Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom chemicznym i behawioralnym

Reklama
Nabór od 07.03.2023 do 28.03.2023 10:00
Samodzielne stanowisko ds partycypacji i polityki społecznej
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Samodzielne stanowisko ds partycypacji i polityki społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom chemicznym i behawioralnym.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez ograniczanie używania środków psychoaktywnych głównie alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Radzymin oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań o potwierdzonej skuteczności lub opartych na naukowych podstawach.

 

Informacje specyfikujące zadanie 3 pod nazwą Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom chemicznym i behawioralnym”:

  1. celem szczegółowym zadania jest ograniczenie rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych;
  2. należy zrealizować działania profilaktyczne z zakresu profilaktyki uniwersalnej rozumianej jako działania kierowane do ogółu populacji (np. dzieci i młodzież szkolna, społeczność lokalna) – bez względu na stopień ryzyka wystąpienia zachowań problemowych, mające przeciwdziałać inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych i zapobiegać nowym przypadkom poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka i/lub działania profilaktyczne z zakresu profilaktyki selektywnej rozumianej jako działania kierowane do grup zwiększonego ryzyka (tj. osób narażonych na działanie poważnych czynników ryzyka indywidualnego, rodzinnego i środowiskowego, np. dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, dzieci przysposobione, uczniowie z problemami szkolnymi, osoby uczęszczające na imprezy klubowe), mające zapobiegać, ograniczać lub zaprzestać przez jednostkę zachowań ryzykownych poprzez ograniczanie czynników ryzyka związanych ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym, poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących uzależnień, promocję postaw prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin
    w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem dziecka;
  3. zaleca się zrealizować rekomendowany/e program/y profilaktyczny/e aktualnie znajdujący/e się w bazie programów rekomendowanych i promocji zdrowia psychicznego dostępnej na stronie www.programyrekomendowane.pl, prowadzonej w ramach systemu realizowanego we współpracy trzech instytucji: Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (powstałego z połączenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama