Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizacja zawodów i wydarzeń tanecznych dla dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 10.03.2023 do 31.03.2023 23:59
Sport - CUW i GCKiP
Łączny budżet 45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Gminy Kobylnica, Sport - CUW i GCKiP ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja zawodów i wydarzeń tanecznych dla dzieci i młodzieży.

Nazwa zadania: Organizacja zawodów i wydarzeń tanecznych dla dzieci i młodzieży.

  1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanymi jako oferent).
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
  3. Zlecenie zadania odbywa się w formie wspierania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  4. Rekomendowane będą oferty, w których wysokość dotacji nie będzie przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania. W przypadku przekroczenia progu 80% oferta może nie uzyskać pozytywnej rekomendacji.
  5. Rekomendowany jest wkład własny finansowy podmiotu lub pozyskany z innych źródeł przez wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10 % otrzymanej kwoty dotacji.

 

Oferta powinna być złożona na stronie serwisu internetowego Witkac.pl do dnia 31.03.2023 r., natomiast potwierdzenie o którym mowa w ogłoszeniu w pkt. III.2 należy złożyć do dnia 03.04.2023 r. w godzinach otwarcia Urzędu Gminy Kobylnica w Biurze Obsługi Interesanta (budynek B), ul. Główna 20, przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu) lub  przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Kobylnica na platformie ePUAP.

Oferty złożone w generatorze wniosków bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia 

Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu

Źródło: Urząd Gminy Kobylnica

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama