Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 06.03.2023 do 28.03.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Łączny budżet 470 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Seniorzy, Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2023 r.

I. RODZAJ ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2023

Katalog zadań
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ:

CEL: Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz zwiększenie świadomości konsumenckiej jak również rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Zadanie 1.
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych - w kwocie 20 000,00 PLN,
Maksymalna kwota dofinansowania na zadanie 1 z zakresu pomocy społecznej nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 PLN

Zadanie 2.
Dofinansowanie działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych w różnych sferach życia - w kwocie 330 000,00 PLN,
Maksymalna kwota dofinansowania na zadanie 2 z zakresu pomocy społecznej nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 PLN

Zadanie 3.
Promowanie działań na rzecz pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych - w kwocie 30 000,00 PLN .
Maksymalna kwota dofinansowania na zadanie 3 z zakresu pomocy społecznej nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 PLN

Zadanie 4.
Działania edukacyjno-informacyjne na rzecz ochrony konsumentów – w kwocie 20 000,00 PLN,
Maksymalna kwota dofinansowania na zadanie 4 z zakresu pomocy społecznej nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 PLN

Zadanie 5.
Łagodzenie skutków ubóstwa i wsparcie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych poprzez wsparcie m.in. banków żywności, schronisk dla bezdomnych, noclegowni - w kwocie 70 000,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania na zadanie 5 z zakresu pomocy społecznej nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 PLN

Łączna kwota dotacji w roku 2023 na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 470 000,00 PLN.

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2, III piętro pok. 311 lub za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pomocą generatora wniosków https://swietokrzyskie.engo.org.pl w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia /dzień ukazania się ogłoszenia nie jest liczony do terminu 21 dni/ tj. termin składania ofert upływa w dniu 28.03.2023 r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Reklama