Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3...

Reklama
Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nabór od 01.03.2023 do 22.03.2023 23:59
Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu
Łączny budżet 28,56 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 28,56 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza w dniu 1 marca 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w dziedzinie:

Współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I.  CELE, REZULTATY, TERMIN ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

 

 1. Cel zadania: współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu oświęcimskiego, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt. 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie polegająca  na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32a ww. ustawy poprzez utworzenie mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych. 

2. Rezultaty zadania:

·Przeprowadzenie konsultacji  dot. działalności NGO (w tym prawnych, księgowych, dot. wniosków konkursowych)

·Wydawanie comiesięcznego newslettera obejmującego m.in. aktualny harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych

·Organizacja grupowych spotkań dla NGO, w tym szkolenia

Propozycje planowanych do osiągnięcia wskaźników i sposób ich mierzenia

 

Propozycje planowanych do osiągnięcia wskaźników

Minimalny poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Propozycja sposobu monitorowania rezultatów/źródła informacji o osiągnięciu wskaźnika

 

Liczba godzin indywidualnych lub grupowych konsultacji dla NGO 

Min. 80

Listy obecności z wyszczególnionym czasem trwania konsultacji. W przypadku konsultacji zdalnych, zrzut z ekranu lub rejestr konsultacji telefonicznych.

 

Liczba opracowanych i na bieżąco aktualizowanych harmonogramów konkursów

1

Plik z powstałym harmonogramem, zrzut z ekranu.

 

Liczba newsletterów

Min. 10 (1 miesięcznie)

Zrzut ekranu.

 

Liczba grupowych wydarzeń dla NGO (spotkania, szkolenia)

Min 5. 

Listy obecności, zdjęcia. W przypadku szkoleń online, zrzuty z ekranów.

 

Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy wezmą udział w szkoleniach/konsultacjach

Min. 55

Listy obecności. W przypadku form zdalnych, zrzut z ekranu lub rejestr konsultacji telefonicznych – z wyszczególnionym imieniem i nazwiskiem osoby uczestniczącej w szkoleniu/konsultacji oraz nazwą organizacji .

 

3. Termin realizacji zadania: od 1 marca 2023 do 29 grudnia 2023 roku.

4. Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 28 560,00 zł. 

5. Środki z dotacji mogą być wydatkowane najwcześniej od dnia podpisania umowy.

 

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1.Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w systemie Witkac, w terminie przewidzianym w części III ogłoszenia. Złożenie oferty w systemie Witkac jest tożsame z podpisaniem jej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

3.Rozpatrywane będą tylko oferty złożone przez platformę Witkac, która jest ogólnodostępna w Internecie pod adresem: https://www.witkac.pl/strona, zawierające wkład własny na poziomie co najmniej 30% wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

4.Złożenie oferty nie może być traktowane jako gwarancja uzyskania dotacji.

5.Kwota przeznaczona na realizację zadań nie może być rozdysponowana pomiędzy kilku oferentów.

6.W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość wzrostu kosztów poszczególnych pozycji kosztorysu do 20% kosztów całkowitych zadania, przy ich nielimitowanym zmniejszeniu.

7.Zmiany w zakresie poszczególnych pozycji kosztorysu powyżej 20% kosztów całkowitych zadania wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu oraz aneksu do umowy.

8.Wysokość środków wkładu własnego (tj. wkład własny finansowy oraz wkład własny niefinansowy [osobowy i rzeczowy]) może się zmieniać pod warunkiem, że procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania nie ulegnie zwiększeniu.

9.W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany terminów poszczególnych działań, pod warunkiem, że zmiany te mieszczą się w terminie realizacji całego zadania. Zmiany te wymagają zgłoszenia w systemie Witkac oraz nie wymagają aneksu do umowy. 

10.Zmiany dotyczące terminu całego zadania wymagają aneksu do umowy.

11.W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmniejszenia powyżej 20 % poszczególnych założonych liczbowo rezultatów wymagają zgody Zarządu Powiatu oraz aneksu do umowy.

12.Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80% założonych w ofercie rezultatów.

13.Oferent zobowiązuje się do umieszczania logo/herbu Powiatu Oświęcimskiego oraz partnerów (Gmin) porozumienia zawartego w celu wspólnej realizacji zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, określonego w art. 4 ust.1 pkt. 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie polegającego na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32a ww. ustawy poprzez utworzenie mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Oświęcimskiego i ww. partnerów (Gmin), na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

14.Każda organizacja realizująca zadanie publiczne ze środków dotacji ma obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona w co najmniej minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 czerwca 2020 r. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja nie jest w stanie zapewnić (w szczególności ze względów technicznych lub prawnych) dostępności o której mowa w art. 6 ustawy stawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot ten jest zobowiązany do zapewnienia takiej osobie dostępu alternatywnego. W ofercie wskazane jest umieszczenie (w sekcji VI oferty „inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty”) informacji w jaki sposób będzie zapewniona będzie dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

15.Sprawozdania końcowe oferenci składają w systemie Witkac. Po złożeniu sprawozdania należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu potwierdzenie złożenia sprawozdania, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

III. TERMINY

1.Termin składania ofert w systemie Witkac ustala się od 1 marca do 22 marca 2023 roku.

2.Termin zakończenia zadania - do 29 grudnia 2023 roku.

3.Termin wyboru ofert - do 31 marca 2023 roku.

 

IV. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY

1.Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski złożone za pośrednictwem platformy Witkac, kompletne i prawidłowo wypełnione.

2.Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.

3.W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia w systemie Witkac.

4.Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.

5.W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu komisja oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

6.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.

7.Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.

8.Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

9.Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 - 0-4

2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 0-4

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne  0-4

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego 0-4

5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków 0-4

6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków 0-4

V. INFORMACJA O REALIZOWANYCH W ROKU 2023 ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU

1.Rodzaj zadania:  współpraca z organizacjami pozarządowymi, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt. 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie polegająca  na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32a ww. ustawy poprzez utworzenie mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych.

2.Ogółem:  0 zł

3.Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy: 0 zł

 

VI. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU 2022 ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU

1.Rodzaj zadania:  współpraca z organizacjami pozarządowymi, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt. 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie polegająca  na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32a ww. ustawy poprzez utworzenie mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych.

2.Ogółem:  0 zł

3.Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy: 0 zł

 

Szczegółowych informacji  udzielają pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu:

Barbara Leszczyńska - Naczelnik Wydziału

nr telefonu: 33 844 97 03

e-mail: promocja@powiat.oswiecim.pl

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama