Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: „Wyrównywanie szans

Reklama
Nabór od 27.02.2023 do 22.03.2023 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Wyrównywanie szans” w 2023 roku.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU

1.    Rodzaj zadania (sfera pożytku publicznego): pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.

2.    Numer i nazwa zadania priorytetowego, zgodnie z obowiązującym Programem Współpracy:

Zadanie 1.1. Wspieranie i inicjowanie działań w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.

3.    Działania:

1)   wsparcie działań na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2)   wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci Polaków zamieszkałych za granicą;

3)   wsparcie działań w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności osobom i instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej.

4.        Cele oraz oczekiwania stawiane składanym ofertom:

1) w działaniu 1: wsparcie działań na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizacjęWigilii Świąt Bożego Narodzenia dla min. 400 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami województwa opolskiego oraz przygotowanie paczek żywnościowych;

2)  w działaniu 2: wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci Polaków zamieszkałych za granicą poprzez organizację turnusu integracyjnego dla min. 40 osób, w tym dla min. 30 dzieci i młodzieży ze środowisk polskich zamieszkałych na Ukrainie oraz zapewnienie im udziału w warsztatach edukacyjnych, artystycznych, kulturalnych. Organizacja turnusu powinna uwzględniać: zakwaterowanie, transport, całodzienne wyżywienie, udział opiekunów grupy, ubezpieczenie, organizację zajęć;

3)   w działaniu 3: wsparcie działań w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności osobom i instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie żywności, w tym produktów o krótkim terminie przydatności, tzw. artykułów niehandlowych oraz magazynowanie zebranych produktów i ich racjonalna dystrybucja do organizacji i instytucji województwa opolskiego;

4)   zadaniem należy objąć osoby z jak największej liczby powiatów województwa opolskiego, mając na uwadze specyfikę proponowanych zadań;

5)   zadanie powinno wpływać na poprawę poziomu życia osób, rodzin i środowisk wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5.        Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1)   powierzenia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji i/lub

2)   wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80 % wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny Podmiotu. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego Podmiotu.

6.        Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

1.     Na realizację zadań publicznych w ramach ogłaszanego konkursu w 2023 roku przeznacza się łączną kwotę do 120 000,00 zł.

2.     Na realizację jednego zadania publicznego w ramach ogłaszanego konkursu ustala się maksymalną wysokość dotacji:

1)   na działanie 1. wsparcie działań na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym - kwota do 25 000,00 zł;

2)   na działanie 2. wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci Polaków zamieszkałych za granicą – kwota do 45 000,00 zł;

3)   na działanie 3. wsparcie działań w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności osobom i instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej – kwota do 50 000,00 .

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oferty jest posiadanie konta w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Termin składania ofert ustala się od dnia publikacji ogłoszenia, do dnia 22 marca 2023 r., do godz. 15.30.

Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem, winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Reklama