwierdzona wyceną, umową, dokumentami księgowymi, kosztorysem itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
w formie załącznika do oferty.

 10. Wniesienie wkładu osobowego i rzeczowego nie jest obowiązkowe.

 11. Do oferty należy dołączyć listę osób wraz z podaniem nr dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień nadanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz oświadczenie oferenta o posiadaniu zgody osób objętych listą na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z udziałem oferenta w otwartym konkursem ofert na 2023 r. na realizację rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych.

12. Kopie wymaganych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.

Reklama