Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w...

Reklama
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od 01.05.2023 roku do 17.12.2023 roku na organizację imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.(GRANTY)
Nabór od 02.03.2023 do 27.03.2023 15:30
Departament Sportu
Łączny budżet 207 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 207 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od 01.05.2023 roku do 17.12.2023 roku na organizację imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.(GRANTY).

Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od 01.05.2023 roku do 17.12.2023 roku na organizację imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury fizycznej (zgodnie z celem konkursu)

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 2094 z późn. zm.),
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
    jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  4. spółdzielnie socjalne,
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o  sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2185 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracownikóNa realizację zadania: Organizacja imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanego w terminie od 01.05.2023 roku do 17.12.2023 roku przeznacza się kwotę w wysokości 207 000,00 złotych.Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych, w innym wypadku oferta zostanie uznana za nie spełniającą wymogów formalnych.Wymagany jest wkład finansowy – nie ustala się minimalnej wartości tego wkładu.Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkości i na zasadach określonych w umowie. Przesunięcia uznaje się za zgodne z umową, wówczas gdy dana pozycja kosztorysu nie zwiększy się więcej niż 30 punktów procentowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na uzasadniony wniosek podmiotu, dopuszcza się możliwość zwiększenia danej pozycji kosztów powyżej 30 % pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody dysponenta środków.Obowiązek, o którym mowa w pkt II uważa się za zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji, w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększy się o więcej niż 5 punktów procentowych przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych.Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane jeśli wszystkie działania określone w ofercie zostały zrealizowane, a rezultaty wskazane w ofercie w sposób umożliwiający ich zmierzenie zostały osiągnięte na poziomie nie niższym niż 80%, w stosunku do wielkości zaplanowanych. W przypadku gdy zadanie nie zostało zrealizowane lub zrealizowane częściowo Zleceniodawca określa wartość środków przekazanych Zleceniobiorcy na realizację zadania do zwrotu kierując się zasadą proporcjonalności.

    Koszty kwalifikowane dotyczące „Organizacji imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej:wyżywienie, zakwaterowanie,wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem kosztów wynajmu obiektów własnych lub dzierżawionych),obsługa sędziowska (bez zakwaterowania, wyżywienia i transportu),obsługa medyczna,obsługa techniczna (opis wykonywanego zadania koszulki okolicznościowe (z umieszczonym znakiem herbowym Województwa Śląskiego zgodnie z manualem zawartym na stronie Województwa Śląskiego) do pobrania na stronie: https://www.slaskie.pl/content/znak-graficzny-wojewodztwa-slaskiego,puchary, dyplomy, medale, statuetki, patery (z załączeniem protokołu komisji z wręczenia),usługi wydawnicze i poligraficzne oraz materiały związane z organizacją zawodów,zakup sprzętu sportowego i specjalistycznego  oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania (wyszczególnienie zakupu).Wartość jednostkowa zakupu nie może przekroczyć 10.000 złotych brutto.Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:Są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego wykonania,są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,zostaną poniesione w czasie określonym w umowie.Koszty kwalifikowane, które nie mogą być sfinansowane z dotacji przyznanej z budżetu Województwa Śląskiego:Praca wolontariuszy (wycena wg cen rynkowych)- wartość pracy wolontariuszy nie może stanowić całego wkładu własnego, wymagany jest wkład finansowkład rzeczowy -  wartość wkładu rzeczowego nie może stanowić całego wkładu własnego, wymagany jest wkład finansowy,koszty niekwalifikowane czyli wydatki niezwiązane z realizacją zadania:Rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,wydatki finansowane aktualnie z innych źródeł,nagrody finansowe dla osób zajmujących się realizacją zadania, wydatki dokonywane poza terminem wskazanym w umowie podatek od towarów i usług  ( VAT) , jeśli może zostać odliczony w oparciu o Ustawę z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 931 z późń.zm.).Kosztorys zawarty w składanej ofercie musi zawierać jedynie koszty kwalifikowane.UWAGA: uwzględnia się przepisy w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1657 z późn. zm.), stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama