Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Prowadzenie szkoleń i wsparcia psychologicznego dla wolontariuszy w Warszawie

Reklama
Nabór od 03.03.2023 do 03.04.2023 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 340 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wolontariusze
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie szkoleń i wsparcia psychologicznego dla wolontariuszy w Warszawie.

Zadanie pn. „Prowadzenie szkoleń i wsparcia psychologicznego dla wolontariuszy w Warszawie” powinno być realizowane poprzez:

I. Wykonanie uproszczonej analizy potrzeb szkoleniowych warszawskich wolontariuszy w każdym roku realizacji zadania. Analiza powinna opierać się o informacje uzyskane od wolontariuszy reprezentujących przynajmniej 30 różnych organizatorów wolontariatu, lub bezpośrednio – od samych organizatorów. Do analizy można wykorzystać materiały dostępne na stronie ochotnicy.waw.pl lub przekazane przez Urząd m.st. Warszawy oraz inne źródła. Powinna dawać ogólny obraz aktualnych potrzeb wolontariuszy oraz potrzeb organizatorów w zakresie wyszkolenia wolontariuszy, którzy z nimi współpracują. Oferent zobowiązany będzie do przygotowania dokumentu – podsumowania analizy, zawierającego zebrane dane i wyciągnięte wnioski.  

II. Zaplanowanie, opracowanie merytoryczne i organizację szkoleń. Oferent zobowiązany będzie przygotować program szkoleń uwzględniający ich tematykę, liczbę, sposób prowadzenia rekrutacji, zapewnić opracowanie merytoryczne i prowadzenie szkoleń, a także ewaluację i przygotowanie rekomendacji dla dalszej organizacji oferty dla wolontariuszy. Oferent sam wskazuje jaką liczbę szkoleń jest w stanie zorganizować w danym roku realizacji zadania.  

Umiejętności i wiedza, zdobywane przez wolontariuszy powinny być możliwie uniwersalne, by pozwoliły wolontariuszom uzyskać kompetencje o uniwersalnym charakterze. Oferent może rozważyć organizacje szkoleń, które kończą się nabyciem konkretnych uprawnień (np. wychowawcy kolonijnego).

W każdym roku realizacji zadania, nie mniej niż 1/4 całej puli szkoleń powinna być dostosowana tematyką do obszaru działań wolontariuszy, którzy wspierają osoby chore, starsze, z niepełnosprawnością, w kryzysie uchodźczym lub narażone na wykluczenie społeczne. Szkolenia powinny odbywać się w ciągłu całego roku.

Przy tworzeniu programu szkoleń Oferent może czerpać inspirację z dotychczasowych doświadczeń wynikających z realizacji ww. zadania, a także uwzględnić tematy, które cieszyły się zainteresowaniem wśród wolontariuszy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ochotnicy waw.pl (link do strony z tematami szkoleń: https://ochotnicy.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=813).

Preferowane jest, by zgłoszenia wolontariuszy do udziału w szkoleniach odbywały się za pośrednictwem organizatorów wolontariatu. Dzięki temu w instytucji lub organizacji pozostaje wiedza o dodatkowych kompetencjach nabytych przez wolontariusza, możliwe jest także wykorzystanie tego mechanizmu do wzmacniania więzi wolontariusza z organizatorem i planowanie jego dalszego rozwoju.

III. Organizacja spotkań wspierających (w postaci superwizji lub innej profesjonalnej formie wsparcia psychologicznego), podczas których wolontariusze (szczególnie ci pracujący w obszarze wsparcia seniorów, osób chorych, z niepełnosprawnością, w kryzysie uchodźczym lub narażonych na wykluczenie społeczne) będą mogli przyjrzeć się własnemu doświadczeniu w pracy z podopiecznymi, swobodnie porozmawiać o swoim zaangażowaniu i trudnościach, a także pracować nad umiejętnością rozwiązywania sytuacji kryzysowych, z którymi spotykają się podczas wolontariatu. Spotkania te mają za zadanie przeciwdziałać spadkowi motywacji, poczuciu wypalenia oraz poszerzać świadomość wolontariuszy, dzięki której możliwe jest zachowanie równowagi pomiędzy wspieraniem innych, a dbaniem o własne potrzeby i granice. Spotkania, o których mowa, bezwzględnie powinny być prowadzone przez osoby posiadające niezbędne wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie. 

Superwizje (lub inne profesjonalne formy wsparcia psychologicznego) dla wolontariuszy powinny być w szczególny sposób popularyzowane poprzez koordynatorów wolontariatu w Warszawie, jako osoby, które mogą mieć bezpośredni wpływ na uczestnictwo wolontariuszy w ofercie. Korzystanie z superwizji powinno być dostępne zarówno dla wolontariuszy zgłaszających się indywidualnie, jak i dla grup wolontariuszy współpracujących z jednym organizatorem wolontariatu – organizator wolontariatu może zgłosić się z potrzebą przeprowadzenia superwizji grupowej dla zespołu swoich wolontariuszy.

Zgłoszenia wolontariuszy do udziału w superwizjach (lub innych profesjonalnych formach wsparcia psychologicznego) nie muszą odbywać się za pośrednictwem organizatorów wolontariatu. Dopuszcza się dokonywanie samodzielnych zgłoszeń przez wolontariuszy, bez uprzedniego informowania i zgody organizatora wolontariatu.

IV. Przygotowanie materiałów merytorycznych na podstawie co najmniej 4 tematów zrealizowanych szkoleń w danym roku. Materiały powinny zostać stworzone przez trenerów prowadzących szkolenia i umożliwiać uczestnikom oraz innym potencjalnie zainteresowanym osobom zapoznanie się z podstawowymi treściami przekazywanymi w czasie spotkań. Materiały powinny uwzględniać standardy współpracy z wolontariuszami wskazane w projekcie „Ochotnicy warszawscy”. Miejscem ich publikacji będzie miejski portal wolontariatu – ochotnicy.waw.pl. Wybór tematów szkoleń, z których ma zostać przygotowany materiał merytoryczny, Oferent będzie zobligowany skonsultować z Zespołem Rozwoju Wolontariatu. 

V. Uwzględnienie w planowanym harmonogramie i ofercie szkoleń i wsparcia:

a) preferowanych przez wolontariuszy terminów szkoleń i spotkań 

b) organizację szkoleń i spotkań w większości w formie jednorazowych spotkań, niż długich cykli szkoleniowych (za wyjątkiem tematów, które ze względu na zawartość merytoryczną wymagają większej liczby i formy spotkań, np. pierwsza pomoc)

c) stosowania w szkoleniu metod warsztatowych, jeżeli pozwala na to temat szkolenia

d) propozycji dla osób niepełnoletnich, od 13 roku życia

VI. Organizację systemu zgłaszania i zapisów na szkolenia oraz spotkania wolontariuszy przez warszawskich organizatorów wolontariatu. Dotyczy to zarówno szkoleń, o których mowa w pkt. II jak i działań opisanych w pkt. III.

VII. Zaplanowanie i prowadzenie promocji szkoleń i spotkań wspierających, kierowanych zarówno do organizatorów, jak i pośrednio do wolontariuszy, dając tym drugim możliwość zachęcenia swoich organizacji/instytucji do zgłoszeń współpracujących z nimi ochotników. 

VIII. Przygotowanie rekomendacji dla planowania i organizacji kolejnych edycji miejskich szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy.

Wybrany oferent będzie zobowiązany do:

- stosowania we wszystkich prowadzonych działaniach nazwy oraz identyfikacji wizualnej projektu „Ochotnicy warszawscy” oraz nietworzenia odrębnych logotypów czy identyfikacji wizualnej na użytek zadania publicznego oraz umieszczenia na stronie internetowej organizacji/zadania logotypu projektu „Ochotnicy warszawscy” wraz z informacją o projekcie „Ochotnicy warszawscy”. W działaniach promocyjnych wskazane jest komunikowanie oferty szkoleń w taki sposób, by odbiorcy mieli pewność, iż stanowią one integralną część projektu „Ochotnicy warszawscy”.

- nietworzenia dedykowanych stron internetowych i profili w mediach społecznościowych na potrzeby promocji i komunikacji podejmowanych działań – działania będą komunikowane za pośrednictwem portalu „Ochotnicy warszawscy” i profili projektu w mediach społecznościowych;

- przekazywania podstawowych informacji dotyczących osiągniętych wskaźników, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w zakresie i formie wskazanej przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (np. wypełniania formularza online);

- przygotowywania, w porozumieniu z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, treści merytorycznych i informacyjnych w celu publikacji na portalu internetowym projektu „Ochotnicy warszawscy” oraz samodzielnego zamieszczania na portalu części takich informacji, przy użyciu udostępnionej funkcjonalności kalendarza;

- ścisłej merytorycznej i organizacyjnej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz czynnego udziału w spotkaniach i pracy w ramach Zespołu Koordynującego (zgodnie z systemem zarządzania projektem „Ochotnicy warszawscy”, opisanym w jego treści);

- podczas wszystkich organizowanych spotkań i szkoleń oferent zobowiązany jest do promocji miejskiego portalu wolontariatu (ochotnicy.waw.pl) oraz powinien zachęcać organizatorów wolontariatu i wolontariuszy do korzystania z portalu oraz stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy”;

- przygotowania rekomendacji do kolejnej edycji szkoleń nie później niż do dnia 30 września 2024 r. Rekomendacje powinny zawierać podsumowania dotyczące frekwencji na szkoleniach, zainteresowania wolontariuszy i organizatorów poszczególnymi tematami oraz uwagi dotyczące organizacji i promocji szkoleń. 

Jeśli oferenta, w planowanych działaniach, będą wspierać wolontariusze (np. organizacyjnie, promocyjnie),  zobowiązany jest do stosowania standardów współpracy, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępne na portalu ochotnicy.waw.pl w dziale „Baza wiedzy”) oraz jest zobowiązany wykazać w ofercie jak będą stosowane.

Projekt „Ochotnicy warszawscy”, a co za tym idzie zadanie konkursowe, jest spójne z założeniami i celami Strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku, w szczególności celu strategicznego 1. „Odpowiedzialna wspólnota” oraz celu operacyjnego 1.1 „Dbamy o siebie nawzajem”. W projekcie „Ochotnicy warszawscy” zostały wskazane cele główne i cele operacyjne. Zadanie konkursowe realizuje cel 3 „Tworzenie warunków do rozwoju i wsparcie wolontariuszy”. 

W ramach realizacji zadania oferent będzie zobowiązany do:

Realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 – j.t.), w szczególności Zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy. W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

1. Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.

2. Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).

3. Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które:

– widnieją w Rejestrze lub;

– nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

– co do których Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

Komisja konkursowa przy ocenie ofert zwróci szczególną uwagę na:

- zakładane rezultaty zadania;

- kompleksowe ujęcie i zaplanowanie koncepcji szkoleń i wsparcia psychologicznego dla wolontariuszy w Warszawie;

- podanie konkretnych zagadnień merytorycznych, których będą dotyczyły proponowane szkolenia (nie dotyczy szkoleń, których tematy zostaną określone na podstawie analizy potrzeb);

- koncepcję promocji szkoleń i wsparcia psychologicznego dla wolontariuszy w Warszawie.

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons) - uznanie autorstwa- użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa.

Miasto Stołeczne Warszawa  dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie.

W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta.

Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez Miasto.

Umożliwi to dostęp do materiałów wszystkim zainteresowanym podmiotom, a w szczególności m.st. Warszawie w związku z realizacją działań mających na celu rozwój wolontariatu.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama