Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki w 2023 roku
Nabór od 02.03.2023 do 23.03.2023 16:00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki w 2023 roku.

 

Prezydent Miasta Ostrołęki

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki w 2023 r.

 

I.Postanowienia ogólne

 1. Konkurs ogłasza się na podstawie przepisów:
 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.),
 3. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 2057).
 4. uchwały Rady Miasta Ostrołęki Nr 508/LIII/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na  2022 rok”.
 1. Adresatami konkursu są: organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego przez  Miasto Ostrołęka  nastąpi  w  formie  wspierania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 3. W ofercie obligatoryjne jest zamieszczenie informacji o planowanych rezultatach realizacji zadania publicznego, planowanym poziomie ich osiągnięcia oraz sposobie monitorowania osiągnięcia rezultatu (punkt III.6 oferty). Celem zadania są działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców miasta Ostrołęki.

 

 1. Rodzaje zadań, termin realizacji oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań.

 

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

 

Wysokość środków finansowych              w 2023 r. (zł)

1.

Pomoc dzieciom i młodzieży pochodzącej
z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo w celu poprawy ich funkcjonowania w środowisku szkolnym
i w rodzinie

 

od 01.01.2023 r. do 30.11.2023 r.

 

30.000,00

2.

Wszechstronna pomoc osobom i rodzinom ubogim, zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu poprawy ich sytuacji bytowej oraz funkcjonowania w lokalnym środowisku

od 01.01.2023 r. do 30.11.2023 r.

20.000,00

3.

Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem, odbieraniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności (organizacja banków żywności, zbiórek, jadłodzielni)

od 01.01.2023 r. do 30.11.2023 r.

20.000,00

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz programie, o których mowa w dziale I. 
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą ubiega się oferent.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent zobligowany jest przedłożyć aktualny, dostosowany do przyznanej dotacji kosztorys finansowy i zakres rzeczowy realizacji zadania lub może wycofać ofertę. Rezygnację oferent składa pisemnie dostarczając ją do Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1, 07 – 400 Ostrołęka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – EPUAP.
 5. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór jednej oferty w ramach jednego zadania.
 6. Podmiot ubiegający się o dotację musi samodzielnie zrealizować zadanie, nie ma możliwości dalszego zlecania realizacji tego zadania. 
 7. Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego, jego finansowania i rozliczania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Ostrołęka, a wybranym podmiotem.
 8. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekraczać 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. Przez koszty administracyjne rozumie się: honoraria dla koordynatora zadania i specjalisty do spraw ochrony danych osobowych, koszty związane z rozliczeniem księgowym zadania, koszty związane z zakupem materiałów biurowych.
 9. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
 1.  zadania i zakupy inwestycyjne,
 2.  budowę, zakup lub remont budynków,
 3. pokrycie deficytu wynikającego z przedsięwzięć zrealizowanych przed datą podpisania umowy,
 4. działalność gospodarczą, polityczną lub religijną,
 5. opłacanie odsetek za zwłokę w płatnościach,
 6. opłacenie zadań koordynatora,
 7. wynagrodzenia członków zarządu stowarzyszenia.
 1. W trakcie realizacji zadania dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne będzie zwiększenie poszczególnego kosztu nie więcej niż o 20 % jego wysokości. Zmiany wykraczające ponad wskazany limit dokonywane mogą być wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy po uprzednim aneksowaniu umowy.
 2. Jeśli w "Kalkulacji przewidywanych kosztów na rok 2022" zawarte są informacje o kosztach pochodzących z wkładu osobowego lub wkładu rzeczowego, zaleca się ich szczegółowe opisanie w pkt IV.2, oferty. Brak szczegółowego opisu będzie skutkować niższą oceną merytoryczną przy "ocenie wkładu rzeczowego (np. sprzęt, lokal) i osobowego (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)".
 3. W pkt IV.1 oferty poza informacją o wcześniejszej działalności oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, dodatkowo zaleca się wykazanie doświadczenia we współpracy  z Miastem Ostrołęka w realizacji zadań publicznych w latach poprzednich. Doświadczenie we współpracy z Miastem Ostrołęka w realizacji zadań publicznych w latach poprzednich będzie oceniane na etapie oceny merytorycznej oferty pod kątem rzetelności
  i terminowości.
 4. Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może przekraczać 80%.
 5. Dopuszcza się pobieranie opłat od beneficjentów zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, której przychód całkowicie przeznacza na działalność statutową.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2018 poz. 127.2), w przypadku przetwarzania danych osób (przetwarzanie obejmuje: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych) osób będących realizatorami zadania, oferent jest zobowiązany posiadać zgodę tych osób
  na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności zgodę tych osób
  na udostępnianie ich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz ewaluacji. Do celów oceny oferty, organizator konkursu wymaga podania jedynie stanowisk realizatorów zadania.
 7. W syntetycznym opisie zadania przedstawionym w ofercie oferent powinien przedstawić analizę ryzyka.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Zadania mogą być realizowane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
 2. Czas realizacji projektu powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia, rozliczenia i ewaluacji zadania.
 3. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania. Termin poniesienia wydatków dla środków finansowych własnych ustala się od dnia rozpoczęcia realizacji zadania publicznego do dnia zakończenia realizacji zadania.
 4. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed podpisaniem umowy nie będą pokrywane ze środków dotacji. Koszty powstałe przed datą podpisania umowy, a mieszczące się w terminie realizacji zadania publicznego mogą być pokryte ze środków własnych oferenta.
 5. Zadania muszą być realizowane na rzecz mieszkańców miasta Ostrołęki lub na terenie miasta Ostrołęki, co należy wykazać w składanej ofercie.
 6. Oferent, na etapie realizacji zadania, ma możliwość zmiany wysokości wkładu własnego finansowego i niefinansowego bez potrzeby podpisywania aneksu do umowy, o ile nie zmniejszy się łączna wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.
 7. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowane zadanie jest dofinansowane z budżetu Miasta Ostrołęki. Informacja powinna być zawarta w materiałach informacyjnych, promocyjnych, publikacjach, stosownie do charakteru zadania.
 8. Osoby bezpośrednio realizujące zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, co należy wykazać w składanej ofercie.
 9. Szczegółowe warunki realizacji zadania zawarte będą w umowie sporządzonej według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

                                             

V.  Termin i sposób składania ofert

 1. Oferent musi obligatoryjnie:
 1. wypełnić ofertę i złożyć ją w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2023 r. do godziny 16.00.
 2. wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta ofertę oraz wygenerowane w systemie, wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrołęki, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2023 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrołęki).
 1. W przypadku awarii platformy internetowej „WITKAC” uniemożliwiającej złożenie ofert w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje zmiany innych warunków konkursu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

VI. Tryb i kryteria i tryb wyboru oferty

 1. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym. 
 3. Oferty opiniowane są pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową, powołaną w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki. 
 4. Zasady zgłaszania do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Program współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
 5. Ocena formalna ofert będzie dokonywana w oparciu o kartę oceny formalnej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, biorąc pod uwagę w szczególności, czy:

1)  oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

2)  oferent złożył wydruk oferty i potwierdzenie złożenia oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

3)  oferta jest realizowana na rzecz mieszkańców miasta Ostrołęki lub na terenie miasta Ostrołęki,

4)  oferta została złożona za pośrednictwem platformy „WITKAC”,

5)  oferta posiada wypełnione wszystkie wymagane punkty formularza,

6)  oferta jest zgodna z zakresem zadań przedstawionych w konkursie,

7)  oferta wraz z potwierdzeniem złożenia oferty podpisane zostały przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z zapisami KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,

8)  udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie przekracza 80%,

9)  koszty administracyjne stanowią nie więcej niż 10% kosztów zadania.

 1. Oferty niespełniające wymagań formalnych mogą decyzją komisji wskazanej w ust. 3, zostać uzupełnione.
 2. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest w oparciu o kartę oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, biorąc pod uwagę w szczególności:

1)  możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

2)  przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)  proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

4)  planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5)  planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6)  analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 100 punktów.
 2. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 50 punktów.
 3. Z przebiegu prac Komisji konkursowej sporządza się protokół końcowy uzasadniający  wybór ofert,  który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
 4. Przewodniczący Komisji konkursowej składa do Prezydenta Miasta Ostrołęki wniosek o zatwierdzenie wyboru realizatorów zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. Do wniosku dołącza się protokół końcowy z posiedzenia Komisji konkursowej.
 5.  Decyzję o wysokości udzielonej dotacji podejmuje Prezydent Miasta Ostrołęki w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 6. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert jego wynik zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Ostrołęki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki.

 

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanymi z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

 

Lp.

Nazwa zadania

Suma przyznanych dotacji w 2022 r. (zł)

1.

Pomoc dzieciom i młodzieży pochodzącej
z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo w celu poprawy ich funkcjonowania w środowisku szkolnym
i w rodzinie

 

20.000,00

3.

Wszechstronna pomoc osobom i rodzinom ubogim, zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu poprawy ich sytuacji bytowej oraz funkcjonowania w lokalnym środowisku

14.000,00

 

VIII. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Zdrowia
i Spraw Społecznych, Urzędu Miasta Ostrołęki ul. Kościuszki 45, 07-410, e-mail: malgorzata.tyszka@um.ostroleka.pl.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama