Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako integralny element lub kontynuacja całorocznej pracy...

Reklama
Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako integralny element lub kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą
Nabór od 03.03.2023 do 30.03.2023 16:00
Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Północ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako integralny element lub kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą..
 1. adresaci: dzieci i młodzież z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w szczególności sprawiająca problemy wychowawcze, zagrożona demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem objęta działaniami profilaktycznymi lub socjoterapeutycznymi z obszarów o koncentracji problemów społecznych określonych w załączniku do uchwały nr LXII/2012/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025 r.,
 2. wyjazdy będą zrealizowane w okresie: 1 lipiec - 31 sierpień 2023 roku,
 3. oferent zapewnia uczestnikom bezpieczny i aktywny wypoczynek zgodnie ze zdrowym stylem życia,
 4. oferent podczas wyjazdu zrealizuje program profilaktyczny, dostosowany do potrzeb i możliwości poszczególnych grup wiekowych spełniający standardy  programów profilaktycznych zgodnie z Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m. st. Warszawy na lata 2022-2025 (Uchwała Nr LXII/2012/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2022 r.), będący elementem kontynuacji całorocznej pracy profilaktycznej. Program powinien być prowadzony przez psychologa/pedagoga 4 razy w tygodniu z każdą grupą przez godzinę każdorazowo. Program powinien realizować następujący cel:
 • usprawnienie funkcjonowania psychospołecznego dzieci  w grupie,
 • nauka radzenia sobie z emocjami, stresem, presją grupy,
 • zajęcia integracyjne,
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych,
 • przeciwdziałanie podejmowaniu zachowań ryzykownych poprzez wzmacnianie czynników chroniących.

Program  powinien być dostosowany do wieku rozwojowego i psychospołecznego uczestników z wykorzystaniem aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie profilaktyki i sprawdzonych strategii  i metod oddziaływania, przy użyciu aktywizujących metod pracy (np. burza mózgów, odwoływanie się do doświadczeń, dyskusje, odgrywanie ról),

 1. warunki organizacyjne muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 poz. 452 z późn.zm.),
 2. czas trwania wyjazdu dla jednej grupy –min 10 dni (9 noclegów),
 3. oferent zapewnia wyżywienie dla uczestników w formie 4 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia,
 4. uczestnicy kolonii nie ponoszą żadnych kosztów podczas pobytu i podróży,
 5. dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w wyjazdowych formach wypoczynku wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów prawnych,
 6. Wymagania dotyczące realizacji zadania:
 7. Kadra: wykształcenie i liczba kadry musi być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 poz. 452 z późn.zm.),
 8. ubezpieczenie adresatów zadania od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu na turnusie kolonijnym,
 9. bieżące prowadzenie dokumentacji realizacji zadania, w tym dziennika zajęć i harmonogramu zajęć,
 10. oferent zobowiązany jest dostarczyć dokładną informację o terminie i miejscu wyjazdu oraz potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty, (do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy) najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego turnusu kolonijnego,
 11. oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty projekt programu profilaktycznego, o którym mowa w pkt 4 ust. 4.
 12. oferent, przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania

(z dotacji, z środków własnych, środków z innych źródeł, oraz koszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy)

I koszty merytoryczne realizacji działań:

 • zakwaterowanie, wyżywienie dzieci i młodzieży,
 • przejazd, transport,
 • wynajem obiektów,
 • zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku, np. zakup usług związanych z wycieczkami i innymi atrakcjami dla uczestników,
 • wynagrodzenie kadry,
 • obsługa medyczna,
 • ubezpieczenie,
 • inne podlegające akceptacji.

II koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama