Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących...

Reklama
III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku. Zadanie: Stworzenie i realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+), zapewniającego dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w tym m.in. zajęć sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów i trenerów, organizowanie spotkań okolicznościowych
Nabór od 08.03.2023 do 29.03.2023 23:59
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku. Zadanie: Stworzenie i realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+), zapewniającego dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w tym m.in. zajęć sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów i trenerów, organizowanie spotkań okolicznościowych. .

ZARZĄDZENIE NR 46/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 8 marca 2023 roku

 

w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40), art. 11 ust 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022, poz. 1327 ze zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2023 r. poz. 165 ze zm.), Uchwały Nr XLIII/490/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2022r. w sprawie  uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023 oraz Uchwały Nr XLIV/501/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023 oraz Uchwały Nr XLIV /500/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia
22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2026, zarządza się, co następuje:

§1. Ogłasza się III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku.

§2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
 3. na stronie internetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – www.nowydwormaz.pl/ngo

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

/-/ Jacek Kowalski

 

Załącznik do Zarządzenia nr 46/2023

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 8 marca 2023 roku.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku, polegających na: „Stworzeniu i realizacji programu profilaktycznego dla osób starszych (60+), zapewniającego dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w tym m.in. zajęć sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów i trenerów, organizowanie spotkań okolicznościowych” oraz zaprasza do składania ofert.

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie ich wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

 1. Rodzaj zadania i warunki realizacji i wysokość środków publicznych, które Miasto Nowy Dwór Mazowiecki ma zamiar przeznaczyć na  realizację tego zadania (wg klasyfikacji budżetowej: dział 851 rozdział 85154 paragraf 2360).

 

Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji

Zadanie:

Stworzenie i realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+), zapewniającego dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w tym m.in. zajęć sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów i trenerów, organizowanie spotkań okolicznościowych.

Cel zadania: Ograniczenie występowania problemów związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu oraz zjawiska odurzania się alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi przez osoby starsze i samotne, poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej, zagospodarowanie czasu wolnego osób powyżej 60 roku życia.

Adresaci zadania:

Osoby starsze w wieku powyżej 60 roku życia, osoby samotne - mieszkańcy miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zagrożone zjawiskiem uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Specyfikacja:

 • programy profilaktyczne powinny być dostosowane do występujących w danej grupie problemów i potrzeb;
 • w ramach realizacji programu mogą być organizowane m.in. zajęcia profilaktyczne, sportowe, taneczne, kulturalno-artystyczne, zajęcia prowadzone przez trenerów i animatorów, spotkania okolicznościowe;
 • wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
 • liczba odbiorców w grupie, termin i czas zajęć powinny być adekwatne do potrzeb odbiorców i tematyki zajęć,
 • kadra powinna posiadać kwalifikacje adekwatne do realizowanego programu;

 

Zajęcia powinny dodatkowo:

 • być realizowane na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, wykonawca powinien posiadać stosowne porozumienia lub umowy dotyczące użyczenia lub wynajmu pomieszczeń,
 • uwzględniać działania w zakresie popularyzacji wiedzy z różnych dziedzin nauki, zwiększania wiedzy i umiejętności przydatnych seniorom w życiu codziennym itp.

Wysokość środków finansowych: 60 000 zł

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).
 2. Oferenci zobowiązani są do wypełnienia części III pkt. 5 i 6 oferty realizacji zadania publicznego ("Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego" oraz "Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego").
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
 4. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.
 5. Zadanie nie może być finansowane z kilku źródeł pochodzących z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 6. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej kwoty 10 tys. zł), zakup gruntów, działalność gospodarczą oraz działalność polityczną i religijną.
 7. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022, poz. 1327 ze zm.). 

III. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

 1. Jeżeli suma wydatków finansowanych z dotacji w danej kategorii kosztów wykazana w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równa sumie kosztów określonej w umowie, to uznaje się ją za zgodną z umową, w przypadku wzrostu sumy wydatków - maksymalnie do 15%.
 2. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

 

IV. Termin realizacji zadania

Zadanie musi być zrealizowane w 2023 roku.

V. Warunki realizacji zadania

 1. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania.
 2. W realizację zadania mogą być zaangażowani wolontariusze, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i predyspozycje do jego realizacji.
 3. Oferent musi prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
 4. Oferent powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, odpowiednią kadrę i inne zasoby pozwalające na samodzielną realizację zadania.
 5.  Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

VI. Termin i warunki składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w Generatorze wniosków, dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/strona do dnia 29 marca 2023 roku. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do Urzędu podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 2. Konieczne jest złożenie oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl wraz z wygenerowanym z systemu potwierdzeniem złożenia oferty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2023 roku do godziny 16.00 (decyduje data wpływu),
  w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
 3. Wygenerowana oferta wraz potwierdzeniem złożenia, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw.
 4. Ofertę, wraz z potwierdzeniem złożenia oferty, należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2023 r.” wraz z tytułem zadania, którego dotyczy oferta i z nazwą oferenta(-ów), w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu o konkursie.
 5. Przed złożeniem oferty pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim mogą udzielać stosownych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferenta, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (tel. /22/ 51 22 162).
 6. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objętą procedurą konkursową.

VII. Wymagana dokumentacja

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw.
 2. Wygenerowane z systemu witkac.pl „Potwierdzenie złożenia oferty”, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw.
 3. Statut organizacji lub inny regulamin potwierdzający sposób działania organizacji i reprezentacji zarządu. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
 4. Aktualny odpis z rejestru KRS lub inny dokument potwierdzający status organizacji.

 

Pouczenie:

 1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
 2. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
 3. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
 4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
 5. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 6. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
 7. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 8. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.
 9. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
 10. W przypadku gdy oferta jest składana przez więcej niż jeden podmiot, każdy z podmiotów zobowiązany jest do załączenia kompletu dokumentów podstawowych (dział VII pkt. 2 - 7).

 

Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych, załączników spowoduje ODRZUCENIE oferty z przyczyn formalnych.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

VIII. Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji

 1. Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty otrzymania, od pracownika Urzędu, informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:
 1. Oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji.
 2. Zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załączniki do umowy w przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana zgodnie ze złożona ofertą.

IX. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.
 2. Opinii merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2021, poz. 1327 ze zm.) oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia, dokona komisja konkursowa.
 3. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Miasta.
 4. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia, nie później niż w terminie 14 dni od terminu zakończenia składania ofert.
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim – www.nowydwormaz.pl/ngo).
 6. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie żadnej z ofert.
 7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.
 9. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 11. Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odstąpienia
  od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

X. Kryteria wyboru ofert

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie Oceny Formalnej Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert. Wzór Protokołu Oceny Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Członkowie komisji konkursowej ocenią każdą ofertę, która spełniła wymagania formalne, wypełniając Indywidualną Kartę Oceny Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 
 4. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert rekomendacje, co do wyboru ofert przedkładane są Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 5. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w drodze zarządzenia.

XI. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o zrealizowanych przez Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

 

Dotacje przyznane w 2022 i 2023 roku w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

2022

2023

851

85154

2360

696 311 zł

447 000 zł

 

        BURMISTRZ

/-/ Jacek Kowalski

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

                                                     KARTA OCENY FORMALNEJ

 

Adnotacje urzędowe

Treść adnotacji

1.

Numer zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

2.

Tytuł zadania publicznego  
(z oferty)

 

3.

Nazwa i adres oferenta

 

 

KRYTERIA FORMALNE (wypełnia upoważniony pracownik Urzędu)

Prawidłowość oferty pod względem formalnym

Tak/ Nie/
Nie Dotyczy

1. Oferta realizacji zadania publicznego została złożona w Generatorze Wniosków witkac.pl w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

2. Oferta realizacji zadania publicznego została złożona zamkniętej kopercie w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

3. Papierowy wydruk oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl wraz z wygenerowanym z systemu witkac.pl potwierdzeniem złożenia oferty zostały złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

4. Oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym dotyczące maksymalnej liczby złożonych ofert przez jedną organizację. Pod uwagę brana jest kolejność ofert złożonych w Generatorze Wniosków.

 

5. Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. /Oferenci są organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

6. Do oferty załączone zostały:

a. kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta – w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 

b. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

 

c. statut organizacji lub inny regulamin potwierdzający sposób działania organizacji i reprezentacji zarządu.

 

 

Uwagi dotyczące oceny formalnej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adnotacje urzędowe:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta: [niepotrzebne skreślić]

 • spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej
 • nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej

 

………………………………………………………………………

(data i podpis pracownika Urzędu dokonującego oceny formalnej oferty)

 

BURMISTRZ

/-/ Jacek Kowalski

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

………………………………………

(data)

                                                           PROTOKÓŁ OCENY OFERTY

 

Adnotacje urzędowe

Treść adnotacji:

1.

Numer zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

2.

Tytuł zadania publicznego  
(z oferty)

 

3.

Nazwa i adres oferenta

 

 

 

Lp.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

Przyznana liczba punktów

I a.

Proponowana jakość wykonania zadania

40

 

1.

Zgodność założonych rezultatów z celami i priorytetami zadania określonymi w ogłoszeniu konkursowym/

10

 

2.

Adresaci zadania: opis odbiorców i sposób zaspokajania ich potrzeb.

10

 

3.

Organizacyjna jakość zadania: przejrzysty plan działań, spójny z harmonogramem, możliwość realizacji zadania w sytuacji epidemii

10

 

4.

Racjonalne określenie rezultatów zadania oraz sposobu ich monitorowania:

-zgodność zakresu rzeczowego z harmonogramem i kalkulacją kosztów;

-spodziewane rezultaty

10

 

I b

Kwalifikacje osób realizujących zadanie

10

 

1.

Kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania.

10

 

II.

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych, w tym:

20

 

1.

Wcześniej zrealizowane projekty

10

 

2.

Dotychczasowa współpraca z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki

10

 

III.

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w szczególności:

10

 

1.

Poprawne, racjonalne i zasadne przedstawienie kosztów zadania w odniesieniu do zaplanowanych działań

10

 

IV–V

Udział innych środków finansowych planowany
na realizację zadania publicznego lub/i wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (przy wspieraniu):

20

 

1.

Wkład własny finansowy oraz świadczenia od odbiorców

10

 

2.

Wkład osobowy, w tym wolontariuszy i praca społeczna członków.

10

 

RAZEM

100

 

 

VI. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (dotyczy organizacji, które w

 latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne)

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zgodnych z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wynik głosowania komisji konkursowej do opiniowania ofert

Ofertę rekomendowało/rekomendował …….. członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Za brakiem rekomendacji dla oferty głosowało/głosował …… członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Od głosu wstrzymało/wstrzymał się ……… członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Stanowisko komisji konkursowej do opiniowania ofert

Komisja konkursowa do opiniowania ofert rekomenduje dofinansowanie/finansowanie w wysokości …………..……….. złotych /niedofinansowanie/niefinansowanie zadania

 

Uwagi

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Lp.

Imię i nazwisko członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert

Podpisy poszczególnych członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

 

                                                    

BURMISTRZ

/-/ Jacek Kowalski

 

 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

………………………………………

(data)

                                                               INDYWIDUALNA KARTA OCENY

 

Adnotacje urzędowe

Treść adnotacji:

 1.  

Numer zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

 1.  

Tytuł zadania publicznego  
(z oferty)

 

 1.  

Nazwa i adres oferenta

 

 

 

Lp.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

Przyznana liczba punktów

I a.

Proponowana jakość wykonania zadania

40

 

1.

Zgodność założonych rezultatów z celami i priorytetami zadania określonymi w ogłoszeniu konkursowym/

10

 

2.

Adresaci zadania: opis odbiorców i sposób zaspokajania ich potrzeb.

10

 

3.

Organizacyjna jakość zadania: przejrzysty plan działań, spójny z harmonogramem, możliwość realizacji zadania w sytuacji epidemii

10

 

4.

Racjonalne określenie rezultatów zadania oraz sposobu ich monitorowania:

-zgodność zakresu rzeczowego z harmonogramem i kalkulacją kosztów;

-spodziewane rezultaty

10

 

I b

Kwalifikacje osób realizujących zadanie

10

 

1.

Kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania.

10

 

II.

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych, w tym:

20

 

1.

Wcześniej zrealizowane projekty

10

 

2.

Dotychczasowa współpraca z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki

10

 

III.

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w szczególności:

10

 

1.

Poprawne, racjonalne i zasadne przedstawienie kosztów zadania w odniesieniu do zaplanowanych działań

10

 

IV–V

Udział innych środków finansowych planowany
na realizację zadania publicznego lub/i wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (przy wspieraniu):

20

 

1.

Wkład własny finansowy oraz świadczenia od odbiorców

10

 

2.

Wkład osobowy, w tym wolontariuszy i praca społeczna członków.

10

 

RAZEM

100

 

 

VI. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (dotyczy organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne)

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zgodnych z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

BURMISTRZ

/-/ Jacek Kowalski

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama