Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert nr 57/2023 na powierzanie realizacji zadań miasta poznania w obszarze działalność na...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 57/2023 na powierzanie realizacji zadań miasta poznania w obszarze działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Nabór od 06.03.2023 do 27.03.2023 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 110 tys. PLN
Rodziny
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 57/2023 na powierzanie realizacji zadań miasta poznania w obszarze działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

UWAGA, NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO  Nr 57/2023 ZAŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEGO NABORU,  W KTÓRYM ZAWARTE SĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONKURSU!

 

Otwarty konkurs  ofert Nr 57/2023 na powierzanie realizacji zadań miasta poznania w obszarze działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Wspieranie, aktywizacja i integracja poznańskich rodzin w formie regrantingu na realizację zadań w ramach Poznańskich Dni Rodziny w terminie 14.05-01.06.2023r.

Cel konkursu: Otwarty konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotu – organizacji pozarządowej, zwanej Operatorem, który przeprowadzi nabór wniosków na mikrodotacje dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz grup nieformalnych  w zakresie realizacji oraz promocji lokalnych inicjatyw prorodzinnych w ramach obchodów Poznańskich Dni Rodziny 2023r.

Planowane wydatki w roku bieżącym: 110 000,00zł (sto dziesięć tysięcy złotych)

Cele naboru na mikrodotacje:

 • Wspieranie, aktywizacja i integracja poznańskich rodzin w formie regrantingu na realizację zadań w ramach Poznańskich Dni Rodziny w terminie 14.05-01.06.2023r;
 • zwiększenie liczby oraz różnorodności działań w zakresie realizacji inicjatyw na rzecz rodzin oraz integrujących i aktywizujących rodziny zamieszkałe w Poznaniu;
 • zwiększenie liczby działań oraz różnorodności działań w zakresie realizacji wspierania, rozwoju i promocji poznańskich rodzin;
 • wspieranie procesu realizacji inicjatyw prorodzinnych;
 • wsparcie działań wynikających z potrzeb danej społeczności;
 • promowanie inicjatyw prorodzinnych;
 • promocja Poznańskich Dni Rodziny 2023;
 • zwiększenie liczby wydarzeń prorodzinnych podczas Poznańskich Dni Rodziny 2023;
 • wsparcie działań integrujących mieszkańców Miasta  o charakterze międzykulturowym.
 • zwiększenie ilości działań integracji międzypokoleniowej;
 • zwiększenie ilości działań integracji z osobami z niepełnosprawnościami.

 • Proponowane rezultaty zadania publicznego:

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Zorganizowanie naboru na mikrodotacje

Liczba naborów

Regulamin naboru/dokumentacja naboru

Zwiększenie liczby działań prorodzinnych (inicjatyw)

Liczba inicjatyw zrealizowanych/dofinansowanych w ramach regrantingu

Wykaz inicjatyw

Wsparcie finansowe organizacji

realizujących projekty

Liczba grup/organizacji

Lista organizacji/grup nieformalnych

Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/spotkań

 dla realizatorów inicjatyw prorodzinnych

Liczba szkoleń/warsztatów/spotkań

1. Harmonogram szkoleń/warsztatów/spotkań,

2. Wykaz szkoleń/warsztatów/spotkań

3. Plan/agenda szkoleń/warsztatów/spotkań

4. Lista obecności

Przeprowadzenie doradztwa dla osób realizujących inicjatywy

Liczba godzin doradztwa

Wykaz godzin doradztwa

Upowszechnianie informacji nt. Poznańskich Dni Rodziny

Liczba materiałów prasowych/w mediach społecznościowych na temat projektu

Wykaz opublikowanych materiałów

Upowszechnianie informacji dotyczącej naboru na mikrodotacje

Liczba materiałów promocyjnych/prasowych/w mediach społecznościowych na temat projektu

Wykaz opublikowanych materiałów

Utworzenie Kalendarium realizowanych wydarzeń w ramach Poznańskich Dni Rodziny

Kalendarium na okres od 14.05 do 1.06.2023r.

 Link do kalendarium/ lista wydarzeń/ plik word

Przygotowanie ewaluacji z realizacji zadania

Liczba raportów

Raport

Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert:

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 27 marca 2023 r.
 2. Wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: wziss@um.poznan.pl oraz dw. marta_czainska@um.poznan.pl (w jednej wiadomości) lub przy użyciu dokumentu podpisanego elektronicznie, nie później niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru za pomocą platformy, tj. 30.03.2023 r.
 3. Za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu lub dokumentu podpisanego elektronicznie na skrzynkę e-mailową: wziss@um.poznan.pl oraz dw. marta_czainska@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), w terminie do 30.03.2023 r.
 4. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania wyłącznie przy podpisywaniu umowy. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.

Termin i warunki realizacji zadania publicznego

 1. Termin realizacji zadania publicznego: od 14.04.2023 r. do 31.07.2023 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentowi w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 14.04.2023 r. do 15.08.2023 r.
 3. Wydarzenia dedykowane rodzinom przewidywane w projektach mikrodotacyjnych muszą odbyć się  w terminie pomiędzy 14.05 a 01.06 tj. w trakcie trwania Poznańskich Dni Rodziny.
 4. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie poszczególnie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta Poznania oraz aneksu do umowy.
 5. Zadania uznaje się za zrealizowane, jeżeli Oferent zrealizuje każdy z założonych rezultatów na poziomie minimum 85%.
 6. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż 15%, dowolne  zmniejszenie poszczególnych pozycji  kosztów wynikające z ich przesunięć. Przy dokonywaniu przesunięć należy uwzględnić zasadę, że środki finansowe na mikrodotacje muszą stanowić minimum 75 000,00 zł z całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania publicznego.
 7. Ogłoszenia naboru wniosków na mikrodotacje musi nastąpić najpóźniej od 19.04.2023r., 
 8. Maksymalna wysokość dofinansowania jednej mikrodotacji może wynieść maksymalnie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych);

  UWAGA, NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO  Nr 57/2023 ZAŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEGO NABORU,  W KTÓRYM ZAWARTE SĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONKURSU!

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama