Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

"Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami programów o tematyce profilaktyki uzależnień...

Reklama
"Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami programów o tematyce profilaktyki uzależnień oraz promowania zdrowego stylu życia"
Nabór od 14.03.2023 do 07.04.2023 15:00
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Gminy Zbuczyn, Wydział Organizacyjno-Administracyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami programów o tematyce profilaktyki uzależnień oraz promowania zdrowego stylu życia".

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 r.  w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą:  „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci  i młodzieży szkolnej z elementami programów o tematyce profilaktyki uzależnień oraz promowania zdrowego stylu życia”.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zbuczyn,
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

Opis zadania:

  1. zadanie obejmuje organizację półkolonii, zwanych dalej wypoczynkiem w okresie od 17 lipca 2023 r. do 18 sierpnia 2023 r. połączonych z promowaniem zdrowego trybu życia oraz realizacją programów o tematyce profilaktyki uzależnień;
  2. zadanie realizowane będzie w formie półkolonii przez okres minimum 6 dni, w czasie minimum 5 godzin dziennie oraz w 8 różnych punktach zlokalizowanych w obwodach szkolnych szkół publicznych na terenie Gminy Zbuczyn i obejmie przynajmniej jedną wycieczkę w miejsce atrakcyjne dla dzieci. Link do Uchwały Nr LVII/506/2022 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29  sierpnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn oraz określenia granic ich obwodów:  https://tiny.pl/w24sl

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć, w szczególności na:

  1. zatrudnienie opiekunów, animatorów,
  2. zakup materiałów na zajęcia dla uczestników, nagrody,
  3. posiłek, napoje,
  4. transport na wycieczkę, na basen, do kina, do innych miejsc, instytucji kultury lub sportu,
  5. zakup biletów wstępu,
  6. koszty administracyjne, przy czym nie mogą być wyższe niż 20% sumy kosztów realizacji zadania.

Dofinansowanie można wykorzystać pod warunkiem otrzymania przez organizatora wypoczynku zaświadczenia o zgłoszeniu placówki wypoczynku właściwemu dla miejsca siedziby organizatora, Kuratorowi Oświaty (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży). Zaświadczenie trzeba przedstawić najpóźniej przed podpisaniem umowy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama