Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców miasta Ostrołęki w 2023 r
Nabór od 08.03.2023 do 31.03.2023 14:00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 75 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców miasta Ostrołęki w 2023 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców miasta Ostrołęki w 2023 r.

 

I. Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs ogłasza się na podstawie przepisów:
 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).
 3. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 2057).
 4. uchwały Rady Miasta Ostrołęki nr           646/LXXII/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”
 1. Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego przez  Miasto Ostrołęka  nastąpi  w  formie  wspierania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 3. W ofercie obligatoryjne jest zamieszczenie informacji o planowanych rezultatach realizacji zadania publicznego, planowanym poziomie ich osiągnięcia oraz sposobie monitorowania osiągnięcia rezultatu (punkt III.6 oferty). Celem zadania są działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów mieszkańców Miasta Ostrołęki. Rezultatem może być: liczba szkoleń, kursów warsztatów, spotkań grupy wsparcia, liczba zajęć, liczba imprez, liczba uczestników, liczba przejechanych kilometrów oraz ilość godzin  szkoleń, kursów warsztatów, spotkań grupy wsparcia, zajęć i imprez.

 

 

 

 

 

 

II. Rodzaj zadania i wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań:

Lp.

Rodzaj zadania publicznego

Wysokość środków publicznych
w 2021 r.

Wysokość środków publicznych
w 2022 r.

Wysokość środków publicznych

w 2023 r.

1.

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

5.000,00 zł

 

 

25.000,00 zł

 

 

 

25.000,00 zł

2.

Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

 

24.000,00 zł

 

 

20.000,00 zł

 

 

20.000,00 zł

3.

Prowadzenie grupowych
i indywidualnych zajęć, które:

- mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

- rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy,
z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

- usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością

intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

25.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

30.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

30.000,00 zł

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz programie, o których mowa w dziale I. 
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą ubiega się oferent.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent zobligowany jest przedłożyć aktualny, dostosowany do przyznanej dotacji kosztorys finansowy i zakres rzeczowy realizacji zadania lub może wycofać ofertę.
 5. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór jednej oferty w ramach jednego zadania.
 6. Podmiot ubiegający się o dotację musi samodzielnie zrealizować zadanie, nie ma możliwości dalszego zlecania realizacji tego zadania. 
 7. Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego, jego finansowania i rozliczania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Ostrołęka, a wybranym podmiotem.
 8. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą w ofercie przekraczać 10% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania. Przez koszty administracyjne rozumie się: honorarium dla koordynatora zadania, koszty związane z rozliczeniem księgowym zadania, opłaty związane z zakupem materiałów biurowych, honorarium dla specjalisty do spraw ochrony danych osobowych.
 9.     Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
 1.  zadania i zakupy inwestycyjne,
 2.  budowę, zakup lub remont budynków,
 3. pokrycie deficytu wynikającego z przedsięwzięć zrealizowanych przed datą podpisania umowy,
 4. działalność gospodarczą, polityczną lub religijną,
 5. opłacanie odsetek za zwłokę w płatnościach,
 6. opłacenie zadań koordynatora,
 7. wynagrodzenia członków zarządu stowarzyszenia,
 8. koszty utrzymania pomieszczeń biurowych.
 1. W trakcie realizacji zadania dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne będzie zwiększenie lub zmniejszenie poszczególnego kosztu nie więcej niż o 30 % jego wysokości. Zmiany wykraczające ponad wskazany limit dokonywane mogą być wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy po uprzednim aneksowaniu umowy.
 2. Jeśli w "Kalkulacji przewidywanych kosztów na rok 2023" zawarte są informacje
  o kosztach pochodzących z wkładu osobowego lub wkładu rzeczowego, zaleca się ich szczegółowe opisanie w pkt IV.2 oferty. Brak szczegółowego opisu będzie skutkować niższą oceną merytoryczną przy "ocenie wkładu rzeczowego (np. sprzęt, lokal) i osobowego (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)".
 3. W pkt IV.1 oferty poza informacją o wcześniejszej działalności oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, dodatkowo zaleca się wykazanie doświadczenia we współpracy z Miastem Ostrołęka w realizacji zadań publicznych w latach poprzednich. Doświadczenie we współpracy z Miastem Ostrołęka w realizacji zadań publicznych w latach poprzednich będzie oceniane na etapie oceny merytorycznej oferty w zakresie rzetelności i terminowości.
 4. Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może przekraczać 80%.
 5. Dopuszcza się pobieranie opłat od beneficjentów zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, której przychód całkowicie przeznacza na działalność statutową.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2018 poz. 127.2),
  w przypadku przetwarzania danych osób (przetwarzanie obejmuje: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych) osób będących realizatorami zadania, Oferent jest zobowiązany posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności zgodę tych osób na udostępnianie ich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz ewaluacji. Do celów oceny oferty, organizator konkursu wymaga podania jedynie stanowisk realizatorów zadania.
 7. W syntetycznym opisie zadania przedstawionym w ofercie oferent powinien przedstawić analizę ryzyka.
 8. Podmiot ubiegający się o środki musi samodzielnie zrealizować zadanie,
  bez możliwości dalszego zlecania zadania.
 9. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania zawarte będą w umowie między Prezydentem Miasta Ostrołęki a wyłonionym Oferentem.
 10. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 11. Warunkiem przekazania środków finansowych jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 12. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do zgłoszenia się do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w celu uzgodnienia warunków umowy, w tym ewentualnej aktualizacji oferty, w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu ofert.
 13. Niedotrzymanie powyższego terminu może być uznane jako rezygnacja z realizacji zadania.
 14. Środki finansowe przekazane z budżetu Miasta Ostrołęki, niewykorzystane w terminie,  wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Miasta Ostrołęki wraz z odsetkami
  w wysokości jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w ustawie
  o finansach publicznych.
 15. Realizatorzy zadań, z którymi zostanie zawarta umowa, są obowiązani do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków.
 16. W szczegółowym opisie zadania przedstawionym w ofercie Oferent powinien przedstawić analizę ryzyka niewykonania zadania publicznego.
 17. W celu wyeliminowania podwójnego finansowania, z budżetu Miasta mogą być przyznane tylko raz środki finansowe na realizację konkretnej oferty zgłoszonej
  do konkursu.
 18. W szczegółowym opisie zadania przedstawionym w ofercie, oferent może zawrzeć   informacje (co będzie miało wpływ na ocenę merytoryczną oferty) o jego realizacji:
  1. bez użycia jednorazowych toreb, torebek, talerzy, tacek, sztućców, kubeczków, słomek wykonanych z tworzyw sztucznych i zastąpienie ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji,
  2. bez dokonywania zakupów napojów/ wody w butelkach plastikowych i zastąpienie
   ich produktami w opakowaniach szklanych, bądź tez opakowaniach wielokrotnego użytku,
  3. bez użycia jednorazowych plastikowych produktów i zastępowania ich produktami ulegającymi kompostowaniu, biodegradacji lub wielokrotnego użytku,
  4. z dążeniem do rezygnacji z gadżetów lub nagród jednorazowego użytku, plastikowych.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadań.

 1. Zadania będą realizowane w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 15 listopada 2023 r.
 2.  Czas realizacji projektu powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia, rozliczenia i ewaluacji zadania.
 3. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania. Termin poniesienia wydatków dla środków finansowych własnych ustala się od dnia rozpoczęcia realizacji zadania publicznego do dnia zakończenia realizacji zadania.
 4. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed podpisaniem umowy
  nie będą pokrywane ze środków dotacji. Koszty powstałe przed datą podpisania umowy,
  a mieszczące się w terminie realizacji zadania publicznego mogą być pokryte ze środków własnych Oferenta.
 5. Zadania muszą być realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów będących mieszkańcami miasta Ostrołęki, co należy wykazać w składanej ofercie.
 6. Oferent, na etapie realizacji zadania, ma możliwość zmiany wysokości wkładu własnego finansowego i niefinansowego bez potrzeby podpisywania aneksu do umowy, o ile
  nie zmniejszy się łączna wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.
 7. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać
  w sposób czytelny informację, iż realizowane zadanie jest dofinansowane z budżetu Miasta Ostrołęki. Informacja powinna być zawarta w materiałach informacyjnych, promocyjnych, publikacjach, stosownie do charakteru zadania.
 8. Osoby bezpośrednio realizujące zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, co należy wykazać w składanej ofercie.
 9. Szczegółowe warunki realizacji zadania zawarte będą w umowie sporządzonej według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 10. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniony co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 11. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
 12. Rekomendujemy opisanie w syntetycznym opisie składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.
 13. Szczegółowe warunki realizacji zadania zawarte będą w umowie.

 

V. Termin i sposób składania ofert.

 

 1. Oferent musi obligatoryjnie:
 1. wypełnić ofertę i złożyć ją w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  31 marca 2023 r. do godz. 14.00.
 2. wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione
  do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta ofertę oraz wygenerowane w systemie, wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
  w imieniu Oferenta potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć osobiście lub
  za pośrednictwem poczty w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrołęki, 07-410 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrołęki).
 1. W przypadku awarii platformy internetowej „WITKAC” uniemożliwiającej złożenie ofert
  w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje zmiany innych warunków konkursu zawartych w niniejszym ogłoszeniu 1.
 2. Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania.

 

VI. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty.

 1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 14.04.2023 r.
 2. Po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Ostrołęki wniosku o akceptację wyboru realizatorów zadań publicznych z pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców miasta Ostrołęki w 2022, wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrołęki
  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki w terminie do dnia 21.04.2023 r.
 3. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym. 
 5. Oferty opiniowane są pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową, powołaną w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki. 
 6. Zasady zgłaszania do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Program współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
 7. Ocena formalna ofert będzie dokonywana w oparciu o kartę oceny formalnej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, biorąc pod uwagę w szczególności, czy:

1) oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

2) oferent złożył wydruk oferty i potwierdzenie złożenia oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

3) oferta jest realizowana na rzecz mieszkańców Miasta Ostrołęki lub na terenie Miasta Ostrołęki,

4) oferta została złożona za pośrednictwem platformy Witkac,

5) oferta posiada wypełnione wszystkie wymagane punkty formularza,

6) oferta jest zgodna z zakresem zadań przedstawionych w konkursie,

7) oferta wraz z potwierdzeniem złożenia oferty podpisane zostały przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z zapisami KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,

8) oferta zawiera wymagany wkład własny,

9) udział wkładu własnego lub środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania stanowi minimum 20% kwoty dotacji.

 1. Oferty niespełniające wymagań formalnych mogą decyzją komisji wskazanej w ust. 3, zostać uzupełnione.
 2. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest w oparciu o kartę oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, biorąc pod uwagę w szczególności:

1)  możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

2)  przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)  proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

4)  planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5)  planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6)  analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 100 punktów.
 2. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż
  50 punktów.
 3. Z przebiegu prac Komisji konkursowej sporządza się protokół końcowy uzasadniający  wybór ofert,  który podpisują wszyscy członkowie Komisji.

Przewodniczący Komisji konkursowej składa do Prezydenta Miasta Ostrołęki wniosek
o zatwierdzenie wyboru realizatorów zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców miasta Ostrołęki w 2023 r.
Do wniosku dołącza się protokół końcowy z posiedzenia Komisji konkursowej.

 1.  Decyzję o wysokości udzielonej dotacji podejmuje Prezydent Miasta Ostrołęki w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 2. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert jego wynik zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Ostrołęki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki.

 

 

VII. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Zdrowia
i Spraw Społecznych, Urzędu Miasta Ostrołęki ul. Kościuszki 45, 07-410, e-mail: ewelina.cymek@um.ostroleka.pl.

Źródło: Urząd Miasta Ostrołęki

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama