Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich...

Reklama
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich w 2023 roku
Nabór od 02.03.2023 do 24.03.2023 15:30
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 150 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich w 2023 roku.

Opis zadania: zadanie powinno być skierowane do dzieci i młodzieży zamieszkującej bądź przebywającej na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, w szczególności uczęszczającej do placówek wsparcia dziennego prowadzonych na terenie Dzielnicy Śródmieście. 50% uczestników zadania powinno pochodzić z obszarów zalecanej szczególnej koncentracji problemów społecznych na terenie Dzielnicy Śródmieście wskazanej w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2023 roku.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż 1 czerwca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.  
Termin wypoczynku dzieci i młodzieży: nie wcześniej niż 26 czerwca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. 

Metody realizacji zadania: zajęcia rozwijające zainteresowania własne tj. koła zainteresowań, sekcje merytoryczne, fakultety problemowe, zajęcia grupowe, zajęcia turystyczne, rekreacyjne oraz zajęcia związane z aktywnością ruchową prowadzone w obiektach bądź na otwartej przestrzeni.

Oczekiwania w ramach realizacji zadania: posiadanie przez oferenta zdolności organizacyjnych, niezbędnych warunków oraz doświadczenia w realizacji zadania o podobnym charakterze.

W przypadku organizowania obozów - warunki organizacyjne muszą być zgodne z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 

Oferent, przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

W przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, dotyczącymi dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.

W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie innych środków finansowych możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama