Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2023 r

Reklama
Nabór od 03.03.2023 do 11.04.2023 15:59
Dzielnica Targówek
Łączny budżet 220 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Targówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2023 r..

Odbiorcami zadania są dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat, uczniowie warszawskich szkół, zamieszkali w Warszawie, w szczególności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

 

 

Ogólne warunki realizacji zadania:

 • termin wypoczynku 23.06.2023 r. - 31.08.2023 r.
 • wypoczynek będzie obejmował minimum 12 dni (11 noclegów).
 • oferent realizujący zadanie powinien zapewnić niezbędne warunki do organizacji wypoczynku, w tym posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań
  o podobnym charakterze oraz wykwalifikowaną kadrę w zakresie prowadzenia wypoczynku, sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą.
 • w ofercie należy przedstawić założenia realizowanego w trakcie wyjazdu programu edukacyjnego. Wskazane jest nawiązanie do pracy edukacyjno-wychowawczej prowadzonej w trakcie roku szkolnego, której kontynuacją jest wyjazd, określenie celów edukacyjno-wychowawczych, działań planowanych do realizacji w trakcie wyjazdu, spodziewanych efektów pracy z dziećmi i młodzieżą itp.
 • oferent zobowiązany jest do opisania sposobu rekrutacji uczestników.
 • na oferencie spoczywa obowiązek ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem, oraz ubezpieczenie NNW uczestników wypoczynku.
 • dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne posiada odpowiedni zapis w statucie lub aktualną uchwałę władz statutowych w tym zakresie.
 • w przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie środków finansowych własnych oferenta i środków finansowych z innych źródeł możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.
 • oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie obowiązany do stosowania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
 • realizacja wypoczynku odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
  i młodzieży (Dz.U z 2016 r., poz. 452).

 

Ogólne warunki dofinansowania:

 • środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania: wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu(transport, opłaty za wstęp do obiektów, na imprezy kulturalne, obiekty sportowe itp.).
 • środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń kadry.
 • dofinansowaniem nie mogą być objęci dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych i obozach specjalistycznych sportowych.
 • dotację może wykorzystać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci
  i młodzieży, który zarejestruje wypoczynek w Kuratorium Oświaty właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.
 • do wyliczenia wysokości maksymalnego możliwego dofinansowania przyjmuje się następujące wskaźniki:

- do 90 zł. dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu uczestników oraz zakupu materiałów i usług do realizacji programu).

 

 

 

 

Ocena oferty:

Przy ocenie ofert brane pod uwagę będą kryteria zawarte w Protokole Oceny Ofert, stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Komisja przy udzielaniu rekomendacji będzie brała pod uwagę informacje i opinie dotyczące organizowania wypoczynku

w poprzednich latach dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

 

 1. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
 1. Oferta powinna być przygotowana  w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa  osoby ze specjalnymi potrzebami.
 2. Zapewnienie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć za zasadzie równości z innymi osobami.
 3. Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Według art. 7 ust. 2 ustawy dostęp alternatywny polega w szczególności na:
 1. zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
 2. zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub
 3. wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Stosowanie dodatkowych rozwiązań podnoszących dostępność – poza wymagania ustawowe – również należy opisać w ofercie w sekcji VI, wskazując rozróżnienie.

Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega ocenie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

 

 1. Rezultaty zadania:

•liczba i rodzaj jednostek wyjazdowych

•liczba uczestników (co najmniej 30 osób)

•liczba dni trwania wypoczynku (nie mniej niż 11 noclegów)

•liczba i rodzaj zrealizowanych wydarzeń animacyjno-edukacyjno-sportowych

 

Oferent w ofercie powinien przedstawić zakres realizacji powyższych rezultatów, odnosząc się do skali działania, które proponuje.

 

7.Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. Rezultatów realizacji zadania publicznego.

8.Termin realizacji zadania: 1 czerwca 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r.

9.Miejsce realizacji zadania: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

10.W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

11.Środki przeznaczone na realizację zadania: 220 000,00 zł.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama