Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których...

Reklama
Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023 w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyka i krajoznawstwo; nauka, edukacja, oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe; działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku.
Nabór od 02.03.2023 do 23.03.2023 23:59
Urząd Miejski w Łowiczu
Łączny budżet 819 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski w Łowiczu, Urząd Miejski w Łowiczu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023 w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyka i krajoznawstwo; nauka, edukacja, oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe; działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku....

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2023
Burmistrza Miasta Łowicza
z dnia 2 marca 2023 roku

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Łowicza
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację
zadań publicznych w 2023 roku.

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 16, 17, 19, 32, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łowicza ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2023 roku.

 

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w formie powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyka i krajoznawstwo; nauka, edukacja, oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe; działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

I.    Wykaz zadań przeznaczonych do zlecenia organizacjom pozarządowym i innym podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku wraz z określeniem warunków koniecznych do ich realizacji oraz środków zaplanowanych do ich współfinansowania przez Gminę Miasto Łowicz:

 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 

1)   Zadanie I – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna oraz udział we współzawodnictwie sportowym:

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 180 000,00 zł (w 2022 roku – 180 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: wsparcie.

 

Warunki realizacji:

 1. organizacja i prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo - treningowych dla dzieci i młodzieży różnych grup wiekowych (od 12 roku życia) dla przynajmniej 6 drużyn,
 2. minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 16 osób,
 3. zajęcia każdej drużyny będą odbywały się minimalnie 2 razy w tygodniu po 90 min. w okresie zimowym i 3 razy w okresie letnim po 90 min.,
 4. realizacja zadania winna być prowadzona przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.),
 5. organizowanie i prowadzenie obozów i zgrupowań szkoleniowych,
 6. udział we współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek,
 7. uczestnik szkolenia będący objęty dofinansowaniem ma obowiązek posiadania ubezpieczenia oraz aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu, zgodnie z wymaganiami Polskich Związków Sportowych,
 8. opracowanie i realizowanie rocznego programu szkolenia dla dzieci i młodzieży dla każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie), cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle) z wyszczególnionymi zadaniami,
 9. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.

 

        2)   Zadanie II – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka oraz udział we współzawodnictwie sportowym:

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 110 000,00 zł (w 2022 roku – 100 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: wsparcie.

 

Warunki realizacji:

 1. organizacja i prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo - treningowych dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt) różnych grup wiekowych dla minimum 6 drużyn,
 2. zajęcia będą się odbywały minimum 3 razy w tygodniu po 90 min.,
 3. minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 10 osób,
 4. udział we współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek,
 5. realizacja zadania winna być prowadzona przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.),
 6. uczestnik szkolenia będący objęty dofinansowaniem ma obowiązek posiadania ubezpieczenia oraz aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu, zgodnie z wymaganiami Polskich Związków Sportowych,
 7. opracowanie i realizowanie rocznego programu szkolenia dla dzieci i młodzieży dla każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie), cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle) z wyszczególnionymi zadaniami,
 8. organizowanie i prowadzenie obozów i zgrupowań szkoleniowych,
 9. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.  

 

        3)   Zadanie III – Organizacja zajęć ogólnorozwojowych, wzmacniających i ruchowych w zakresie upowszechniania sportu i aktywności fizycznej seniorów:

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 25 000,00 zł (w 2022 roku – 20 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: wsparcie.

 

Warunki realizacji:

 1. organizacja i przeprowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej, w tym: gimnastyka rozciągająco-korekcyjna, gimnastyka z elementami aerobiku, gimnastyka z elementami pilatesu (łącznie 4 grupy), aqua aerobik (2 grupy), pływanie – nauka i doskonalenie (1 grupa) joga (1 grupa), zumba gold (1 grupa),
 2. liczebność grup: 15-20 osób,
 3. częstotliwość zajęć: każda grupa 1 raz w tygodniu,
 4. zadanie adresowane do osób powyżej 50 roku życia,
 5. w ofercie należy szczegółowo opisać adresatów zadania np. charakterystyka grupy docelowej, jej liczebność itp.,
 6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy. 

 

        2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 

       1)   Zadanie I – Organizacja stałych warsztatów tematycznych (muzyka, taniec, rękodzielnictwo):

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 18 000,00 zł (w 2022 roku – 15 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: wsparcie.

 

Warunki realizacji:

 1. zapewnienie realizacji otwartych warsztatów promujących kulturę ludową regionu,
 2. termin organizacji warsztatów tematycznych – letni sezon turystyczny,
 3. zapewnienie prezentacji sztuki ludowej przy udziale publiczności,
 4. dokumentacja liczby uczestników warsztatów z wyszczególnieniem osób będących mieszkańcami Gminy Miasta Łowicza,
 5. nauka ginących zawodów łowickiej kultury ludowej,
 6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m. in. listy obecności, dzienniki warsztatów, fotografie.

 

        2)   Zadanie II – Realizacja wystaw, koncertów, festiwali oraz innych przedsięwzięć organizowanych w mieście, służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni miejskiej i zaangażowania mieszkańców:

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 45 000,00 zł (w 2022 roku – 45 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: wsparcie.

 

Warunki realizacji:

 1. przygotowanie i wydanie publikacji niskonakładowych, niekomercyjnych wydawnictw i periodyków, publikacji z organizowanych  wystaw, które utrwalać będą wydarzenia oraz stanowić dokumentację dostępną powszechnemu odbiorcy,
 2. przeprowadzenie działań promujących zadanie,
 3. zadanie ma przyczyniać się do rozwoju twórczości artystów profesjonalnych i amatorów,
 4. zapewnienie właściwego poziomu merytorycznego przedsięwzięcia,
 5. zapewnienie bazy lokalowej dla realizacji zadania,
 6. zadanie powinno w istotny sposób wpływać na poszerzenie oferty kulturalnej miasta Łowicza,
 7. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in. fotograficznej, plakaty, afisze, relacje lub felietony prasowe.

 

        3.   Zadanie III – Organizacja plenerowych imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym wzbogacających ofertę miasta:

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 20 000,00 zł (w 2022 roku – 15 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: wsparcie.

 

Warunki realizacji:

 1. zrealizowanie przedsięwzięcia muzycznego dla mieszkańców Łowicza z zachowaniem należytej staranności, w tym m.in. konkursów sprawnościowych, plastycznych, muzycznych dla dzieci i młodzieży,
 2. zapewnienie wspólnej zabawy integrującej przedstawicieli różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości kulturowej: muzycznej i artystycznej,
 4. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Łowicza,
 5. przeprowadzenie działań promujących zadanie,
 6. rozwijanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców Łowicza, 
 7. zapewnienie właściwego poziomu merytorycznego przedsięwzięcia,
 8. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in. fotograficznej, listy uczestników, plakaty, afisze, relacje lub felietony prasowe.

 

       4.   Zadanie IV – Organizacja wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, spektakli, występów artystycznych oraz wystaw:

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 18 000,00 zł (w 2022 roku zadnie nie było realizowane),
 • Forma realizacji zadania: powierzenie.

 

Warunki realizacji:

 1. zrealizowanie przedsięwzięcia muzycznego dla mieszkańców Łowicza z zachowaniem należytej staranności,
 2. wspieranie przedsięwzięcia w zakresie rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości kulturalnej poprzez zorganizowanie spotkania w ramach którego odbędzie się przegląd i festiwal muzyki chóralnej,
 3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości kulturowej: muzycznej i artystycznej,
 4. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Łowicza,
 5. przeprowadzenie działań promujących zadanie,
 6. rozwijanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców Łowicza, 
 7. zapewnienie właściwego poziomu merytorycznego przedsięwzięcia,
 8. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in. fotograficznej, plakaty, afisze, relacje prasowe lub felietony.

 

        5.    Zadanie V – Wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych książek, publikacji naukowych związanych z osobą lub tematem Łowicza, łowickiego dziedzictwa kulturowego – folklorem:  

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 22 000,00 zł (w 2022 roku – 22 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: wsparcie.

 

Warunki realizacji:

 1. przygotowanie i wydanie wydawnictw, publikacji i periodyków dotyczących historii i kultury miasta Łowicza i jego regionu,
 2. przeprowadzenie działań promujących zadanie,
 3. zapewnienie właściwego poziomu merytorycznego przedsięwzięcia,
 4. zapewnienie bazy sprzętowej z oprogramowaniem dla realizacji zadania,
 5. zadanie powinno w istotny sposób wpływać na poszerzenie oferty wydawniczej miasta Łowicza,
 6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania, m.in. fotograficznej, archiwizacja plakatów, afiszy, relacji lub felietonów prasowych.

 

       3. Turystyka i krajoznawstwo:

 

        1.   Zadanie I – Realizacja działań i inicjatyw turystycznych promujących Miasto Łowicz jako ośrodek turystyczny:

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 5 000,00 zł (w 2022 roku – 5 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: powierzenie.

 

Warunki realizacji:

 1. upowszechnianie walorów turystycznych miasta w kraju i regionie,
 2. organizacja dyżurów przewodnickich i spacerów upowszechniających wiedzę o mieście i regionie, skierowana do szerokiego grona odbiorców,
 3. termin organizacji zaplanowanych przedsięwzięć – letni sezon turystyczny,
 4. zapoznawanie z zabytkami kultury oraz historii i tradycji Miasta Łowicza,
 5. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i dorosłych,
 6. opiekunowie i przewodnicy muszą posiadać stosowne uprawnienia,
 7. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania (listy obecności, dokumentacji fotograficznej).

 

        2.   Zadanie II – Organizowanie imprez turystycznych w formie m.in. turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, imprez na orientację, obozów, rajdów i zlotów turystyczno-krajoznawczych o zasięgu regionalnym:

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 30 000,00 zł (w 2022 roku – 30 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: wsparcie.

 

Warunki realizacji:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa osób biorących udział w zadaniu i odpowiednich warunków jego realizacji,
 2. popularyzowanie turystyki aktywnej wśród mieszkańców Łowicza poprzez systematyczne spotkania i zajęcia,
 3. zaplanowane przedsięwzięcia muszą odbyć się wyłącznie dla mieszkańców Łowicza,
 4. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 5. realizacja zadania winna być prowadzona przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia,
 6. przeprowadzenie działań promujących zadanie,
 7. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennika zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy, list obecności, dokumentacji fotograficznej, relacje prasowe lub felietony, plakaty.

 

       4.   Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowania:

 

        1.   Zadanie I – Aktywizacja ludzi dotkniętych przewlekłymi chorobami - prowadzenie działań z zakresu edukacji oraz aktywności fizycznej i psychicznej kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi:

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 15 000,00 zł (w 2022 roku – 11 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: wsparcie.

 

Warunki realizacji:

 1. realizacja zadania winna być prowadzona przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia,
 2. prowadzenie różnorodnych form aktywności fizycznej oraz prowadzenie edukacji dotyczącej psychicznego wsparcia kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi,
 3. przeprowadzenie działań promujących zadanie,
 4. integracja kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi,
 5. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennika zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy, list obecności, dokumentacji fotograficznej, relacje prasowe lub felietony, plakaty.

 

        2.   Zadanie II – Edukacja ludzi starszych poprzez organizację zajęć, a także organizację innych aktywnych form spędzania czasu wolnego - realizacja działań z zakresu edukacji diabetologicznej osób dotkniętych chorobą cukrzycy:

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 10 000,00 zł (w 2022 roku – 10 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: wsparcie.

 

Warunki realizacji:

 1. prowadzenie edukacji diabetologicznej dla dorosłych i młodzieży,
 2. przeprowadzenie szkoleń na temat cukrzycy dla młodzieży klas VII lub VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łowicz,
 3. zapewnienie przez oferenta bazy lokalowej do prowadzenia działalności,
 4. integracja diabetyków,
 5. przeprowadzenie działań promujących zadanie,
 6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: np. dziennika zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy, list obecności, dokumentacji fotograficznej, relacje prasowe lub felietony, plakaty.

 

        3.   Zadanie III – Edukacja ludzi starszych poprzez organizację zajęć, a także organizację innych aktywnych form spędzania czasu wolnego - utrzymanie aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej i rozwijania zainteresowań oraz zapobiegania izolacji społecznej osób starszych:

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 42 000,00 zł (w 2022 roku – 38 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: wsparcie.

 

Warunki realizacji:

 1. prowadzenie wykładów, seminariów, konwersatorium w co najmniej w czterech blokach tematycznych,
 2. prowadzenie kursów, szkoleń oraz integracyjnych spotkań informacyjno-edukacyjnych umożliwiających wzmocnienie aktywności intelektualnej, fizycznej i podniesienie jakości życia seniorów,
 3. organizacja innych aktywnych form zajęć grupowych (np. warsztaty, basen, koła zainteresowań, zajęcia psychoedukacyjne i inne),
 4. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej,
 5. przeprowadzenie działań promujących zadanie,
 6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennika zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy, list obecności, dokumentacji fotograficznej, relacje prasowe lub felietony, plakaty.

 

       5. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

 

        1)   Zadanie I – Organizacja różnorodnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży:

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 25 000,00 zł (w 2022 roku – 25 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: wsparcie.

 

                Warunki realizacji:

 1. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat winna być przeprowadzona w formie wyjazdowej, w okresie wakacji letnich,
 2. okres trwania wypoczynku letniego powinien wynosić nie mniej niż 14 dni,
 3. wyjazdową formą wypoczynku letniego należy objąć jak największą liczbę uczestników, w tym dzieci i młodzież (nie mniej niż 20 osób) wywodzące się z rodzin wielodzietnych, niepełnych, dotkniętych ubóstwem i bezrobociem rodziców/opiekunów,
 4. naboru dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin wielodzietnych, niepełnych, dotkniętych ubóstwem i bezrobociem rodziców/opiekunów przeprowadzić poprzez współpracę z pedagogami szkolnymi,
 5. realizacja zadania winna być prowadzona przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia,
 6. spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).
 7. przeprowadzenie działań promujących zadanie,
 8. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: listy  osób uczestniczących w obozie, dokumentowania przebiegu obozu w formie zdjęć i dzienników prowadzonych zajęć, przedstawienia i realizacji ramowego programu wypoczynku (z uwzględnieniem rodzaju działań, które będą podjęte przy realizacji wypoczynku) dokumentacji fotograficznej, relacje prasowe lub felietony.

 

        6.   Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

 

        1.   Zadanie I – Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta:

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 10 000,00 zł (w 2022 roku zadanie nie było realizowane),
 • Forma realizacji zadania: powierzenie.

 

Warunki realizacji:

 1. sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 2. propagowanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt i opieki nad nimi,
 3. zapewnienie czasowej opieki zwierzętom bezdomnym z terenu miasta Łowicza oraz poszukiwanie dla nich właścicieli,
 4. zakup karmy,
 5. zakup usług laboratoryjnych, zakup leków, środków opatrunkowych itp.,
 6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: relacje zdjęciowe i materiały prasowe,
 7. stała promocja zadania.

 

        7.   Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

 

        1)   Zadanie I – Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie piłka nożna (szkółka dziecięca):

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 30 000,00 zł (w 2022 roku – 26 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: wsparcie.

 

Warunki realizacji:

 1. organizacja i prowadzenie zajęć szkoleniowo-sportowych dla drużyn w następujących kategoriach wiekowych: Skrzat, Żak, Orlik oraz Młodzik (chłopców i dziewcząt) w wieku 4-12 lat,
 2. minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 11 osób,
 3. zajęcia będą się odbywały minimum dwa razy w tygodniu dla grup: kategoria „Skrzat” - czas treningu 60 minut, kategoria „Żak” - czas treningu 75 minut, kategoria „Orlik” - czas treningu 90 minut, kategoria „Młodzik”,
 4. realizacja zadania winna być prowadzona przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.),
 5. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 6. stwarzanie możliwości rozwoju utalentowanym sportowo dzieciom,
 7. zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psychoruchowej,
 8. uczestnik szkolenia będący objęty dofinansowaniem ma obowiązek posiadania ubezpieczenia oraz aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu, zgodnie z wymaganiami Polskich Związków Sportowych,
 9. opracowanie i realizowanie rocznego programu szkolenia dla dzieci i młodzieży dla każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie), cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle),
 10. propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych lub terapeutycznych przez osobę posiadającą merytoryczne przygotowanie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej, które powinny obejmować: zasady, normy postępowania zapisane w formie regulaminu zajęć (m.in. zakaz stosowania używek, przeklinania, stosowania reguł fair play), trening umiejętności życiowych, uczenia rozwiazywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie, zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych i życiowych, zapobieganie agresji, kształtowanie postaw obywatelskich;
 11. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwiększenie poczucia własnej wartości,
 12. pomoc tym beneficjentom, którzy z różnych przyczyn sami nie zgłaszają się do instytucji pomocowych, np. z powodu niewiedzy lub uwarunkowań społecznych,
 13. bezpośrednie docieranie do dzieci i młodzieży, w szczególności ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym uzależnieniami i przemocą,
 14. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.

 

        2)   Zadanie II – Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie judo:

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 28 000,00 zł (w 2022 roku – 26 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: wsparcie.

 

               Warunki realizacji:

 1. organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej,
 2. minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
 3. minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
 4. udział we współzawodnictwie sportowym,
 5. realizacja zadania winna być prowadzona przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.),
 6. uczestnik szkolenia będący objęty dofinansowaniem ma obowiązek posiadania ubezpieczenia oraz aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu, zgodnie z wymaganiami Polskich Związków Sportowych,
 7. opracowanie i realizowanie rocznego programu szkolenia dla dzieci i młodzieży dla każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie), cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle),
 8. propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych lub terapeutycznych przez osobę posiadającą merytoryczne przygotowanie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej, które powinny obejmować: zasady, normy postępowania zapisane w formie regulaminu zajęć (m.in. zakaz stosowania używek, przeklinania, stosowania reguł fair play), trening umiejętności życiowych, uczenia rozwiazywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie, zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych i życiowych, zapobieganie agresji, kształtowanie postaw obywatelskich,
 9. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwiększenie poczucia własnej wartości,
 10. pomoc tym beneficjentom, którzy z różnych przyczyn sami nie zgłaszają się do instytucji pomocowych, np. z powodu niewiedzy lub uwarunkowań społecznych,
 11. bezpośrednie docieranie do dzieci i młodzieży, w szczególności ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym uzależnieniami i  przemocą,
 12. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.    

 

        3)   Zadanie III – Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie tenis stołowy:

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 25 000,00 zł (w 2022 roku – 23 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: wsparcie.

 

               Warunki realizacji:

 1. organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, które będą się odbywały minimum 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
 2. minimalna liczebność uczestników w jednej grupie – 10 osób.
 3. współorganizowanie turniejów w tenisie stołowym,
 4. udział we współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek,
 5. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 6. realizacja zadania winna być prowadzona przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.), 
 7. uczestnik szkolenia będący objęty dofinansowaniem ma obowiązek posiadania ubezpieczenia oraz aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu, zgodnie z wymaganiami Polskich Związków Sportowych,
 8. opracowanie i realizowanie rocznego programu szkolenia dla dzieci i młodzieży dla każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie), cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle),
 9. propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych lub terapeutycznych przez osobę posiadającą merytoryczne przygotowanie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej, które powinny obejmować: zasady, normy postępowania zapisane w formie regulaminu zajęć (m.in. zakaz stosowania używek, przeklinania, stosowania reguł fair play), trening umiejętności życiowych, uczenia rozwiazywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie, zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych i życiowych, zapobieganie agresji, kształtowanie postaw obywatelskich,
 10. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwiększenie poczucia własnej wartości,
 11. pomoc tym beneficjentom, którzy z różnych przyczyn sami nie zgłaszają się do instytucji pomocowych, np. z powodu niewiedzy lub uwarunkowań społecznych,
 12. bezpośrednie docieranie do dzieci i młodzieży, w szczególności ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym uzależnieniami i  przemocą,
 13. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.

 

        4)   Zadanie IV – Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinach: piłka siatkowa, lekko atletyka, szachy:

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 88 000,00 zł (w 2022 roku – 73 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: wsparcie.

 

               Warunki realizacji:

 1. organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla minimum dwóch grup, które będą się odbywały 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny,
 2. minimalna liczebność uczestników  w jednej grupie - 10 osób,
 3. udział we współzawodnictwie sportowym,
 4. uczestnik szkolenia będący objęty dofinansowaniem ma obowiązek posiadania ubezpieczenia oraz aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu, zgodnie z wymaganiami Polskich Związków Sportowych,
 5. realizacja zadania winna być prowadzona przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.), 
 6. opracowanie i realizowanie rocznego programu szkolenia dla dzieci i młodzieży dla każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie), cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle),
 7. propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych lub terapeutycznych przez osobę posiadającą merytoryczne przygotowanie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej, które powinny obejmować: zasady, normy postępowania zapisane w formie regulaminu zajęć (m.in. zakaz stosowania używek, przeklinania, stosowania reguł fair play), trening umiejętności życiowych, uczenia rozwiazywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie, zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych i życiowych, zapobieganie agresji, kształtowanie postaw obywatelskich,
 8. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwiększenie poczucia własnej wartości,
 9. pomoc tym beneficjentom, którzy z różnych przyczyn sami nie zgłaszają się do instytucji pomocowych, np. z powodu niewiedzy lub uwarunkowań społecznych,
 10. bezpośrednie docieranie do dzieci i młodzieży, w szczególności ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym uzależnieniami i  przemocą,
 11. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.

 

         5)   Zadanie V – Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie karate:

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 9 000,00 zł (w 2022 roku – 7 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: wsparcie.

 

               Warunki realizacji:

 1. organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej,
 2. minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny dla każdej drużyny,
 3. minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
 4. udział we współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek,
 5. uczestnik szkolenia będący objęty dofinansowaniem ma obowiązek posiadania ubezpieczenia oraz aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu, zgodnie z wymaganiami Polskich Związków Sportowych,
 6. realizacja zadania winna być prowadzona przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.), 
 7. opracowanie i realizowanie rocznego programu szkolenia dla dzieci i młodzieży dla każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie), cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle),
 8. propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych lub terapeutycznych przez osobę posiadającą merytoryczne przygotowanie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej, które powinny obejmować: zasady, normy postępowania zapisane w formie regulaminu zajęć (m.in. zakaz stosowania używek, przeklinania, stosowania reguł fair play), trening umiejętności życiowych, uczenia rozwiazywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie, zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych i życiowych, zapobieganie agresji, kształtowanie postaw obywatelskich,
 9. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwiększenie poczucia własnej wartości,
 10. pomoc tym beneficjentom, którzy z różnych przyczyn sami nie zgłaszają się do instytucji pomocowych, np. z powodu niewiedzy lub uwarunkowań społecznych,
 11. bezpośrednie docieranie do dzieci i młodzieży, w szczególności ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym uzależnieniami i przemocą,
 12. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.

 

         6)   Zadanie VI – Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie jeździectwo (szkółka dla dzieci i młodzieży):

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 27 000,00 zł (w 2022 roku – 14 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: wsparcie.

 

                Warunki realizacji:

 1. organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjnych lub sportowych, które mają na celu integrację, edukację oraz nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dla dwóch grup wiekowych (chłopców i dziewcząt),
 2. liczebność grup po minimum 5 osób – zajęcia 4 razy w tygodniu po 1 godzinie (w tym zajęcia popołudniowe),
 3. zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psychoruchowej dzieci i  młodzieży,
 4. realizacja zadania winna być prowadzona przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.), 
 5. uczestnik zajęć będący objęty dofinansowaniem ma obowiązek posiadania ubezpieczenia oraz aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu, zgodnie z wymaganiami Polskich Związków Sportowych,
 6. opracowanie i realizowanie rocznego programu szkolenia dla dzieci i młodzieży dla każdej grupy obejmujący: cele szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie), cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle),
 7. propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych lub terapeutycznych przez osobę posiadającą merytoryczne przygotowanie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej, które powinny obejmować: zasady, normy postępowania zapisane w formie regulaminu zajęć (m.in. zakaz stosowania używek, przeklinania, stosowania reguł fair play), trening umiejętności życiowych, uczenia rozwiazywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie, zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych i życiowych, zapobieganie agresji, kształtowanie postaw obywatelskich,
 8. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwiększenie poczucia własnej wartości,
 9. pomoc tym beneficjentom, którzy z różnych przyczyn sami nie zgłaszają się do instytucji pomocowych, np. z powodu niewiedzy lub uwarunkowań społecznych,
 10. bezpośrednie docieranie do dzieci i młodzieży, w szczególności ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym uzależnieniami i  przemocą,
 11. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in.: dziennik zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy.

 

         7)   Zadanie VII – Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym:

 • Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 37 000,00 zł (w 2022 roku – 36 000,00 zł),
 • Forma realizacji zadania: wsparcie.

 

                Warunki realizacji:

 1. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w godzinach popołudniowych co najmniej 4 razy w tygodniu po 4 godziny,
 2. objęcie pomocą jak największej liczby dzieci, nie mniej niż 15 osób,
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem treści profilaktyki uzależnień,
 4. zapewnienie dzieciom udziału w wycieczkach krajoznawczych,
 5. objęcie dzieci dodatkowym posiłkiem w trakcie prowadzonych zajęć,
 6. zadbanie o dobór wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 7. zapewnienie przez oferenta bazy lokalowej do realizacji zadania we własnym zakresie.

 

UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ w Łowiczu nr XXIII/223/2009 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasta Łowicza – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Łowicza uprawnień do stanowienia o ich wysokości (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2008 r. Nr 206, poz. 1904) kluby i stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy w ramach zadań wyspecyfikowanych przez Burmistrza Miasta Łowicza do realizacji przez kluby i stowarzyszenia, wyłonione w otwartym konkursie ofert są zwolnione z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu przy realizacji zadania.

 

II.  Zasady i kryteria przyznawania dotacji:

 

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:

 

1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.);

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.);

3) Uchwała Nr LXVI/482/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

 

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców Miasta Łowicza, nie posiadające zadłużenia wobec Skarbu Państwa i Gminy Miasta Łowicza.

3.  Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Konkurs jest ważny także wtedy, gdy do konkursu ofert zostanie zgłoszona jedna oferta.

5.  Zlecanie zadań publicznych może odbywać się w formie: wspierania takiego zadania z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości do 80% kosztów całości zadania lub powierzenia realizacji zadania publicznego.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Wkład własny nie może być mniejszy niż 20% kosztów całości zadania. Na wkład własny składa się:

 

1) wkład finansowy rozumiany jako: wkład środków finansowych własnych oraz środków finansowych z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego, ogółem, przy czym wkład finansowy nie może stanowić mniej niż 10% całości wkładu własnego oferenta (oferentów),

2) wkład osobowy rozumiany jako świadczenie pracy przez wolontariuszy i praca społeczna członków, przy czym wkład osobowy nie może stanowić więcej niż 10% całości realizowanego zadania.

 

8. Konieczne jest oszacowanie wartości wkładu własnego w postaci wkładu osobowego w budżecie oferty, jeśli taka postać wkładu własnego została przewidziana przez oferenta.

9. Ze środków dotacji Gminy Miasta Łowicza pokryte zostaną łącznie:

 

1) koszty merytoryczne do 90% całkowitych kosztów realizacji zadania,

2) koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne związane z realizacją zadania w wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów realizacji zadania.

 

10. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Faktury, rachunki, listy płac i inne dokumenty przedstawione do rozliczenia realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Łowicza wynikających z niniejszego Otwartego Konkursu Ofert nie mogą być równocześnie przedstawione do rozliczenia z innych środków publicznych pochodzących od jednostek sektora finansów publicznych, które muszą zostać opisane po drugiej stronie.

11. Ze środków dotacji w dziedzinach: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” oraz „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” z zakresu organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży dofinansowane zostaną następujące rodzaje kosztów:

 

1) Koszty merytoryczne:

 

a)     koszty osobowe: wynagrodzenie trenerskie wynikające z realizacji programu szkolenia sportowego, ekwiwalenty sędziowskie jako koszty organizowania uczestnictwa w zawodach sportowych,

b)    koszty licencji zawodników i opłat startowych, wpisowego na udział we współzawodnictwie sportowym,

c)     koszty transportu zawodników i trenerów z siedziby klubu (Łowicz) do miejsca odbywania się meczu ligowego,

d)    koszty wyżywienia i zakwaterowania zawodników i trenerów podczas wyjazdowych meczów ligowych

 

2) Koszty obsługi zadania:

 

a)     koszty obsługi projektu: obsługa administracyjno-biurowa, księgowość (w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu),

b)    usługi medyczne i rehabilitacyjne,

 

3) Inne koszty:

 

a)     koszty zakupu sprzętu sportowego związane z realizacją zadania pod warunkiem, że wartość zakupionej jednostki wyposażenia nie przekracza kwoty 3 500,00 zł,

b)    koszty zakupu stroju sportowego z przeznaczeniem na treningi i mecze w liczbie odpowiadającej liczbie zgłoszonych zawodników i trenerów w rozgrywkach ligowych (max. 3 komplety na osobę),

c)     koszty promocji zadania: plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe, banery, roll-up-y, zaproszenia,

d)    koszt udziału trenerów w szkoleniach organizowanych przez PZKosz,

e)     zakup artykułów medycznych, wody dla zawodników,

f)     opłaty bankowe i pocztowe,

g)    artykuły biurowe.

 

4) Łącznie koszty merytoryczne i obsługi zadania nie mogą być niższe niż 90% całkowitych kosztów zadania.

 

5) Z dotacji nie mogą być dofinansowane wydatki z tytułu:

 

a)     transferu i innych opłat wynikających z przejęcia zawodnika z innego klubu sportowego,

b)    zapłaty odsetek bankowych, kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na podmiot dotowany lub osoby z nim związane;

c)     zobowiązań podmiotu dotowanego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

d)    koszty zakwaterowania na terenie Powiatu Łowickiego zawodnika klubu,

e)     zobowiązania finansowe przeterminowane rozliczane w formie kompensaty,

f)     koszty dojazdu zawodników i trenerów z miejsca zamieszkania, zameldowania lub pobytu na: zajęcia szkoleniowo-treningowe, udział w turniejach, zgrupowaniach, sparingach, zawodach współzawodnictwa sportowego,

g)    koszty promocji zadania inne niż wskazane w dziale II., pkt. 11, ust. 3, lit. c ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

 

 12. Oferent może złożyć kilka ofert w tym konkursie, o ile każda dotyczy wyraźnie innego zadania będącego jego przedmiotem.

 13. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia kryteriów merytorycznych.

 14. Odrzuceniu podlegają oferty:

 

1)    złożone po terminie wskazanym w rozdz. III ust. 4,

2)    nie odpowiadające zadaniu wskazanemu w niniejszym ogłoszeniu,

3)    dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,

4)    złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie,

5)    nie spełniające warunku dotyczącego udziału środków własnych oferenta określonego w rozdz. II, ust. 7, pkt. 1 i 2 ogłoszenia.

6)    zawierające inne braki i nieprawidłowości niż określone w rozdz. II ust. 16

 

15. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w rozdz. II ust. 16 mogą zostać usunięte, uzupełnione lub poprawione w terminie do 7 dni od daty wezwania oferenta za pośrednictwem  środków komunikacji elektronicznej.

16. Nie uzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:

 

1)    nie zawarto lub błędnie określono rodzaj zadania na stronie tytułowej,

2)    nie złożono podpisów przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami (odpisem z innej ewidencji niż KRS, innym dokumentem potwierdzającym upoważnienie do działania w imieniu oferenta), podpis powinien być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną,

3)    nie spełniono wymogów zawartych  w rozdz. II ust. 12 pkt 2-4 ogłoszenia lub nie złożono potwierdzenia o zgodności kopii dokumentów z oryginałem,

4)    nie wskazano terminu lub wskazano termin realizacji zadania niezgodny z terminem, o którym mowa w rozdz. III ust. 4 ogłoszenia.

5)    wystąpiły omyłki w kosztorysie, o ile korekta nie wpłynie na wysokość kwoty wnioskowanej dotacji i wkładu własnego oferenta.   

 

17. Burmistrz Miasta Łowicza powołuje w drodze Zarządzenia Komisję Konkursową do oceny złożonych ofert w skład której wchodzą przedstawiciele Burmistrza Miasta Łowicza, osoby wytypowane przez organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji, formie wsparcia zleconego zadania oraz wysokości przyznanych środków na jego realizację podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się oceną Komisji Konkursowej.

18. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.

19. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości przyznanego dofinansowania w stosunku do wnioskowanej kwoty.

20. Złożenie oferty w konkursie nie jest równoważne z zapewnieniem przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości.

21. Podejmując decyzję, o której mowa w rozdz. II ust. 18 Burmistrz Miasta kierować się będzie następującymi kryteriami merytorycznymi:

 

1)    merytoryczną wartością przedsięwzięcia, jego zbieżnością z hierarchią potrzeb i zadań Miasta, możliwością realizacji zadania,

2)    zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia,

3)    możliwością realizacji zadania przez organizację pozarządową przy uwzględnieniu informacji zawartych w ofercie (m.in. baza, środki techniczne, zaplecze),

4)    proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie,

5)    kalkulacją kosztów realizacji zadania i możliwościami pozyskania środków z innych źródeł (udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego),

6)    uwzględnieniem wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,

7)    wysokością środków budżetu Miasta na realizację zadania,

8)    analizą wykonania zadań zleconych w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji,

9)    oceną dotychczasowej współpracy, opiniami udzielonymi przez organy administracji samorządowej oraz inne organizacje.

 

22. Burmistrz Miasta podejmie decyzję o udzieleniu dotacji, w formie wsparcia zleconego zadania i wysokości przyznanych środków.

23. W ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu podpisywana jest umowa z organizacjami, których oferty zostały przyjęte do realizacji, o ile realizujący zadanie dostarczył w wymaganym terminie wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania umowy. W przypadku przyznania kwoty dotacji innej niż wnioskowana dodatkowo należy złożyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

24. Dopuszcza się możliwość przesunięć środków finansowych między poszczególnym pozycjami wymienionymi w poszczególnych kosztorysach zadań pod warunkiem, że zmiany te nie przekroczą 10% wartości poszczególnych pozycji kosztorysu.

25. Wszelkie zmiany, które zajdą w trakcie realizacji zadania muszą być zgłaszane w formie wniosku z 15-to dniowym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji zadania. Każdy wniosek wymaga akceptacji Burmistrza, a w przypadku, gdy zmiana powoduje zmianę umowy (w tym oferty), wymaga podpisania aneksu do umowy. Realizacja zadań może nastąpić dopiero po terminie formalnego zaakceptowania wniosku lub podpisania aneksu do umowy.

26. Ostateczny termin zgłoszenia wniosków zawierających planowane zmiany w warunkach realizacji zadania dla zadań, których wykonanie kończy się 31 grudnia, upływa w dniu 16 listopada. Wnioski zgłaszane po tym terminie nie będą uwzględniane.

27. Wyniki konkursu przedstawione zostaną w systemie internetowym Witkac.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej urzędu www.bip.lowicz.eu w dziale „Komunikaty i ogłoszenia” i „Organizacje pozarządowe”. 

28. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

29. Dotacja z budżetu Gminy Miasta Łowicza może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

 

1)    ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie działań objętych niniejszym postępowaniem konkursowym,

2)    posiadają doświadczenie, niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

 

 

III. Sposób i termin składania ofert:

 

1.    Oferent składa ofertę (zgodną z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań) poprzez generator ofert udostępniony w serwisie internetowym Witkac.pl (www.witkac.pl). Organizator konkursu dopuszcza złożenie oferty w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu w przypadku awarii systemu Witkac.pl potwierdzonej przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie tego systemu, wyłącznie w sytuacji, w której nie jest możliwe złożenie oferty w trybie elektronicznym z zachowaniem terminu.

2.    Po złożeniu oferty należy wydrukować ze strony internetowej serwisu potwierdzenie złożenia oferty i opatrzyć je podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji.

3.    Papierowy wydruk potwierdzenia powinien być opatrzony czytelnymi podpisami lub pieczęciami imiennymi w taki sposób, by możliwa była identyfikacja osób składających podpis.

4.    Oferta powinna być złożona do dnia 23.03.2023 r. do godz. 23:59:59, natomiast potwierdzenie o którym mowa w ust. 2 należy złożyć do dnia 24.03.2023 r. do godz. 16:00 w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu).

5.    Oferty złożone w generatorze ofert bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

6.    Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.

7.    Do oferty należy załączyć w formie elektronicznej (podpisane skany z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem):

 

1)    odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, zgodnie
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,

2)    statutu organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności pożytku publicznego organizacji, zgodny z zakresem ogłoszonym w konkursie,

3)    w przypadku ofert składanych na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych należy złożyć program w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obejmujący: cele, opis zadań i realizowanych treści na zajęciach, harmonogram. Program powinien zawierać również aktywne metody pracy: „burza mózgów”, dyskusja, odgrywanie ról, elementy pedagogiki zabawy;

4)    w przypadku ofert składanych na zadania z zakresu organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych należy złożyć kopie posiadanych odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.),

5)    w przypadku, gdy oferta składana jest przez osoby inne niż osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta zgodnie ze statutem należy złożyć dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta, zgodny ze statutem i wpisem rejestrowym,

6)    do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

 

8.    Dodatkowych informacji i wyjaśnień oferentom udzielają:

 

1)    w sprawach merytorycznych dotyczących konkursu – pracownicy Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości, pod numerem telefonu 46 830 91 68 oraz drogą elektroniczną pod adresem e-mail krystian.cipinski@um.lowicz.eu;

2)    w sprawach technicznych związanych z obsługą generatora ofert – pracownicy firmy Witkac.pl drogą elektroniczną pod adresem e-mail bok@witkac.pl.

 

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania publicznego.

 

 1. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków, które: 

 

1)    są niezbędne do realizacji zadania,

2)    zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Gminą Miasto Łowicz,

3)    spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

4)    zostały faktycznie poniesione i opłacone w terminie realizacji zadania,

5)    są poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.

 

2.    Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:  

 

1)    zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy oraz niezapłacone w terminie trwania umowy,

2)    budowę, zakup i remonty budynków lub lokali; 

3)    zakup gruntów; 

4)    spłatę zaciągniętych pożyczek; 

5)    zakup środków trwałych, elementów wyposażenia,

6)    pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji nie związanych z realizacją zadania;

7)    działalność gospodarczą, działalność polityczną i partyjną.

 

3.    Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu z realizacji zadania następuje przede wszystkim poprzez:

 

1)    przedstawienie imiennych list z podpisami osób świadczących pracę społeczną wraz określeniem rodzaju wykonywanej pracy i liczbą godzin oraz wyceną za 1 godz.,

2)    załączenie pisemnych umów z wolontariuszami.

 

4.    Oferent jest zobowiązany do wyczerpującego opisu planowanego do realizacji zadania, m.in.: zakładanych celów, podejmowanych działań, harmonogramu, rezultatów (mierzalnych), uwzględniając obligatoryjnie (stosowanie do przedmiotu zadania) w szczególności:

 

1)    planowaną liczbę odbiorców (uczestników) zajęć, wydarzeń, wykładów, szkoleń, wycieczek, treningów itp.

2)    planowaną liczbę prowadzonych grup, zespołów itp.

3)    planowaną liczbę treningów, rozgrywek, zawodów, wydarzeń (sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, integracyjnych)

4)    w przypadku zawodów, wydarzeń sportowych – podanie planowanych dat oraz nazw i rodzajów

 

5.    Oferenci są zobowiązani do sporządzenia wyczerpującego opisu poszczególnych działań planowanych w ramach realizacji zadania oraz kosztorysu uwzględniającego wszystkie wydatki niezbędne do realizacji tych działań.

6.    Oferenci są zobowiązani do podania informacji o możliwości realizacji zajęć, treningów, spotkań, wydarzeń itp. w innej formie niż stacjonarna np. online, zdalnie itp. w sytuacji wprowadzenia obostrzeń epidemicznych, które uniemożliwiałyby realizację zadania stacjonarnie, a także do określenia sposobu potwierdzenia realizacji działań w tej formie.    

7.    Termin realizacji zadań – od daty zawarcia umowy nie później niż do 31.12.2023 roku lub w terminie wskazanym w ofercie dla poszczególnych zadań.

8.    W trakcie realizacji zadania oferent zobowiązany jest do:

 

1)    zapewnienia zasobów finansowych, rzeczowych i osobowych niezbędnych do realizacji zadania,

2)    realizacji zakresu zadania zgodnie ze złożoną ofertą,

3)    zagwarantowania realizacji zadania z zasadami dobrych praktyk,

4)    wykonania zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

5)    wydatkowania przyznanych środków finansowych tylko na zadanie, na które zostały przyznane z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,

6)    prawidłowego i terminowego rozliczenia przyznanych środków finansowych,

7)    rzetelnego sprawozdania z realizacji zadania.

 

9.    Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację w wydawanych przez siebie w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej i mediach społecznościowych, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Miasto Łowicza, w następującym brzmieniu: „Zadanie pod nazwą „…” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łowicza” lub np. „Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łowicza”. Informacje, które są przedstawiane w oparciu o grafiki lub umożliwiają umiejscowienie grafiki, powinny zawierać Herb Miasta Łowicza. Udokumentowanie tego obowiązku powinno zostać dołączone w formie załącznika do sprawozdania końcowego potwierdzającego zrealizowane zdanie publiczne.

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonej oferty i przyznaniu dotacji, oferent jest zobowiązany dostarczyć imienny wykaz uczestników realizowanego zadania (dotyczy zadań w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym). Wzór wykazu znajduje się na stronie: www.lowicz.eu - Łowicz samorządowy zakładka „Organizacje pozarządowe” dalej „Otwarte konkursy ofert – dotacje” następnie „Dotacje NGO - Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku” na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.  

11. W ramach przyznanej dotacji rozliczane będą koszty zadania ponoszone od dnia zawarcia umowy.

 

V. Warunki i zasady rozliczenia zadania publicznego.

 

1.    Rozliczanie dotacji celowej następuje zgodnie z art. 152 ustawy o finansach publicznych. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla dotacji otrzymanej z budżetu Miasta oraz wydatków przeznaczonych na realizację zadania publicznego w taki sposób, aby możliwe było spełnienie wymagań w zakresie kontroli i sprawozdawczości.

2.    Sposób wyodrębnienia ewidencji dla środków realizacji zadania musi zostać określony w Polityce rachunkowości Realizatora zadania.

3.     Realizator zadania jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dla obsługi środków publicznych otrzymanych z budżetu Miasta Łowicza na realizację zadania, który powinien być prowadzony w sposób umożliwiający kontrolę przeprowadzanych operacji w zakresie przekazanej dotacji środków publicznych.

4.    Tytuł przelewów bankowych powinny pozwalać na identyfikację dokumentu księgowego, którego dotyczy (numer faktury, nr rachunku, nr listy płac itp.).

5.     Realizator zadania zobowiązany jest realizować płatności jednostkowe związane z realizacją umowy dotacji wyłącznie w formie bezgotówkowej - przelewami bezpośrednio z wydzielonego rachunku bankowego. Jedynym wyjątkiem są ryczałty, ekwiwalenty sędziowskie, które mogą być wypłacane gotówką za pokwitowaniem odbierającego.

6.     Umowy cywilno-prawne zawierane z realizatorami (trenerami/instruktorami/asystentami trenera) powinny określać szczegółowy zakres zleconych czynności z podaniem kalkulacji należnego wynagrodzenia (stawka godzinowa x ilość zleconych do wykonania godzin wraz z terminem wykonania działania) oraz spełniać wymogi przepisów Kodeksu cywilnego art. 734-751.

 

a)     rachunki do umów - zleceń powinny zawierać informacje dotyczące zleceniobiorcy w zakresie umożliwiającym zgodne z przepisami naliczenie i odprowadzenie składek społecznych, składek zdrowotnych oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

b)     rachunki wystawiane przez zleceniobiorców powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację stron umowy, na podstawie której wystawiono rachunek, a także określenie zrealizowanych czynności wraz z kalkulacją jednostkową należnego wynagrodzenia;

c)     rachunki za realizację zawartych z realizatorami umów cywilno-prawnych należy zatwierdzać do wypłaty po uprzedniej kontroli i akceptacji wykonania czynności zawartych w tych umowach. Potwierdzenia wykonania prac zleconych oraz zatwierdzenia wydatków ze środków z dotacji powinny dokonywać osoby upoważnione do tych czynności;

d)    zatwierdzenia dokonania wydatku winno być opatrzone stosowną datą i podpisem osoby upoważnionej;

e)     lista płac powinna być sporządzana odrębnie (załącznik do listy płac) dla realizatorów zadań (trenerów/instruktorów) w ramach poszczególnych umów zawartych przez Oferenta.

 

7.     W przypadku zadania z zakresu zajęć sportowych realizator zadania zobowiązany jest prowadzić miesięczną godzinową ewidencję czasu pracy trenerów/instruktorów/asystentów trenera uwzględniającą działania wykonywane w ramach realizacji zadania publicznego.

8.    Do rozliczenia wydatków na wynagrodzenia uznaje się wydatki wraz z obowiązującymi składkami na ubezpieczenia społeczne (od pracodawcy i od pracownika) oraz innymi obowiązkowymi składkami wynikającymi z przepisów prawa. Standardowo dokumentami księgowymi, które należy posiadać, jako dokumenty niezbędne do rozliczenia wynagrodzenia pracownika realizującego projekt są: lista płac, karta czasu pracy, potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia (przelew i wyciąg bankowy), deklaracja ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, potwierdzenie przelewu składek, deklaracje podatkowe PIT 4, potwierdzenie przelewu zaliczek na podatek dochodowy. Potwierdzenie zapłaty (np.: wyciąg bankowy z dnia zapłaty wynagrodzenia) powinno być zgodne kwotowo z pozycją "do wypłaty" na liście płac. Na potwierdzeniu zapłaty powinny być prawidłowo wskazane dane odbiorcy (zgodnie z umową o pracę lub umową cywilno - prawną ) oraz określenie przedmiotu zapłaty np.: "wynagrodzenie marzec 2023".

9.    Rozliczenie dojazdów realizatorów zadania - na podstawie druku delegacji oraz polecenia wyjazdu służbowego sporządzone  odręcznie wraz ze sposobem obliczenia należnej diety i dokładnym opisem potwierdzającym powiązanie wyjazdu służbowego z celami zadania.

10.   Zwrot kosztów przejazdu rozliczany z dotacji w wysokości maksymalnej stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, rozliczany z dotacji nie może być wyższy niż:

 

-      0,89 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3;

-      1,15 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3;

-      0,69 zł - dla motocykla;

-      0,42 zł - dla motoroweru.

 

11. Dowody księgowe powinny być rzetelne, oryginalne tj. zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21 ustawy o rachunkowości oraz wolne od błędów formalnych i rachunkowych. Na odwrocie winny zawierać się w szczególności:

 

a)     pieczęć organizacji oraz sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: że wydatkowana kwota (z zaznaczeniem kwoty) została pokryta z dotacji budżetu Miasta Łowicza oraz, że wydatek dotyczy realizacji zadania ......... zgodnie z zawartą umową nr ......... z dnia ........ .

b)     opis merytoryczny (sprawdzono pod względem merytorycznym - data, pieczęć imienna z podpisem osoby odpowiedzialnej za realizację zadania lub prezesa klubu), którego wydatek dotyczy tzn. z wskazaniem przeznaczenia zakupionej usługi, towaru oraz uzasadnienie celowości wydatku,

c)    "sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym" data, pieczęć imienna i podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych,

d)    dekret księgowy tj. sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z datą i czytelnym podpisem osoby dokonującej wpisu do ewidencji księgowej,

e)     zapis potwierdzający akceptację głównego księgowego lub osoby upoważnionej za finanse klubu - data, pieczęć imienna i podpis,

f)     zapis dotyczący zatwierdzenia do zapłaty dowodu księgowego przez prezesa - data, imienna pieczęć i podpis.

 

12. Zgodnie z art. 22. ustawy o rachunkowości niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek. Poprawek dokonuje się poprzez skreślenie i naniesienie poprawnego zapisu z datą i podpisem osoby dokonującej poprawki.

13. Faktury za usługi w zakresie noclegów i posiłków dla uczestników współzawodnictwa sportowego, wyjazdów na mecze kontrolne, sparingowe rozliczane w ramach zadania muszą być sporządzane z wyszczególnieniem usług jednostkowych, dat realizacji usług i stawek jednostkowych.

14. Zakupów towarów i usług należy dokonywać zgodnie z postanowieniami ustawy o zamówieniach publicznych z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, celowego, racjonalnego i terminowego wydatkowania środków publicznych.

 

VI.  Postanowienia końcowe. 

 

 1. Udzielenie dofinansowania lub finansowania zadania dokonywane jest na podstawie pisemnej umowy. 
 2. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przekazanych podmiotom środków finansowych. 
 3. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wykazem organizacji pozarządowych oraz podmiotów, które otrzymały dotację na realizację zadań publicznych w 2023 roku i z informacją o przeznaczeniu oraz kwotach przyznanych dotacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łowicza na stronie internetowej: www.bip.lowicz.eu.
 5. Wykaz zadań publicznych w 2022 roku, które zostały wykonywane przez organizacje pozarządowe i wysokość środków przyznanych na ich realizację dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu www.lowicz.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu w budynku głównym.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama