Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku...

Reklama
Konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
Nabór od 08.03.2023 do 30.03.2023 15:45
Departament Zdrowia
Łączny budżet 220 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Chorzy, Rodziny, Kobiety
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej..
 1. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizację w 2023 roku na terenie województwa pomorskiego zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.
 2. Celem realizacji zadań jakie zostaną zlecone w ramach niniejszego konkursu, powinno być:
  1. podejmowanie działań na rzecz zdrowia mieszkańców, w tym w szczególności na rzecz edukacji zdrowotnej;
  2. zwiększenie dostępności oraz podnoszenie jakości usług zdrowotnych w województwie.
 3. Proponowane typy projektów:
  1. wsparcie dla pacjentów onkologicznych (w trakcie lub po zakończeniu leczenia) i ich bliskich, składające się co najmniej z:
   • indywidualnych konsultacji psychoonkologicznych,
   • indywidualnych konsultacji z dietetykiem,
   • wsparcia w zakresie aktywności fizycznej,
   • indywidualnych konsultacji w zakresie powrotu do pracy;

powyższe formy wsparcia powinny być dobierane indywidualnie, w zależności od potrzeb poszczególnych uczestników;

 1. wsparcie dzieci z chorobami przewlekłymi i rzadkimi (w szczególności z nieswoistym zapaleniem jelit) oraz ich bliskich, składające się co najmniej z:

- grup wsparcia dla rodzin/rodziców dzieci z chorobami;

- grup wsparcia dla dzieci;

- konsultacji psychologicznych;

 1. organizacja zajęć pierwszej pomocy dla rodziców, składająca się co najmniej z:

- zajęć skierowanych do przyszłych rodziców, dotyczących pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia noworodka/dziecka.

 1. edukacja kobiet w ciąży komplementarna do zakresu tematycznego szkół rodzenia, składająca się co najmniej z:

- zasad odżywiania i wpływu prawidłowego oraz nieprawidłowego odżywiania na przebieg ciąży oraz zdrowie płodu;

- zasad aktywności fizycznej i wpływu niewystarczającego/niewłaściwego oraz nadmiernego wysiłku fizycznego na przebieg ciąży oraz zdrowie płodu.

 1. organizacja wydarzeń skierowanych do mieszkańców województwa pomorskiego, w ramach których, będą mogli wziąć udział co najmniej w:
  • badaniach profilaktycznych o udowodnionej skuteczności.

Przykładowe rezultaty realizacji zadań powinny dotyczyć np.: liczby osób objętych wsparciem, liczby godzin oferowanego wsparcia, liczby działań zrealizowanych w ramach oferowanego wsparcia itd.

I.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego w ramach niniejszego konkursu ma formę wsparcia wraz z dofinansowaniem zadania publicznego – art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Na realizację zadań w roku 2023 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczy kwotę 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

II.Zasady przyznawania dotacji

 1. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej „ ustawą”), tj.:
  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu cyt. wyżej ustawy,
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy.
 2. W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące, bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 3. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 4. Dany oferent w ramach niniejszego konkursu może złożyć jedną ofertę na dofinansowanie zadania w kwocie maksymalnie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w kwocie wnioskowanej przez Oferenta.
 6. Dotację otrzymają Oferenci, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 7. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wzór oferty dostępny jest w elektronicznym systemie naboru wniosków witkac.pl.
 8. Dotacje nie mogą być udzielone na:
  1. koszty niezwiązane z zadaniem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania tych samych wydatków),
  2. finansowanie kosztów realizacji zadań finansowanych z budżetu Województwa Pomorskiego z innego tytułu,
  3. zakup nieruchomości,
  4. zakup środków trwałych,
  5. finansowanie kosztów działalności gospodarczej oferentów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  6. działalność polityczną i/lub religijną.
 9. Oferta powinna być wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą Oferenta (jeśli punkt nie dotyczy Oferenta należy wpisać „nie dotyczy”).
 10. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do składania oświadczeń woli, zgodnie w wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Oferenta i umocowania osób go reprezentujących.
 11. Do oferty należy dołączyć poniższe załączniki:
 1. w przypadku złożenia oferty wspólnej – umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub innymi uprawnionymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, określającą m.in. zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania,
 2. w przypadku, gdy ofertę lub potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentu, podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z KRS/ewidencją/rejestrem – pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta.
 1. Dokumenty, o których mowa powyżej, muszą być opatrzone aktualną datą, pieczęcią imienną oraz podpisem osób uprawnionych, a w przypadku braku pieczęci - czytelnym podpisem składającym się z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 2. W przypadku złożenia kopii lub skanów dokumentów wymienionych w ust. 12 przedstawiciel podmiotu składającego ofertę, upoważniony do składania oświadczeń woli, powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą potwierdzenia. Jeżeli osoba potwierdzająca zgodność z oryginałem nie jest imiennie wymieniona w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu, należy dołączyć odpowiednie upoważnienie wraz ze wskazaniem funkcji pełnionej przez tę osobę w tym podmiocie.

III.Terminy i warunki realizacji zadania publicznego

 1. Termin realizacji zadania rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy o udzielenie dotacji, a jego zakończenie nastąpi nie później niż w dniu 15 grudnia 2023 r.
 2. Oferty składane w ramach konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu konkursowym i muszą uwzględniać termin realizacji zadań określony w ust. 1.
 3. Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Realizacja zadań następuje po zawarciu umów z wyłonionymi oferentami, którzy złożyli oferty na ich realizację. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Oferta musi mieć charakter ponadlokalny (musi obejmować swoim zakresem działania skierowane do odbiorców zadania z więcej niż dwóch powiatów województwa pomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku oferty skierowanej do mieszkańców Trójmiasta – działania w ramach oferty muszą wykroczyć także poza obszar Trójmiasta).
 6. Oferent musi zagwarantować wkład własny finansowy w wysokości minimum 5% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 7. Z dotacji Województwa Pomorskiego możliwe jest finansowanie kosztów administracyjnych (czyli kosztów niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem poszczególnych działań, ale niezbędnych do realizacji zadania, np. kosztów zarządzania zadaniem, obsługi księgowej, kosztów biurowych), w łącznej wysokości nie większej niż 15% wartości dotacji.
 8. W przypadku otrzymania dotacji, Oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji oferty. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, przygotowując aktualizację przewidywanej kalkulacji kosztów realizacji zadania, Oferent może za zgodą Departamentu Zdrowia zmniejszyć zakres rzeczowy, ale bez odstąpienia od osiągnięcia zakładanych rezultatów zadania i realizacji jego istotnych działań. Sporządzenie aktualizacji, w wyniku której osiągnięcie zakładanych rezultatów zadania nie będzie możliwe, może skutkować odstąpieniem Województwa od podpisania umowy.
 9. Podstawą rozliczenia zadania publicznego są osiągnięte rezultaty oraz zrealizowane działania wskazane w ofercie.
 10. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeśli założone w ofercie rezultaty zostaną osiągnięte na poziomie co najmniej 80%. Zaleca się zdiagnozowanie możliwego ryzyka, które z przyczyn niezależnych od Oferenta może utrudnić osiągnięcie zadeklarowanych rezultatów.
 11. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
 12. Informacje na temat obszarów dostępności, jakie wynikają z charakteru zadania powinny zostać wskazane wprost w części III.3 oferty (Syntetyczny opis zadania). W każdym przypadku konieczne jest wskazanie planowanych rozwiązań mających zapewnienie dostępności poszczególnych działań.
 13. Dostępność zapewnia się, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania.
 14. W przypadku zadania, w którym wystąpiły koszty wynikające z zapewnienia dostępności, w kosztorysie powinna zostać stworzona osobna kategoria budżetowa.
 15. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie:
  1. poszczególnych pozycji w „kosztach realizacji działań”, oraz
  2. pomiędzy działaniami,

nie więcej jednak niż o 20%, pod warunkiem, ze służy to realizacji celu zadania i nie zmienia jego charakteru. Zmiany powyżej wskazanego limitu wymagają uzyskania zgody Województwa wyrażonej w formie aneksu do umowy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej. O przesunięciach do 20% wraz z uzasadnieniem należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.

 1. Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie. Sprawozdanie należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz przesłać w wersji papierowej potwierdzenie złożenia sprawozdania wygenerowane z generatora ofert witkac.pl. Decyduje data stempla pocztowego.
 2. Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami organizacyjnymi i finansowymi, przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.
 3. Departament Zdrowia ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.
 4. Przyznane środki finansowe podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz w terminie realizacji zadania określonym w umowie.
 5. Kontrola prawidłowości wykonywania zdania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, t.j. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono realizację zadania. Kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub złożenia pisemnie informacji dotyczących wykonania zadania. Oferent realizujący zadanie na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji z terminie określonym przez kontrolującego.
 6. Zasady kontroli oraz konsekwencje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 7. Oferent, który otrzyma dotację, jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, zawartej w wyniku rozstrzygnięcia  niniejszego ogłoszenia o konkursie oraz jest zobowiązany posiadać rachunek bankowy.
 8. Podmiot wybrany w konkursie ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na czas obowiązywania umowy, jeśli w trakcie jej realizacji będą wykonywane świadczenia zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).

IV.Termin i warunki składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest:
 1. złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem generatora ofert witkac.pl

oraz

 1. złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego papierowej wersji potwierdzenia złożenia oferty, wygenerowanego z generatora ofert witkac.pl.
 1. Potwierdzenie złożenia oferty musi:
 1. zostać wygenerowane z generatora ofert witkac.pl po złożeniu oferty w przedmiotowym serwisie,
 2. zawierać sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w generatorze,
 3. zostać podpisane przez  osobę/osoby upoważnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 1. Potwierdzenie złożenia oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
 2. Ofertę należy złożyć w terminie do 30 marca 2023 r. do godziny 15.45.
 3. Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć  do 31 marca 2023 r. do godziny 15.45:
 4. O zachowaniu terminu złożenia potwierdzenia w formie papierowej decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, która widnieje na stemplu Kancelarii. Potwierdzenia w formie papierowej przesyłane za pośrednictwem poczty muszą wpłynąć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przed upływem terminu, o którym mowa w ustępie 5.
 5. Złożenie oferty w sposób inny, niż określony w ustępie 1, będzie równoznaczne z jej odrzuceniem.
 6. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na realizację przedmiotowego zadania. W takim przypadku do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt. III ust. 11, lit. a.
 7. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

V.Tryb oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Złożone oferty oceniane będą pod względem formalnym przez pracowników Departamentu Zdrowia oraz pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego.
 2. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie uchwały Zarząd Województwa Pomorskiego, po zapoznaniu się z oceną Komisji, o której mowa w ust. 1. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z Oferentami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów, szczegółowo określających warunki realizacji zadań.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze realizatorów przez Zarząd Województwa Pomorskiego, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy licząc od upływu terminu na składanie ofert.
 4. Wyniki konkursu – z podaniem nazwy podmiotu, nazwy zadania i wysokości przyznanej dotacji – zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.pomorskie.eu,
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Ponadto wszyscy składający ofertę zostaną poinformowani o wynikach konkursu mailowo, na adres e-mail wskazany w ofercie.
 5. Wszystkie złożone oferty wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w Departamencie Zdrowia i nie będą odsyłane Oferentowi.
 6. Od rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie wyboru realizatorów i udzieleniu dotacji nie przysługuje odwołanie.
 7. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
 8. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed upływem terminu do składania ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyny.

VI.Kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z Kartą Oceny Oferty Konkursowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Ocena formalna jest oceną zero-jedynkową (z przypisanymi wartościami logicznymi: TAK – czyli spełnia kryterium /NIE – czyli nie spełnia kryterium). Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkuje nieprzekazaniem jej do oceny merytorycznej. W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów formalnych oferta zostaje zakwalifikowana do etapu oceny merytorycznej.
 3. Ocena merytoryczna ma charakter punktowy, w oparciu o wartości punktowe przypisane poszczególnym kryteriom wskazanym w części II Karty Oceny Oferty Konkursowej. Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać złożona oferta wynosi 46. W trakcie oceny merytorycznej sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności, czy oceniana oferta osiągnęła 4 punkty w kryterium opisanym w ust. 5 pkt 2 lit. d poniżej, czyli kryterium dotyczącym „mierzalności i osiągalności rezultatów”. W przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby punktów we wskazanym powyżej kryterium, oferta nie zostanie zarekomendowana Zarządowi Województwa Pomorskiego. 
 4. Kryteria formalne oceny ofert:
 1. oferta złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 2. oferta złożona przez podmiot uprawniony,
 3. oferta złożona w sposób wskazany w ogłoszeniu o konkursie,
 4. oferta i załączniki zostały podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta,
 5. do oferty zostały załączone wszystkie przewidziane w ogłoszeniu załączniki,
 6. koszty administracyjne zadania nie są wyższe niż 15% wartości dotacji,
 7. Oferent zagwarantował wkład własny finansowy w wysokości minimum 5% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania,
 8. maksymalna wysokość oczekiwanej dotacji nie przekracza kwoty, na jaką dany Oferent może złożyć ofertę w ramach niniejszego konkursu,
 9.  złożona oferta jest zgodna tematycznie z ogłoszeniem o konkursie,
 1. Kryteria merytoryczne oceny ofert:
 1. szczegółowość i kompletność opisu zadania:
  1. wskazanie miejsca realizacji zadania (max. 1 pkt),
  2. opis grupy docelowej: opis adresatów zadania publicznego, diagnoza  problemów i potrzeb tej grupy (max. 2 pkt.),
  3. wskazanie sposobu rozwiązywania problemów / zaspokajania potrzeb grupy docelowej (max. 2 pkt.),
  4. opis komplementarności zadania z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty (max. 1 pkt),
  5. opis obszarów dostępności, jakie wynikają z charakteru zadania (max. 2 pkt.);
 2. ponadlokalność (świadczenia realizowane w ramach oferty dostępne są stacjonarnie, na terenie więcej niż dwóch powiatów województwa pomorskiego, przy czym Trójmiasto liczone jest jako jeden powiat);
  1. brak stacjonarnej, ponadlokalnej dostępności świadczeń – (0 pkt.);
  2. ponadlokalna, stacjonarna dostępność świadczeń – (max 4 pkt.).
 3. opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego:
  1. opis bezpośrednich efektów realizacji oferty (max. 2 pkt.),
  2. wskazanie zmiany społecznej, jaka zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania (max. 1 pkt),
  3. trwałość rezultatów zadania (max. 1 pkt),
  4. mierzalność i osiągalność rezultatów (max 4 pkt.) – UWAGA: kryterium objęte koniecznością uzyskania co najmniej 4 punktów;
 4. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego:
  1. rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów (max. 2 pkt.),
  2. realność kosztów (stawek) (max. 1 pkt),
 5. deklarowana jakość realizacji zadania:
  1. liczbowe określenie skali działań (max. 2 pkt.),
  2. dokonanie analizy ryzyka (max. 2 pkt.),
  3. kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania (max. 2 pkt.),
  4. posiadane zasoby rzeczowe (max. 1 pkt);
 6. zgodność oferty z proponowanymi w ogłoszeniu typami projektów (max. 10 pkt.);
 7. dotychczasowa realizacja podobnych zadań we współpracy z Departamentem Zdrowia:
  1. dotychczasowa realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej zlecanych przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach otwartych konkursów ofert (max. 3 pkt.),
  2. ocena dotychczasowej współpracy z oferentem (max. 4 pkt.).

VII.Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych reprezentujących oferentów/ realizatorów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informuje, że:

 1. Administratorem  danych osobowych osób reprezentujących oferentów/realizatorów będzie Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe Województwa Pomorskiego finansującego zadanie publiczne to: dz@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 260.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. (58) 32 68 518.
 3. Dane osobowe osób reprezentujących oferenta/ realizatora będą przetwarzane w celu:
  1. rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Pomorskiego niniejszego konkursu zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  2. realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  3. rozliczeń finansowo – księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO (tj. obowiązku prawnego).
 4. Dane osobowe będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy zawartej z Województwem Pomorskim i tylko zgodnie z jego poleceniami. Ponadto, w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji, tj. 25 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono realizację zadania publicznego.
 6. Osoby reprezentujące oferentów/ realizatorów posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Osoby reprezentujące oferentów/ realizatorów posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez osoby reprezentujące oferentów/ realizatorów  danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia złożonej oferty oraz zawarcia umowy z podmiotem wyłonionym do realizacji zadania publicznego. Osoby reprezentujące oferentów/ realizatorów są  zobowiązane do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia oferty zgłoszonej w ramach ogłoszonego konkursu i zawarcia umowy.
 9. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w zadaniach realizowanych na podstawie przedmiotowego konkursu, będzie wyłoniony realizator.

VIII.Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach

W  2022 roku organizacjom wyłonionym w ramach otwartych konkursów ofert zlecono realizację następujących zadań z zakresu  ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej::

 • „Akademia porodu i zdrowia kobiety”;
 • „Warsztaty świadomości Onkologicznej”;
 • „Prosta sprawa! Nie prostata! Program profilaktyki raka prostaty”;
 • „Nie daj się złamać – bezpłatne badania i edukacja w kierunku osteoporozy dla mieszkańców województwa pomorskiego”;
 • „Pysznie, zdrowo, kolorowo” – warsztaty edukacyjne zdrowego odżywiania dla dzieci”;
 • „Psychologiczne wsparcie dla dzieci i dorosłych”.

Łącznie na realizację ww. zadań Samorząd Województwa Pomorskiego przekazał

220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy).

IX.Załączniki

 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy z harmonogramem i kalkulacją przewidywanych kosztów.
 2. Załącznik nr 2 - Karta Oceny Oferty Konkursowej

Informacji o konkursie udzielają pracownicy Referatu Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Rzeźnicka 58:

 • Ewa Kędziora-Lackowska, tel. 58 32 68 139, e- mail: e.kedziora@pomorskie.eu;
 • Aleksandra Gac, tel. 58 32 68 237, e-mail: a.gac@pomorskie.eu,

 

Oferta zamieszczona na stronach: 

https://pomorskie.eu/ogloszenia-komunikaty/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-pomorskiego-obejmujacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia/

https://www.bip.pomorskie.eu/a,68659,ogloszenie-1623.html

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama